NBIfAFG best.moede 94-12

SKOTTE@nbivax.nbi.dk
Fri Jan 27 12:54:36 MET 1995

Notice

There is also a PostScript version of this page.1.8mm
0pt

Niels Bohr Institutet for Astronomi, Fysik og Geofysik
Kxbenhavns Universitet
8. november 1994

Referat af bestyrelsesmxde 94-12
onsdag den 2. november 1994 kl. 10:00 i Ka7

Tilstedevfrende: Ole Hansen (OH), Hans Henrik Andersen (HHA)
Johannes Andersen (JA), Per Rex Christensen (PRC)
Aksel Wiin Nielsen (AWN), Fin Hansen (FH)
Anne Vfrnholt Olesen (AVO)
Ulla Holm (referent)

Foregeende bestyrelsesmxde:
Referat 94-11 godkendtes.

Meddelelser:

1)
De studerende pe overbygningen for Astronomi har i en henvendelse til
bestyrelsen udtrykt bekymring om Rockefeller flytningen. Henvendelsen
behandles af AO's bestyrelse.

2)
Skitseforslaget til nyt bibliotek er sendt til Fakultetet og Teknisk
Administration. OH har aftalt mxde om sagen med Carsten Thinggaard og
Peter Hancke tirsdag den 8. november. Det er hensigten i den kommende
uge at afsende ansxgningen til en privat fond om midler til
ombygningen. Budget er udarbejdet excl. inventar ud fra den betragtning,
at intern medfinansiering me finde sted.

3)
Fxrste udkast til opslag om professorat i teoretisk kernefysik blev fordelt
til bestyrelsen. Beslutningssag til nfste bestyrelsesmxde.

4)
OH har mxde med Dekanen den 8. november. HHA og Poul Olesen deltager.
Mxdet drejer sig overvejende om byggeri.

5)
Eigil Friis-Christensen er meddelt ret til at kalde sig adjungeret
professor i Geofysik fra den 1. november 1994 i en femerig periode. Vi har
anmodet Universitetet om i fremtiden samtidig med kandidaten at blive
informeret om lignende udnfvnelser.

6)
OECD evalueringsrapporten vil blive udsendt til alle bestyrelsesmedlemmer.
OH vil forsxge at etablere et landsdfkkende fysikhxringsudvalg til at
fremkomme med et hxringssvar til rapporten.

7)
Lektor Jxrgen Kalckar, NBI, er af Universitetet bevilget tidlig fratrfdelse med
udgangen af november 1995.

8)
Bestyrelsen har modtaget ansxgning fra AO om 200 kDKK til undervisning til
kurset DAT-F. Ansxgningen behandles i 1995.

Beslutninger:

1)
Bestyrelsesmxdet i december er flyttet til torsdag den 22. december.

2)
Bestyrelsen besluttede at restrukturere Undervisningsudvalget til fire VIP
og fire studenter, hvor de fire VIP skal vfre de, som ster for
undervisningen pe afdelingen.

Undervisningsudvalget vil fra den 15. november 1994 beste af fxlgende
VIP-reprfsentanter:

Aksel Wallxe Hansen, GA (formand)
Jens Viggo Clausen, AO
Ole Ulfbeck, NBI
Morten Bo Madsen, XL

Et kommissorium for udvalget blev vedtaget. Det er vedfxjet dette referat.
Forslag fra Bjarne Andresen, XL, om kommissoriet blev diskuteret.

Pe grund af den vanskelige undervisningssituation i faget meteorologi i
1995, som skyldes Aksel Wiin Nielsens afgang, me Aksel Wallxe Hansen petage
sig normal undervisningsforpligtelse, og som kompensation for tidsforbruget
i formandshvervet bevilges AWH nedsat forskningspligt i 1995. Omfanget
aftales mellem OH og AWH.

3)
Bachelorgradens fremtid og Ph.D.-strukturen diskuteres fortsat.
Bestyrelsen overdrog til OH at tage initiativ til en konstruktiv institutdebat.

