NBIfAFG best.moede 95-03

Kirsten Skotte, NBI/AFG, Copenhagen (SKOTTE@nbivax.nbi.dk)
Thu, 02 Mar 1995 13:44:32 +0100


Notice: There is also a PostScript version of this page.1.8mm
0pt

Niels Bohr Institutet for Astronomi, Fysik og
Geofysik

Københavns Universitet
2. marts 1995

Referat af bestyrelsesmøde 95-03
onsdag den 1. marts 1995 kl. 13:00 i KA7

Tilstedeværende: Ole Hansen (OH), Hans Henrik Andersen (HHA)
Johannes Andersen (JA), Per Rex Christensen (PRC)
Claus U. Hammer (CUH), Fin Hansen (FH)
Anne Værnholt Olesen (AVO)
Kirsten Skotte (referent)

Foregående bestyrelsesmøde:
Referat 95-02 godkendtes med tilføjelse under Beslutninger, pkt. 1) efter
annuumsfordelingen:

"Derudover bevilgedes NBI 1.117 kkr. til internationalt samarbejde inden
for kernefysik".

Meddelelser:

1)

Bibliotekarstillingen vil blive opslået som en tjenestemandsstilling, da
en overenskomst med Bibliotekarforbundet først forventes færdigforhandlet
pr. 1. april 1995 og ikke operationel før til efteråret.

2)
NBIfAFG's bestyrelse er på valg pr. 1. januar 1996. Der skal nedsættes et
valgudvalg. Dette skal drøftes på næste bestyrelsesmøde.

3)
OH's informationsblad, NBIfAFG INFO, Årgang 1, nr. 1, er udkommet.

Beslutninger:

1)
Nedsættelse af udvalg til diskussion af bachelor- og Ph.D.-struktur blev
skrinlagt, da Undervisningsministeren har tilkendegivet, at den nuværende
studiestruktur bliver fastholdt, og at et 4-årigt bachelor-studium ikke vil
blive indført.

OH ønsker i stedet en grundig diskussion om det faglige indhold af
førstedelsstudiet og vil tage kontakt til
Undervisningsudvalget herom.

2)
Niels Højerslev, GA, har stillet forslag til bestyrelsen om, at kandidat-
og Ph.D.-produktion præmieres med tilførelse af forskningsmidler til
vejlederne. Bestyrelsen går ind for, at
forskningsmidler skaffes på grundlag af forskning af høj kvalitet, og kunne
ikke tiltræde forslaget.

3)
Finn Berg Rasmussen, ØL, søger SNF om støtte til at afslutte et
igangværende rejsefysik-projekt. Hvis ansøgningen ikke
imødekommes, er NBIfAFG indstillet på at yde delvis støtte i forbindelse
med et lignende tilsagn fra Afdelingen.

4)
Ansøgning fra Åke Nordlund, på vegne af EDB-Udvalget, om USD 9.000 til
licenser. Bevilget.

5)
Bestyrelsen fortsatte diskussionen om VIP-stillingsopslag og besluttede at
bede Forskningsudvalget nedsætte "search committees" for
følgende eventuelle stillingsopslag:

a)
Lektorat i teoretisk faststoffysik med særlig vægt på statistiske eller
ikke-lineære metoder.

b)
Adjunktur/lektorat i eksperimentel atomfysik.

c)
Adjunktur/lektorat i eksperimentel CERN relateret fysik.

d)
Lektorat i teoretisk astrofysik med et emneindhold nært op ad
TAC's program.

e)
Lektorat i observationel astrofysik med et emneindhold nært op ad
TAC's program.

6)
Bestyrelsen enedes om et nyt Forskningsudvalg, men da det ikke har været
muligt at kontakte en del af de implicerede personer, kan udvalgets
sammensætning først endelig godkendes ved næste møde.

Bemærkninger:

1)
Følgende bestyrelsesmøder aftalt:

22. marts 1995 kl. 13:00 i KA7 på NBI
19. april 1995 kl. 10:00 i KA7 på NBI
17. maj 1995 kl. 10:00 i KA7 på NBI
28. juni 1995 kl. 10:00 i forbindelse med internatmøde 28.-29. juni

2)

OH er i USA 3.-13. marts (kan dog nås på sin E-mail adr.). PRC er
fungerende bestyrer.

3)

I forårssemestret 1995 er planlagt følgende Fælleskollokvier:

Onsdag 15. marts kl. 15:15 Harry Kroto, University of Sussex
Onsdag 5. april kl. 15:15 Hans R. Ott, ETH, Z\" u rich
Onsdag 10. maj kl. 15:15 Martin Rees, University of Cambridge

Ole Hansen


NBI_top