NBIfAFG best.moederef. 95-11

Kirsten Skotte, NBI/AFG, Copenhagen (SKOTTE@nbivax.nbi.dk)
Tue, 24 Oct 1995 11:11:12 +0100


Notice: There is also a PostScript version of this page.1.8mm
0pt

Niels Bohr Institutet for Astronomi, Fysik og
Geofysik

Københavns Universitet
23. oktober 1995

Referat af bestyrelsesmøde 95-11
onsdag den 11. oktober 1995 kl. 09:30-12:15å Niels Bohr Institutet, i
Ka7

Tilstedeværende: Ole Hansen (OH), Hans Henrik Andersen (HHA)
Johannes Andersen (JA), Per Rex Christensen (PRC),
Claus U. Hammer (CUH), Steffen Bo Hansen (SBH)
Anne Værnholt Olesen (AVO)
Kirsten Skotte (referent)
Fraværende: Fin Hansen (FH)

Foregående bestyrelsesmøde:
Referat 95-10 godkendtes.

Meddelelser:

1)
Der er afholdt valg til NBIfAFG's bestyrelse for en tre-årsperiode
startende 1. januar 1996. Ved fredsvalg er
valgt følgende bestyrelse:

VIP
Professor Ole Hansen (direktør og bestyrelsesformand)
Professor Hans Henrik Andersen, ØL
Professor Claus Uffe Hammer, GA
Lektor Åke Nordlund, AO
Lektor Poul Olesen, NBI

TAP
Ingeniørassistent Steffen Bo Hansen, GA
Forskningstekniker Fin Hansen, NBI (suppleant)

STUD.
Rune W. Berg
Jakob H. Kristensen (suppleant)
Jonas D. Johnsen (suppleant)

2)
Bestyrelsen har modtaget indstillingerne fra de nedsatte
search committees. OH kontakter hver committee formand for at høre
eventuelle uddybende bemærkninger.
OH kommer med et oplæg til næste bestyrelsesmøde for at starte
den videre diskussion.

3)
CUH rejste spørgsmålet, om OH burde formalisere kompetencedelegationerne på
NBIfAFG i lyset af en nylig anbefaling fra Hovedsamarbejdsudvalget. OH
lovede at overveje sagen.

4)
CUH rejste spørgsmål om Ph.d.-udvalgets behandling af GA's 6-punkt kurser
som ph.d.-kurser. PRC tilføjede, at han ønskede oplysninger om udvalgets
procedurer i forbindelse med prioriteringen af ansøgninger om
SU-stipendier. OH vil kontakte udvalgets formand om disse spørgsmål.

5)
Rockefeller
Tidsplanen synes at kunne overholdes. Der er mange udgifter i forbindelse
med flytningen (formentlig omkring 1,5 MDKK), som det er svært at overskue
på indeværende tidspunkt. OH har aftalt med Sven Milthers (FAK), at vi går
frem, som om pengene er tilstede, og siden laver en forhandling om en
deling af de faktisk afholdte udgifter mellem FAK og NBIfAFG.

TAL indflytning
Intet nyt.

Beslutninger:

1)
Ansøgning fra Birgitta Nordstr\" o m om orlov 1/1-31/12 1996 fra stillingen
som direktør\-assistent. Bevilget. (JA deltog ikke i behandlingen af dette
punkt.)

2)
Ansøgning fra CATS, om friplads til ph.d.-studium
for Anders Johansen. - En ordning med FAK er på vej om, hvad vi gør med
"gratister". Bestyrelsen tager stilling, når denne ordning er på plads.

3)
Ansøgning fra GA om 1/2 TAP å-v sekretærhjælp i 1996. Der ventes også en
ansøgning om en betjentstilling til Rockefeller og en garantiordning for en
receptionist. Beslutning må derfor vente, til de øvrige ønsker er afklarede.

4)
Ansøgning fra NBI om 3 TAP m-v til nyudlært maskinarbejder Martin Marum
1/12/95-29/2/96. Bevilget.

5)
Ansøgning fra KVANT om 12.960 kr. Bevilget.

6)
Ansøgning fra Fysisk Fagråd om 4.000 kr. Bevilget.

7)
Forslag fra Leif Sarholt-Kristensen, ØL, om adjungeret professorat til Kurt
Nørgaard Clausen. Bestyrelsen besluttede at fremme dette forslag.

8)
Vi venter stadig på ph.d.-taxameterpenge for anden halvdel af 1995, men
overhead-penge for ekstern finansiering, 1,8 MDKK, er blevet overført
fra FAK. Hvis Afdelingerne kan bruge pengene fornuftigt i 1995, vil
OH gerne give afkald på beslutningen om at lade halvdelen af pengene blive
siddende i NBIfAFG for indeværende år, da der ganske enkelt ikke er tid
til, at bestyrelsen kan tage stilling til ansøgninger fra grupperne og
afdelingerne. OH bemyndigedes til at beslutte den fornuftigste
fremgangsmøde for i år efter diskussion med afdelingsbestyrerne og vil holde
bestyrelsen orienteret over e-mail.

9)
1995-rapport fra NBIfAFG Advisory Board uddelt til bestyrelsen. Rapporten
tages op på næste bestyrelsesmøde.

10)
Ansøgning fra NBI om ansættelse af en ingeniør pr. 1/1/96 efter
Risø-modellen blev afslået, da minimumskravene for en sådan ordning ikke
var opfyldt.

11)
På opfordring fra Leif Sarholt-Kristensen besluttedes, at der skal
etableres støtteudvalg for NBIfAFG maskiningeniør og bibliotekar.

12)
Bestyrelsen besluttede, at 75-års jubilæet for Institutet for teoretisk
fysik ved KU (3/3/96) markeres, og at OH forhandler med NBI om et
arrangement.

Bemærkninger:

1)

Følgende bestyrelsesmøder er aftalt:

Onsdag 1. november 1995 kl. 10:00 i Ka7 på NBI
Onsdag 29. november 1995 kl. 10:00 i Ka7 på NBI

2)

Følgende NBIfAFG Fælleskollokvier er planlagt:

Onsdag 15. november 1995 kl. 15:15 Pierre Darriulat, CERN
Onsdag 13. december 1995 kl. 15:15 Stephan Meyer, University of Chicago,
USA

Ole Hansen


NBI_top