4)
Det blev diskuteret, om vi skal have en formel kontakt til gymnasierne. Vi
har jfvnligt besxg af gymnasieklasser og siger praktisk taget aldrig nej
til henvendelser fra gymnasier. Det blev foresleet, at OH skriver til alle
gymnasier (hele landet) og fortfller om Institutet, og om hvad vi laver.
Kontaktperson for gymnasierne bliver Jens Jxrgen Gaardhxje, idet de
personlige kontakter fortsftter som hidtil.

5)
Poul Olesen, NBI, er bevilget undervisningsfrihed i foreret under
forudsftning af accept fra Undervisningsudvalget.

6)
Birgitta Nordstr\" o m er bevilget orlov fra sin stilling som
direktxrassistent ved NBIfAFG i perioden 1. januar-31. december 1995. Der
vil blive ansat en vikar i det pegfldende er.

7)
Annuum-reservebeholdningen pe 700 kDKK blev fordelt som fxlger:

316 kDKK til NBI til computer fornyelse
250 kDKK til AO til vfrktxj til CNC-styret frfser
70 kDKK til GA til en farveplotter
636 kDKK ialt

Herudover er der givet tilsagn til XL om 250 kDKK til nfste er.

Bestyrelsen venter med at tage stilling til eventuel bevilling af 120 kDKK
til Born\" o Instituttet.

Bemfrkninger:

1)
Nfste bestyrelsesmxde er onsdag den 23. november 1994 kl. 10:00 i Ka7
pe NBI .

2)
Bestyrelsesmxdet i december er fndret fra onsdag den 21. til torsdag
den 22. december 1994 kl. 10:00 .

3)

I eftererssemestret 1994 er planlagt fxlgende Fflleskollokvier:

Onsdag 30. november kl. 15:15 Sune Svanberg, Lund (NB! Fndret
fra 16. nov.!)
Onsdag 7. december kl. 15:15 Helmut Satz, CERN

Husk: Fri kaffe og gourmet smekager fxr Kollokviet!

Ole Hansen

KOMMISSORIUMFORNBIFAFG's UNDERVISNINGSUDVALG

Udvalget er nedsat ifxlge vedtfgtens 3.4 Udvalgets opgave er at hjflpe
bestyrelsen med at "planlfgge Institutets undervisning samt
personaleallokeringen til denne".

Udvalgets medlemmer udpeges af bestyrelsen for et er ad gangen. Udvalget
konstituerer sig selv og laver sin egen forretningsorden. Udvalget
refererer til direktxren.

Undervisningsudvalget er det institutudvalg, som modsvarer Studienfvnet
for Fysik, og som i vekselvirkning med dette og med de fire afdelinger
tilrettelfgger undervisningen pe fxrste og anden del af studiet.

I almindelighed rekvirerer Studienfvnet undervisningen hos
Undervisningsudvalget, som er ansvarlig for at finde lfrere. Dette
sidste sker i samarbejde med afdelingerne. Hvis der er uenighed mellem
Nfvn og Udvalg vedrxrende afholdelse af undervisning, er det direktxrens
opgave at finde en lxsning.

Undervisningsudvalget vekselvirker ogse med fakultetets Ph.D.-studienfvn og
med Institutets Ph.D.-udvalg om afholdelse af egentlige kurser i
forbindelse med Ph.D.-studieforlxbet. Udvalget har i denne forbindelse
ansvaret for allokering af lfrere, hvorimod vejledning og bedxmmelse af
Ph/D.-studieforlxb sorterer under Ph/D.-udvalget.

Initiativer til ny undervisning kan komme udefra eller fra Udvalget selv; i
alle tilfflde redgiver Udvalget bestyrelsen om nye tiltag.

Udvalget er ansvarlig for, at den planlagte undervisning offentliggxres i
lektionskataloget til rette tid, at der udarbejdes eksamensplan, og at der
fxres og afleveres lister over opneede eksamensresultater.NBI_top