NBIfAFG best.moede 96-10

Kirsten Skotte, NBI/AFG, Copenhagen (SKOTTE@nbivms.nbi.dk)
Mon, 04 Nov 1996 09:40:03 +0100


Notice: There is also a PostScript version of this page.Niels Bohr Institutet for Astronomi, Fysik og
Geofysik

Kbenhavns Universitet
4. november 1996

Referat af bestyrelsesmde 96-10
onsdag den 30. oktober 1996 kl. 10:00-13:00 Niels Bohr
Institutet, i
Ka7

Tilstedevrende: Ole Hansen (OH), Nils O. Andersen (NOA),
A ke Nordlund ( A N), Claus U. Hammer (CUH), Poul Olesen (PO),
Rune Berg (RB), Steffen Bo Hansen (SBH).
Sekretr: Kirsten Skotte

Foregende bestyrelsesmde:
Referat 96-09 godkendtes med flgende rettelse under Beslutninger, pkt. 3):
"januar 1996" ndres til "januar 1997".

Meddelelser:

1)
Indflytning fra TAL m udsttes fra december 1997 til april 1998 p grund
af udsttelse af Fredningsnvnets stedsforretning.

2)
Fakultetets situation
Fakultetet vil g ud af 1996 med et betragteligt underskud. Universitetet
har besluttet, at dette underskud skal bringes ud af verden, da der
ligeledes er udsigt til et betydeligt underskud i 1997, og derfor bliver en
indskrnkning af fakultetets ramme ndvendig. PO fik sttte fra bestyrelsen
i sine bestrbelser p at holde fakultetet fast p den langtidsaftale, som
blev indget mellem fakultetet og NBIfAFG i 1993, hvorefter NBIfAFG skal
deltage proportionalt i eventuelle nedskringer p fakultetsrammen.
Bestyrelsen stttede PO i det synspunkt, at Institutet fr den strst
mulige frihed til selv at bestemme, hvorledes en eventuel reduktion af
Institutets ramme skal finde sted. OH vil udarbejde ekstreme scenarier.

Apparaturbevilling fra fakultetet er stillet i bero.

3)
PO indvilligede i at lade sig genopstille til fakultetsrdsvalget med NOA
som suppleant.

4)
Bedmmelsesudvalg til lektorat i observationel astrofysik diskuteredes.

5)
Ph.d.-stipendium fra KU er tildelt:

Jakob Langgaard Nielsen
Jens Paaske

6)
OH har indvilliget i at sttte bladet "Biofysikeren" med 1.500 DKK for
1997. OH har Stttet "Biofysikdag" arrangeret af Mogens Hgh Jensen med
7.000 DKK. Begge belb fra NBIfAFG's annuum.

7)
Edb-Udvalgets strategirapport er blevet modtaget med glde og vil danne
grundlaget for Institutets overordnede edb-politik i fremtiden.

8)
Brev fra Stig Steenstrup om "Internationalt samarbejde" omdelt til
bestyrelsen.

9)
OH har afholdt mde med SNF's formand, professor Erik Larsen.

10)
Diskussion om sammenstningen af Undervisningsudvalget fra januar 1997
fortsattes.

11)
Flgende medlemmer af NBIfAFG's Advisory Board vil besge Institutet den
7.-8. november 1996:

Ole Krogh Andersen
Leo Kadanoff
David Moncton
Ben Mottelson
Laust Brsting Pedersen
Paul S\" o ding

Program for besget er rundsendt til Afdelingerne.

12)
CUH meddelte, at en workshop for glaciologi-studerende fra de nordiske
lande med stor succes er blevet afholdt i Rockefeller komplekset.

Beslutninger:

1)
OH foreslog flgende bedmmelsesudvalg til lektorvikariat i
kvantegravitation:

Poul Henrik Damgaard, NBI (formand)
PO, NBI

Indstilling vil blive fremsendt til fakultetet.

