best.moede 97-12

OFFICE@nbivms.nbi.dk
Sat, 17 Jan 1998 16:53:41 +0100

 
Notice: There is also a PostScript version of this page.


 
Message-id: <01ISHO88J5K29ENUIT@nbivms.nbi.dk>
MIME-version: 1.0
  Niels Bohr Institutet for Astronomi, Fysik og 
Geofysik 


  Københavns Universitet 
12. januar 1998  Referat af bestyrelsesmøde 97-12 
  
 onsdag den 17. december 1997 kl. 10:00-12:10å Niels Bohr 
Institutet, i
Ka7 


Tilstedeværende:  Ole Hansen (OH), Nils O. Andersen (NOA), 
 Åke Nordlund (ÅN), Poul Olesen (PO),
 Carl Christian Tscherning (CCT) (deltog på CUH's vegne),
 Steffen Bo Hansen (SBH), Christian Wejdemann (CW).
Sekretær:  Kirsten Skotte.
Fraværende:  Claus U. Hammer (CUH).
Andreærende:  Fra kl. 11:05 (Beslutninger, punkt 9) deltog
også Afdelingsbestyrerne:
 Henning Jørgensen (HEJ), Mogens Olesen (MCO), Leif Sarholt (LS).


  Foregående bestyrelsesmøde: 
Referat 97-11 godkendtes.


  Meddelelser: 


1)
PO oplyste, at fakultet netop har vedtaget budget for 1998. Annuua vil
blive beskåret. For NBIfAFG vil annuum blive sat ned til knap 9,3 mio. DKK.
Der vil blive udmeldt apparaturbevilling.

2)
 Stillingsbesættelser: 

-
Lektorat i teoretisk faststoffysik:
Fakultetet har ment, at der på grund af publikationsfællesskab var 
habilitetsproblemer med det af NBIfAFG indstillede bedømmelsesudvalg.
Sagen er af fakultetet indbragt for Personalekontoret 2/12/97.

-
Lektorat i komplekse systemers fysik (teor.): Fakultetet har til
udvalgets formand sendt sine mange kommentarer til 
bedømmelesudvalgets indstilling.

-
Lektorat i fysisk oceanografi:
Følgende bedømmelsesudvalg er indstillet af NBIfAFG:


Prof. Gary Shaffer, NBIfAFG 	  (formand) 
Prof. J\" u rgen Willebrand, Universit\" a t Kiel
Prof. Herman Gade, Bergen Universitet


-
Professorat i eksperimentel atomfysik:
Stillingsopslag vil blive annonceret i "Physics Today" og
"Europhysics News"

-
Lektorat i eksperimentel højenergifysik:
Stillingsopslaget endnu ikke udarbejdet.


3)
TAL-indflytningen til Blegdamsvej ventes tilendebragt i løbet af 1998.


4)
Undervisningsministeriet har over for KU's Ledelsessekretariat godkendt, at
NBIfAFG's særstatus forlænges til 31/1/99.

5)
KU Årbog 1996 er netop udkommet.

Der er endnu ikke indkaldt materiale for KU Årbog 1997.

6)
Søren Gregersen (Kort- og Matrikelstyrelsen) er udnævnt til adjungeret
professor i geofysik ved NBIfAFG pr. 1/12/97 for en periode af
fem år.

7)
 Personaleforhold: 

-
Lise Juel Mortensen, NBI, har efter 3 års orlov uden løn opsagt sin
stilling.

-
Liva Antvorskov, NBI, er afgået ved døden.


8)
Fakultetet har indkaldt indberetning vedrørende forskningsvogtning med
afleveringsfrist 2/2/98.
  Beslutninger: 1)
Birgitta Nordstr\" o m har søgt orlov uden løn fra sin stilling som
direktørassistent (20 timer/uge) i perioden 1/1-30/6/98, hvilket blev
bevilget. (NOA deltog ikke i behandlingen af dette punkt.)

2)
Ved fakultetets ph.d.-stipendieuddeling forår 1998 har NBIfAFG ønsket
fortrins\-stilling til forskningsområdet "biologisk fysik".

3)
Benny Lautrup, NBI, har ansøgt om fritagelse for skemalagt
undervisning i forårssemesteret 1998. Er indstillet på eventuelt
at påtage sig dobbelt undervisningsbelastning i
efterårs\-semesteret. Det ansøgte blev bevilget
under forudsætning af Undervisningsudvalgets godkendelse.

4)
Per Rex Christensen har for perioden 1/1-31/12/98 ansøgt om fortsat
nedsat arbejdstid i sit lektorat ved NBI med 15 timer/uge, dækkende hans
undervisningsforpligtelse. Det ansøgte blev bevilget under forudsætning af
Undervisningsudvalgets godkendelse.

5)
Mogens Olesen, NBI, har ansøgt om øget arbejdstid for Hanne Nørgaard
Christensen (6 timer/uge) og for Aase Hellsten (5 timer/uge). 

Leif Sarholt, ØL, har ansøgt om 1 fuldtidssekretærstilling og genbesættelse
af 1 elektronikstilling efter frivillig fratrædelse.

Beslutning herom afventer et oplæg fra OH til diskussion om fordeling af
TAP-årsværk, som vil finde sted på bestyrelsesmødet den 4. februar 1998.

6)
Til Henrik Vedel, p.t. TAC, er ansøgt om 2 m-v VIP. Det ansøgte kunne ikke
bevilges.

7)
Poul Erik Lindelof og Jørn Borggreen, ØL, har ansøgt om 12 m-v VIP i 1998
til ph.d.-studerende Luise Theil Hansen. Det ansøgte kunne ikke
bevilges.8)

Følgende interne udvalg er nedsat for fysikevalueringen:


Jens Viggo Clausen 	  (formand) 
Aksel Walløe Hansen
Finn Berg Rasmussen
John Renner Hansen
Helle Holmgaard
Frank Kristensen


Udvalget refererer til OH og skal fremsende evalueringen gennem OH.


9)
 Budget 1998 

Under mødet ankom brev fra fakultetet indeholdende regnskabs- og
budgetoversigter. Heraf fremgår, at bevillingen til NBIfAFG i 1998 vil være
9.253 MDKK. Den samlede apparaturbevilling vil være på ca.
6.500 MDKK.

En ny fordelingsnøgle mellem afdelingerne blev diskuteret, uden at man
nåede til enighed. MCO udtrykte, at en reduktion af NBI's annuumsandel til
49
fakultetet udmeldte annuumsramme. Der blev ikke taget beslutning om en ny
fordelingsnøgle, men OH blev sat til at udarbejde yderligere materiale:
afdelingsregnskaber for 1997, EU-midler, antal kandidatspecialer m.m.
Bestyrelsen enedes om at give apparaturansøgninger i forbindelse med
1997-studieordningen absolut fortrinsstilling ved fakultetets kommende
apparaturuddeling.
   Bemærkninger: 

Følgende bestyrelsesmøder er aftalt:


Onsdag 	 7. januar 1998 	 kl. 10:00 	 i Ka7 på NBI 	  Budget
1998 
Onsdag 	 4. februar 1998 	 kl. 10:00 	 i Ka7 på NBI
Onsdag 	 4. marts 1998 	 kl. 10:00 	 i Ka7 på NBI
Ole Hansen

| NBI_top | NBI News |