Bestyrelsesmøde 94-14

aake@astro.ku.dk
Fri Jan 27 12:55:29 MET 1995

Notice

There is also a PostScript version of this page.1.8mm
0pt

Niels Bohr Institutet for Astronomi, Fysik og
Geofysik

Københavns Universitet
10. januar 1995

Referat af bestyrelsesmøde 94-14
onsdag den 22. december 1994 kl. 10:00 i Ka7

Tilstedeværende: Ole Hansen (OH), Hans Henrik Andersen (HHA)
Johannes Andersen (JA), Per Rex Christensen (PRC)
Aksel Wiin Nielsen (AWN), Fin Hansen (FH)
Anne Værnholt Olesen (AVO)
Kirsten Skotte (referent)

Foregående bestyrelsesmøde:
Referat 94-13 godkendtes.

Meddelelser:

1)
Mødet den 12. december om bachelor- og Ph.D.-studiestruktur viste, at der
i det væsentlige er en positiv støtte til en 4-årig bacheloruddannelse. Ved næste
bestyrelsesmøde vil blive nedsat et udvalg til at arbejde hermed. Ved mødet
blev Ph.D.-studiestrukturen også diskuteret, og et udvalg vil blive nedsat
til at arbejde videre med Allan Mackintosh's forslag i snæver kontakt med
bachelorudvalget. Forslag til medlemmer af de to udvalg modtages gerne.

2)
John Renner Hansen ansættes som lektor i eksperimentel partikelfysik ved NBI
pr. 1/1/95.

3)
Det forventes, at der vil foreligge indstillinger vedrørende samtlige ledige
stillinger inden den 31. januar 1995 med undtagelse af professoratet i
eksperimentel faststoffysik og de to nyligt opslåede stillinger i teoretisk
fysik.

4)
Der har været afholdt studentervalg med følgende resultat:

NBIfAFG's bestyrelse:
Anne Værnholt Olesen
Suppleanter:
Anne Simone Dederichs
Trine Pedersen
NBIfAFG's Undervisningsudvalg:
Jacob Trier Frederiksen
Jakob Grove-Rasmussen
Trine Pedersen
Anne Værnholt Olesen
Suppleant:
Lars Michael Freyhammer

5)
Bestyrelsen har modtaget Forskningsudvalgets anbefalinger samt Henning
Jørgensens mindretals tilføjelse om observationel astronomi. Bestyrelsen
vil på de næste møder drøfte udvalgets anbefalinger for at omsætte dem i en
handlingsplan for de næste år. Bestyrelsen fandt, at udvalgets rapport udgør
et fortrinligt grundlag for det kommende arbejde, og udtrykker anerkendelse
til forskningsudvalget.

6)
Bestyrelsen for Dansk Rumforskningsinstitut omstruktureres ved AWN's
afgang som formand. OH indtræder som et af de nye bestyrelsesmedlemmer.

7)
Der er fra forskellig side udtrykt ønsker om, at NBIfAFG's Advisory Board
udvides med to personer, der kan dække atomfysik og rumforskning.
Bestyrelsen vil gerne have råd fra forskningsudvalget desangående.

8)
Bevillinger fra Carlsberg og SNF. Institutet havde klaret sig godt ved de
nyligt afholdte uddelinger fra de to fonde. Der var dog akkutte problemer
for det internationale gæsteprogram, for hvilket der ikke var fundet en for
SNF akceptabel struktur. Der arbejdes på sagen med kraft.

9)
1995-annuum til NBIfAFG bliver 10.976.000 kr. Der vil tidligt i
januar 1995 blive indkaldt budgetter fra Afdelingerne.

Beslutninger:

1)
Ansøgning fra Gary Shaffer, GA, om 74.000 DKK for Born\" o 1995 blev
bevilget. Der gøres dog opmærksom på, at det årlige beløb er steget for
andet år i træk og nu har nået "smertegrænsen".

2)
Til Stig Steenstrup er bevilget 15.000 DKK for konference i Gent i april
1995 om fysikundervisning og studentermobilitet.

3)
Ansøgning om støtte til KVANT på 13.000 DKK for 1995 blev bevilget.

