NBIfAFG best.moede 94-11

SKOTTE@nbivax.nbi.dk
Fri Jan 27 12:38:31 MET 1995

Notice

there is also a PostScript version of this page.1.8mm
0pt

Niels Bohr Institutet for Astronomi, Fysik og Geofysik
Kxbenhavns Universitet
24. oktober 1994

Referat af bestyrelsesmxde 94-11
onsdag den 12. oktober 1994 kl. 10:00 i Ka7

Tilstedevfrende: Ole Hansen (OH), Hans Henrik Andersen (HHA)
Johannes Andersen (JA), Per Rex Christensen (PRC)
Aksel Wiin Nielsen (AWN), Fin Hansen (FH)
Anne Vfrnholt Olesen (AVO)
Kirsten Skotte (referent)

Foregeende bestyrelsesmxde:
Referat 94-10 godkendtes.

Meddelelser:

1)
Der blev givet en status over stillingsopslagene: lektorat i eksperimentel
partikelfysik, lektorat i teoretisk hxjenergifysik, professorat i
eksperimentel faststoffysik, lektorat i glaciologi, professorat i
meteorologi, professorat i glaciologi, professorat i teoretisk fysik og
lektorat i teoretisk fysik.

OH forbereder til nfste bestyrelsesmxde stillingsopslag for professorat i
teoretisk kernefysik.

2)
Finansministeriet har direkte til institutterne udsendt spxrgeskema
vedrxrende personalestatistik. Fakultetet har efterfxlgende meddelt,
at spxrgeskemaet skulle videresendes til fakultetet, som ville foreste
besvarelsen. Birgitta havde da allerede lavet arbejdet, se resultater om
aldersfordelinger med videre findes pe lager. Henvendelse til Birgitta
Nordstrvm.


3)
Et krav kan forventes, om at 80
vil tage initiativ til en faglig diskussion pe rette tidspunkt.

4)
Formanden for Ph.D.-udvalget, Allan Mackintosh, har skrevet et
"discussion paper" om "The Ph.D. Education in Physics". Dette blev
uddelt til bestyrelsen og vil blive sendt til Forskningsudvalget og
Undervisningsudvalget. Der vil blive taget et bestyrelsesinitiativ til
en bredere diskussion pe institutet snarest.

5)
Professor Matin Rees, Cambridge, har desvfrre mettet melde afbud til
universitetets ersfest, hvor han ellers skulle vfre tildelt en
fresdoktorgrad. Det lykkes forhebentlig nfste er.

Beslutninger:

1)
Bestyrelsen besluttede at uddele 1,5 MDKK af det ekstra tildelte annuum
efter nxglen vedtaget pe bestyrelsesmxde 94-1. De resterende 0,28 MDKK
sammen med NBIfAFG's reserve pe ca 0,4 MDKK vil efter
ansxgninger fra afdelingerne blive uddelt pe mxdet den 2. novenber 1994.

2)
Revideret stillingsopslag for bibliotekar uddeltes til bestyrelsen.
Opslaget vil snarest blive indsendt til fakultet og personalekontor.

3)
Ph.D.-kurset planlagt i Sandbjerg er i finansiel krise, da kurset ikke har
feet stxtte fra forskerakademiet. Efter forslag fra Nils O. Andersen vedtog
bestyrelsen, at kursusafgifterne afholdes af de Ph.D. studerende over deres
stipendiemidler til rejser m.v.

4)
En gentagelse af bestyrelsens tidligere beslutninger om administartion
af Ph.D. studerendes pligtarbejde - skeret ud i pap:
Dette arbejde administrers af ("tilhxrer") NBIfAFG og IKKE af de enkelte
vejledere. Arbejdet er IKKE en modydelse for vejlederens tid med
vejledning, men er en del af den studerendes uddannelse. NBIfAFG
(undervisningsudvalget) fordeler undervisningsandelen af pligtarbejdet,
hvor institutet skxnner, der er stxrst behov for det og under hensyn til
den studerendes interesser. Den xvrige del af arbejdet aftales mellem
NBIfAFG og den studerende. Denne sidste funktion er delegeret til
afdelingsbestyrerne.

Bemfrkninger:

1)
Nfste bestyrelsesmxde er onsdag den 2. november 1994 kl. 10:00 i Ka7
pe NBI .

2)
Fxlgende datoer for bestyrelsesmxder er fastsat i 1994:

Onsdag 23. november kl. 10:00
Onsdag 21. december kl. 10:00

3)

I eftererssemestret 1994 er planlagt fxlgende Fflleskollokvier:

Onsdag 2. november kl. 15:15 Hassan Aref, University of Illinois
Onsdag 16. november kl. 15:15 Sune Svanberg, Lund
Onsdag 7. december kl. 15:15 Helmut Satz, CERN

Ole HansenNBI_top