NBIfAFG best.moede 95-02

Kirsten Skotte, NBI/AFG, Copenhagen (SKOTTE@nbivax.nbi.dk)
Fri, 24 Feb 1995 12:26:57 +0100


Notice

There is also a PostScript version of this page.1.8mm
0pt

Niels Bohr Institutet for Astronomi, Fysik og
Geofysik

Københavns Universitet
24. februar 1995

Referat af bestyrelsesmøde 95-02
onsdag den 15. februar 1995 kl. 10:00 i KA7

Tilstedeværende: Ole Hansen (OH), Hans Henrik Andersen (HHA)
Per Rex Christensen (PRC), (delvis:) Claus U. Hammer (CUH)
Fin Hansen (FH), Anne Værnholt Olesen (AVO)
Kirsten Skotte (referent)
Fraværende: Johannes Andersen (JA)
Andre tilstedeværende: (delvis:) Henning Jørgensen, AO

Foregående bestyrelsesmøde:
Referat 95-01 godkendtes.

Meddelelser:

1)

Statusrapport over opslåede stillinger:

a)
Poul Henrik Damgaard, Uppsala Universitet, ansat som lektor i teoretisk
højenergifysik pr. 1. marts 1995 (forventes at søge orlov uden løn indtil
1. september 1995.)

b)
John R. Bates, Goddard Space Center, tilbydes professoratet i meteorologi
pr. 1. april 1995. Forventes tidligst at tiltræde til sommer (juli).

c)
Jens Als-Nielsen tilbydes ansættelse som professor i eksperimentel
faststoffysik fra 1. april 1995.

d)
Claus U. Hammer tilbydes ansættelse som professor i glaciologi fra 1. marts
1995.

e)
Dorthe Dahl-Jensen tilbydes ansættelse som lektor i glaciologi fra 1. marts
1995.

f)
OH bemyndiges til at indstille bedømmelsesudvalg for professorat og
lektorat i teoretisk fysik (komplekse systemer) med Aa. Winther som formand.

g)
Opslag om (ATAP) bibliotekarstilling annonceres i marts.

2)
Forskningsvogtningen 1994 tilendebragt.

3)
Styregruppen for den Danske Fysikevaluering har sendt uindbudt
høringssvar til Forskningsministeriet om OECD rapporten om forskningen i
Danmark. OECD rapporten siger, med henvisning til fysikevalueringen, at der
er for mange Physics Departments i Danmark, og anbefaler, at nogle
enten skal nedlægges eller lave anvendt fysik. Fysikevalueringen anbefalede
faktisk en øgning af fysik ved universiteterne og
sektorforskningsinstitutterne for at
komme op på, hvad den forrige OECD rapport anbefalede.


4)
Mogens Levinsen erstatter Morten Bo Madsen i Undervisningsudvalget fra
1. januar til 1. juli 1995.

5)
Fakultetet har med brev af den 10. februar 1995 indkaldt ansøgninger til
øremærkede formål i 1995. Det samlede beløb er ikke kendt.
Ansøgningsfristen til NBIfAFG's bestyrelse er 15. marts.

6)
ØL's "Research Activities 1994" er udkommet. NBI's Activity Report er under
udgivelse. Status kendes ikke for rapporter fra AO og GA.

7)
OH ønsker før sommerferien afholdt et internatmøde for NBIfAFG's bestyrelse
m.m.

8)
Fin Hansen nævnte arbejdspladsvurderingerne. Sikkerhedsudvalgene har fået
de pågældende skemaer. Vi har ikke et centralt sikkerhedsudvalg.

Beslutninger:

1)

NBIfAFG's regnskab for 1994 blev godkendt af bestyrelsen.

De fire afdelingers budgetter for 1995 blev uddelt til bestyrelsen.
Afdelingerne skal aflægge regnskab efter samme principper som for
budgetterne.

Følgende fordeling af annuum 1995 blev vedtaget af bestyrelsen:

AO 13,8
GA 11,2
NBI 55
ØL 20

ØL må finde finansiering på 125 kkr. på anden vis, da bevillingen er
overskredet med dette beløb.

Iøvrigt godkendtes afdelingsbudgetterne.

2)
En ansøgning om 3 TAP m-v til ØL's Centralværksted blev imødekommet, men
førte til en konstatering af, at bestyrelsen har vedtaget en
værkstedsplan, som ikke er fulgt op. Bestyrelsen pålagde OH at få
foretaget en samlet vurdering af værkstedsbehovene.

3)
Ansøgning fra ØL om 2 VIP m-v til Anders Smith. Bevilget.

4)
Anøgning fra Gary Shaffer, GA, om 12 TAP m-v til "SONNE"-ekspeditionen.
Bevilget (engangsydelse).

5)
Ansøgning fra GA om 5 TAP m-v til GA's sekretariat. Bevilget.

6)
Ansøgningen fra AO om 200.000 DKK til DAT-F skal diskuteres nøjere, og
EDB-Udvalget vil blive bedt om at udarbejde en langsigtet plan for DAT-F, i
samarbejde med Undervisningsudvalget.

7)
På baggrund af samlede ansøgninger fra de fire afdelinger til fordeling af
de 8 ledige VIP å-v, respektive konvertering til annuum, blev følgende bevilget:

Bevilget for 1995

AO Helge Jønch-Sørensen 6 m-v
AO Stephan Meyer (garanti) 6 m-v
GA Glaciologi analyse 6 m-v
GA arbejdsstation - 100 kkr. = 4 m-v
GA Højerslev, projekthjælp 6 m-v
NBI Internationale gæsteprogram 30 m-v
ØL - Kim Lefman
- Konstantin Baklanov
- Magnus Persson
- Vladimir Tuboltsev
- Niels Kruse
- Peter Salamon
- og evt. andre
Ialt 22 m-v
Jan W. Thomsen 9 m-v
3-3
89 m-v
Bevilget for 1996

GA Ørsted projektet (Ph.D.-stipendium) 12 m-v
NBI Internationale gæsteprogram 6 m-v
ØL Jan W. Thomsen 3 m-v
3-3
21 m-v


7)
Bestyrelsen diskuterede VIP-stillingsbesættelser op til 1997. Diskussionen
fortsættes på næste møde.

8)
Sammensætning af det nye Forskningsudvalg drøftedes. Vil blive endeligt
besluttet på næste bestyrelsesmøde.

Bemærkninger:

1)
Næste bestyrelsesmøde er 1. marts 1995 kl. 13:00 i KA7 på NBI.
OBS ændret klokkeslet!

2)

OH er i USA 3.-13. marts (kan dog nås på sin E-mail adr.). PRC er
fungerende bestyrer.

3)

I forårssemestret 1995 er planlagt følgende Fælleskollokvier:

Onsdag 15. marts kl. 15:15 Harry Kroto, University of Sussex
Onsdag 5. april kl. 15:15 Hans R. Ott, ETH, Z\" u rich
Onsdag 10. maj kl. 15:15 Martin Rees, University of Cambridge

Ole Hansen


NBI_top