2)
Bestyrelsen vedtog at bede fakultetet om at mtte kalde Mogens Hgh Jensen
til et 5-rigt forskningsprofessorat inden for komplekse systemers fysik.
OH bemyndigedes til at indstille bedmmelsesudvalg til fakultetet.

3)
En ansgning fra Per Hedegrd p vegne af Ph.d.-Udvalget om
at tildele et ph.d.-stipendium til Alan Steen Nielsen blev
imdekommet. Overheadmidler vil blive brugt dertil. Det vedtoges at lade
stipendiet starte 1/11/96, men efter Alan Steen Nielsens eget ønske starter
det først 1/1/97.

4)
Bestyrelsen har modtaget et forslag om oprettelse af en 5-rig
adjunktstilling, et lektorat og et forskningsprofessorat inden for
eksperimentel uliner fysik. Forslagsstillerne er:

Predrag Cvitanovi\' c Per Bak
Clive Ellegaard Mogens Hgh Jensen
Mogens T. Levinsen Andy Jackson
Benny Lautrup

Bestyrelsen fastholdt sin plan om stillingsbesttelser som vedtaget p
bestyrelsesmde 96-04, og forslaget kan derfor ikke p nuvrende tidspunkt
imdekommes.

5)
Johannes Andersen, AO, har ansgt om fritagelse for undervising i
efterrssemesteret 1997 for ar kunne varetage arbejdet som
generalsekretr for IAU (International Astronomical Union), hvilket
bevilgedes under forudstning af Undervisningsudvalgets godkendelse.

6)
Efter samtykke med Undervisningsudvalget bevilgedes Dorthe Dahl-Jensen, GA,
under\-visnings\-fritagelse i perioden 17/11/96-3/4/97 for at kunne henlgge
sin forskning til Australien.

7)
En ansgning fra Predrag Cvitanovi\' c om at g p halvtidsansttelse i
perioden 1/12/96-30/11/98 blev imdekommet. 3 bestyrelsesmedlemmer stemte
for, 1 medlem stemte for halvtidsansttelse i et r (Afdelingen NBI's
bestyrelse havde anbefalet et rs varighed), og 3 medlemmer undlod at
stemme. Bestyrelsen var enig om, at ordningen ikke vil kunne for\-lnges.

8)
Bestyrelsen bevilgede 6 m-v (TAP) til forlngelse af Ove Lvkvist Hansens
ansttelse p L i 1997.

En ansgning fra NBI Blegdamsvej om i alt 11 t-v (TAP) kunne ikke
imdekommes, da rammen for 1997 er opbrugt.

9)
Bestyrelsen bevilgede 17.000 DKK til at afholde udgifter i forbindelse med
klyngegruppens indflytning fra TAL til L.

10)
En ansgning fra Bent Herskind, NBI, om sttte til symposium "New
Spectroscopy and Nuclear Structure 1997" kunne desvrre ikke imdekommes.

11)
En ndring i strrelsen af NBIfAFG's Forskningsudvalg til kun at omfatte 5
medlemmer blev diskuteret. Der var almindelig enighed om, at en
formindskelse af Forskningsudvalget strrelse er ndvendig. Endelig
sammenstning af det nye udvalg vil finde sted p et senere mde.

Bemrkninger:

1)

Flgende ekstraordinre bestyrelsesmde er aftalt:

Onsdag 6. november 1996 kl. 17:00 i Ka7 p NBI

Derudover er flgende bestyrelsesmder aftalt:

Onsdag 27. november 1996 kl. 10:00 i Ka7 p NBI
Onsdag 18. december 1996 kl. 10:00 i Ka7 p NBI

2)
NBIfAFG Flleskollokviet den 23. oktober (Mathias Fink, \' E cole
Physique Chimie, Paris) blev aflyst p grund af sygdom. Forventes
gennemfrt i forrssemestret 1997.

Flgende NBIfAFG Flleskollokvier er planlagt:

Onsdag 20. november 1996 kl. 15:15 Tord Claeson, Chalmers Uni. of
Techn., G\" o teborg

Ole Hansen


| NBI_top | NBI News |