4)
Ansøgning fra Jan Ambjørn om lektorvikar for et år blev bevilget. J.
Jurkiewicz ansættes i vikarstillingen fra 1. januar 1995 til 31. december 1995.

5)
Ansøgning fra Henning Jørgensen, AO, om øgning i timetal fra 20 til 28
timer pr. uge for AO's bibliotekar. Bevilget.

6)
Forskningsindberetning fra afdelingerne indkaldes herved med deadline den
16. januar 1994 .

7)
Bestyrelsen vedtog at dække et overtræk på grundforskningsmidlerne bevilget
til GA med 27.000 DKK.

8)
Gary Shaffer, GA, har fået SNF-bevilling til salinometer, hvorfor den givne
garanti på 95.574 DKK ikke er nødvendig. Beløbet betragtes derfor som forskud
på andre apparaturindkøb for GA i 1995.

9)
Diskussion om adjungeret professor til GA blev genoptaget, men bestyrelsen
fandt ikke, at der forelå væsentlige nye momenter i sagen, og fastholdt sin
tidligere afgørelse.

10)
Undervisningsudvalgets skema til opgørelse af undervisning blev diskuteret.
Bestyrelsen står delt i sin opfattelse. Den ene del opfatter skemaet som
nyttigt og ukontroversielt, den anden del modsætter sig det og mener, at de
statistikoplysninger, der spørges om, er tilgængelige på anden vis. Det
overlades derfor til de enkelte afdelinger, om man vil lade medarbejderne
udfylde skemaet, eller sørger for, at undervisningsudvalget på anden vis
modtager den information, det har brug for.

11)
Reglerne for "Computer-Sikkerhed ved NBIfAFG" af 1. november 1993
foreligger nu i engelsk udgave, som er vedføjet dette referat.

12)
AWN fyldte 70 år den 17. december og udtræder af NBIfAFG's bestyrelse med
udgangen af 1994. Bestyrelsen retter en varm tak til AWN for hans gode,
konstruktive indsats både for skabelsen af NBIfAFG og for at være med til
at lede det nye Institut i dets første år. Bestyrelsen overrakte Aksel en
afskedsgave, et eksemplar af A. Pais's Bohr biografi, signeret af
forfatteren.

13)
Claus Hammer, GA, indtræder i NBIfAFG's bestyrelse fra januar 1995.

Bemærkninger:

Næste bestyrelsesmøder er:

25. januar 1995 kl. 10:00 i Ka7 på NBI
15. februar 1995 kl. 10:00 i Ka7 på NBI

Ole Hansen

2mm
0pt

Niels Bohr Institute for Astronomy, Physics and
Geophysics

University of Copenhagen

December 1994

Computer Safety at NBIfAFG

The Steering Board has adopted the following safety rules for all
computers, workstations and PC's that are connected to an external network:

1)
Passwords are personal and may not be shared with anybody else. Passwords
must be changed either every six months or every twelve months, dependent
on the local system manager's decision. Reuse of old passwords is not
allowed.

2)
Group accounts are consequently not normally acceptable; in special cases
such accounts may be allowed at the discretion of the local system manager.

3)
Remote login (.rhosts files) and X-windows (xhost command) must be used in
a responsible way. The system managers will set up and maintain suitable
local policies; compliance with these policies is a user responsibility.

4)
Accounts for a guest must be disabled after the guest has left. A grace
period of one month after the departure will be allowed. The account period
may be extended, if a member of the permanent staff can argue that this is
desirable.

5)
It is not allowed to attempt unauthorized access to system files or system
catalogues, nor to attempt unauthorized log-on to any machine (within our
outside NBIfAFG).

6)
The safety on the UNIX machines of NBIfAFG is monitored by UNI$$C.
The safety responsible at UNI$$C has the privilege to search any
user's catalogues and files including electronic mail, if there is suspicion
of safety problems on a system. (The systems manager of course has the same
privilege.)

7)
If points 1, 3 or 5 are violated by a user, the user will receive a written
warning from the systems manager as well as from the Director of NBIfAFG.
Second time violators will loose their account or the access to the
network.

Ole HansenNBI_top