NBIfAFG best.moederef. 95-08

Kirsten Skotte, NBI/AFG, Copenhagen (SKOTTE@nbivax.nbi.dk)
Thu, 03 Aug 1995 12:27:36 +0200


Notice: There is also a PostScript version of this page.1.8mm
0pt

Niels Bohr Institutet for Astronomi, Fysik og
Geofysik

Københavns Universitet
2. august 1995

Referat af bestyrelsesmøde 95-08
onsdag den 28. juni 1995 kl. 10:00-12:45 og kl. 18:15-18:45å Schæffergården, Gentofte

Tilstedeværende: Ole Hansen (OH), Hans Henrik Andersen (HHA)
Johannes Andersen (JA), Per Rex Christensen (PRC),
Fin Hansen (FH), Anne Værnholt Olesen (AVO)
Kirsten Skotte (referent)
Fraværende: Claus U. Hammer (CUH)

Foregående bestyrelsesmøde:
Referat 95-07 godkendtes.

Meddelelser:

1)
Rømer-stipendierne: Det forventes, at SNF annoncerer dette nye program ved
et brev til institutionerne inden for den nærmeste fremtid.

2)
NBIfAFG Newsletter No. 3 er udsendt. Ved næste bestyrelsesmøde vil vi
diskutere nyhedsbrevets fremtid.

3)
Bibliotekar Lisbeth Dilling er ansat ved NBIfAFG pr. 1. august 1995.

4)
De udvidede bedømmelsesudvalg for professorat og lektorat i teoretisk fysik
(kaos) er godkendt. Frist for indstilling er 1. oktober 1995.

5)
Der blev rettet indsigelse mod det indstillede bedømmelsesudvalg
for professorat i teoretisk kernefysik. Bedømmelsesudvalget er indstillet
udvidet til følgende femmandsudvalg:

Prof. Jean-Paul Blaizot, Saclay, Paris
Lektor Carl Gaarde, Niels Bohr Institutet
Prof. John W. Negele, MIT, Cambridge, Massachusetts, USA
Prof. Eivind Osnes, Universitetet, Oslo (formand)
Prof. Dan Olof Riska, Universitetet, Helsingfors

6)
Velux-Fonden har afslået at støtte det foreslåede biblioteksprojekt på NBI.
KU, Teknisk Administration arbejder med et nyt projektforslag.

7)
Rockefeller: TAC flytter til Rockefeller. OH vil skrive til Fakultetet og
lægge billet ind på Michelsen Bygningen. OH har skrevet til Teknisk
Administration om bygningsdriften på Rockefeller efter indflytningen.
OH har bedt Fakultet om penge til flytningen, lidt over 1 mio. DKK.
Det forventes, at netværksforbindelsen til omverden etableres af KU, Teknisk
Administration.

8)
Fakultetet opretter fire nye Curie stipendier. Et af dem er blevet tildelt en
ansøger i fysik, Kirstine Berg-Sørensen.

9)
Ny runde om tilbud om tidlig fratrædelse, udsendt med utrolig kort
tidsfrist.

10)
NBIfAFG forventes at gå ud af 1995 i det væsentlige uden opsparing på
hverken annuua eller årsværksrammerne.

11)

Fakultetsbrochure på engelsk er udsendt.

12)
Administration af EU-kontrakter: Undervisningsministeriet har besluttet, at
EU-forsknings\-stipendier udbetales fuldt ud, med mindre der er truffet anden
aftale med stipendiaten.

13)
Fakultetet har meddelt, at opsparinger i 1995, der er meddelt til og godkendt
af fakultetet, vil kunne friholdes for 10
1996. Da NBIfAFG har fulgt en tidligere fakultetsbeslutning om, at der ikke
må være opsparing i 1995, får denne ændrede holdning ingen reel betydning
for Institutet.

Beslutninger:

1)
Valgudvalg nedsat for valg til NBIfAFG's bestyrelse:

Mogens Levinsen, VIP
John Renner Hansen, VIP
Jørgen Otzen, VIP
Henny Bork, TAP
Anne Dederichs, Stud.

NBIfAFG's bestyrelse skal inden 31. august 1995 til valgudvalget aflevere
en liste med forslag til VIP-medlemmerne (inklusive direktøren) af den nye
bestyrelse. Efter offentliggørelse af listen, som foretages af valgudvalget,
kan andre lister anmeldes.

2)

Det aftaltes, at studentervalg til Afdelingsbestyrelserne afholdes den
29. september 1995. Valgudvalg består af HHA og AVO.

3)
Fakultetet har indkaldt apparaturansøgninger-1996 med afleveringsfrist den
15. august 1995. Det besluttedes at fremsende apparaturdelen af vor tidligere
ansøgning af 27. marts 1995 om "øremærkede midler" og meddele, at vi
fastholder den ældre ansøgning og dens prioritering.

4)
Hans Jørn Fogh Olsen, AO, har ansøgt om IDL til undervisning: 16 licenser
til i alt 50.000 DKK og arbejdsstationer til i alt 540.000 DKK. Arbejdsstationerne
kunne ikke bevilges. Med hensyn til licenserne vil Fysikstudienævnet og
Undervisningsudvalget blive spurgt om planerne for DAT-F på længere sigt,
før der træffes nogen afgørelse.

5)
Tilskud bevilget på 60.000 DKK (halvdelen af anskaffelsen) til arbejdsstation
til Ulrik Serges. NBI yder den anden halvdel.

6)
Ansøgning fra Niels Højerslev, GA, om rejsemidler blev afslået med den
begrundelse, at alle rejsemidler er lagt ud til Afdelingerne.

7)
6 m-v VIP i 1996 (eller 1997) bevilget som bidrag til Curie stipendium.

8)
2 m-v VIP i 1995 bevilget til gæsteophold: V. Zelevinsky.

9)
15.000 DKK bevilget til Fysikstudienævnets drift i 1995.

10)
30.407 DKK bevilget til Fysikstudienævnet for tutorer i efteråret 1995.

11)
ØL ønsker Bjarne Tromborg indstillet som adjungeret professor ved
afdelingen for en ny fem-års periode med virkning fra den 1. april 1996.
Bestyrelsen støtter ønsket, og OH vil foranstalte det videre fornødne.

12)
Det blev besluttet at samle NBIfAFG's undervisningsadministration på ØL og
oprette en ny under\-visnings\-sekretær-stilling (TAP).

13)
Forslag til sammensætningen af VIP-delen for en ny bestyrelse for NBIfAFG
diskuteredes, uden at nogen beslutning blev truffet. Et ekstraordinært
bestyrelsesmøde er indkaldt til den 30. august 1995 for at opfylde
vedtægtsbestemmelserne.

Bemærkninger:

Næste ordinære bestyrelsesmøde afholdes:

20. september 1995 kl. 09:30 i KA7 på NBI.

Ole Hansen


NBI_top