NBIfAFG best.moede 94-10

aake@astro.ku.dk
Fri Jan 27 12:38:17 MET 1995


Notice

There is also a PostScript version of this page.


1.8mm
0pt

Niels Bohr Institutet for Astronomi, Fysik og Geofysik
Kxbenhavns Universitet
7. oktober 1994

Referat af bestyrelsesmxde 94-10
onsdag den 21. september 1994 kl. 10:00 i Ka7

Tilstedevfrende: Ole Hansen (OH) (ogse fungerende sekretfr)
Hans Henrik Andersen (HHA), Per Rex Christensen (PRC)
Aksel Wiin Nielsen (AWN), Fin Hansen (FH)
Anne Vfrnholt Olesen (AVO)
Fravfrende: Johannes Andersen (JA)

Foregeende bestyrelsesmxde:
Referat 94-09 godkendtes med fxlgende fndringer:

Meddelelser, pkt. 1): "OH, som hidtil vfret" rettes til: "OH, som hidtil har
vfret".

Beslutninger, pkt. 6): Advisory Board mxde afholdes 31/8-2/9
1995 - ikke som anfxrt 31/9-2/9.

Meddelelser:

1)
OH besxgte Brorfelde i tft regnvejr den 15. september og mxdtes med staben om
indflytningsproblemer. Der er et klart xnske fra AO om at bevare se mange
som muligt af teleskoperne pe Brorfelde af pfdagogiske og videnskabelige
grunde. Man vil ogse xnske at bevare flere af tjenesteboligerne som
overnatningsmuligheder for studenter og oplagringsplads for
teleskoptilbehxr. Selve vedligeholdelsen af teleskoperne kan ske mobilt.
Det blev pepeget fra elektronikmedarbejderne, at planerne om det nye
elektronikvfrksted pe Rockefeller ikke er tilfredsstillende. Erik Hxg
foreslog at lade Brorfelde fungere ufndret efter indflytningen til
Rockefeller. Bede OH og Henning Jxrgensen sagde, at det er umuligt pe grund
af aktstykkets krav om besparelser i den totale drift.

2)
Bestyrelsen diskuterede et oplfg fra Aksel Wallxe Hansen om at fndre
Undervisningsudvalgets stxrrelse fra 12 (6 + 6) til 8 (4 + 4) og klart
pelfgge udvalget ansvaret for at bemande undervisningen, evt. ved at
udvalget dannede et 4 VIP forretningsudvalg til at udarbejde
bemandingsforslaget. Dette skulle se godkendes af det samlede udvalg.

Bestyrelsen var enig i at formindske udvalgets stxrrelse, men xnskede at
hxre forslag fra Institutets medarbejdere og studenter, fxr det traf
beslutning om stxrrelse, struktur og et eventuelt redigeret
kommissorium.

Det gamle kommissorium er vedfxjet dette referat.

3)
Regler for ansfttelsesprocedure for TAP/ATAP personale er vedtaget af
Samarbejdsudvalget (se referat af 4. oktober af dets mxde 94-03 den
14. september 1994).

4)
Bedxmmelsesudvalget for lektoratet i teoretisk partikelfysik er godkendt af
fakultetet.

5)
OH anser betingelserne om tilstedevfrelsen af kvalificerede ansxgere til et
professorat i teoretisk kernefysik for at vfre opfyldt og vil i samarbejde
med Ben Mottelson ge videre med udformningen af et opslag til forelfggelse
for bestyrelsen.

6)
OH har sammen med Aage Winther og Poul Olesen haft mxde med SNF's formand
Bent Christensen og to af dets fysikmedlemmer, Ove Poulsen (MIC) og Peter
Hansen (NBI). Et konkret resultet af mxdet bliver en omlfgning af
ansxgningen om gfsteprogrammet, fra en central ansxgning, til flere
projektbaserede ansxgninger.

7)
NBIfAFG har feet et annuumstilskud pe 1,78 MDKK for eret 1994. Dette
erstatter en apparaturansxgningsrunde.

Beslutninger:

1)
Der bevilgedes to menedsvfrk til Rasmus Mxller, NBI, seledes at hans
ansfttelse er sikret eret ud.

[Dette er afslutningen af ansxgninger om vikarmidler startet fxr sidste
bestyrelsesmxdes vedtagelse om et moratorium for denne virksomhed.]

2)
Et opslag til en bibliotekarstilling blev omdelt. Endelig beslutning om
ordlyden udskudt til nfste mxde.

Bemfrkninger:

1)
Nfste bestyrelsesmxde er onsdag den 12. oktober 1994 kl. 10:00 i Ka7
pe NBI .

2)
Fxlgende datoer for bestyrelsesmxder er fastsat i 1994:

Onsdag 2. november kl. 10:00
Onsdag 23. november kl. 10:00
Onsdag 21. december kl. 10:00

3)

I eftererssemestret 1994 er planlagt fxlgende Fflleskollokvier:

Onsdag 12. oktober kl. 15:15 Hans Frauenfelder, Los Alamos
Onsdag 2. november kl. 15:15 Hassan Aref, University of Illinois
Onsdag 16. november kl. 15:15 Sune Svanberg, Lund
Onsdag 7. december kl. 15:15 Helmut Satz, CERN

Ole Hansen

2mm
0pt

KOMMISSORIUMFORNBIFAFG's UNDERVISNINGSUDVALG

Udvalget er nedsat ifxlge vedtfgtens 3.4 Udvalgets opgave er at hjflpe
bestyrelsen med at "planlfgge Institutets undervisning samt
personaleallokeringen til denne".

Udvalgets medlemmer udpeges af bestyrelsen for et er ad gangen. Udvalget
konstituerer sig selv og laver sin egen forretningsorden.

Undervisningsudvalget er det institutudvalg, som modsvarer Studienfvnet
for Fysik, og som i vekselvirkning med dette og med de fire afdelinger
tilrettelfgger undervisningen pe fxrste og anden del af studiet.

I almindelighed rekvirerer Studienfvnet undervisningen hos
Undervisningsudvalget, som er ansvarlig for at finde lfrere. Dette sidste
sker i samarbejde med afdelingerne, som evt. selv kan nedsftte lokale
udvalg til at hjflpe Undervisningsudvalget, og evt. med direktxrens
bistand. Hvis der er uenighed mellem Nfvn og Udvalg vedrxrende afholdelse
af undervisning, er det direktxrens opgave at finde en lxsning.

Undervisningsudvalget vekselvirker ogse med fakultetets Ph.D.-studienfvn og
med Institutets Ph.D.-udvalg om afholdelse af egentlige kurser i
forbindelse med Ph.D.-studieforlxbet. Udvalget har i denne forbindelse
ansvaret for allokering af lfrere, hvorimod vejledning og bedxmmelse af
Ph.D.-studieforlxb sorterer under Ph.D.-udvalget.

Initiativer til ny undervisning kan komme udefra eller fra Udvalget selv; i
alle tilfflde redgiver Udvalget bestyrelsen om nye tiltag.

Udvalget er ansvarlig for, at den planlagte undervisning offentliggxres i
lektionskataloget til rette tid, at der udarbejdes eksamensplan, og at der
fxres og afleveres lister over opneede eksamensresultater.NBI_top