best.moede 98-01

OFFICE@nbivms.nbi.dk
Sat, 17 Jan 1998 16:57:34 +0100

 
Notice: There is also a PostScript version of this page.


 
Message-id: <01ISHOD21PKI9ENUIT@nbivms.nbi.dk>
MIME-version: 1.0
  Niels Bohr Institutet for Astronomi, Fysik og 
Geofysik 


  Københavns Universitet 
12. januar 1998  Referat af bestyrelsesmøde 98-01 
  
 onsdag den 7. januar 1998 kl. 10:00-11:45å Niels Bohr 
Institutet, i
Ka7 


Tilstedeværende:  Ole Hansen (OH), Nils O. Andersen (NOA), 
 Claus U. Hammer (CUH), Åke Nordlund (ÅN), Poul Olesen (PO),
 Steffen Bo Hansen (SBH), Christian Wejdemann (CW).
Sekretær:  Kirsten Skotte.

  Meddelelser: 


Ingen.  Beslutninger: 1)
 Budget for 1998 

Fakultetet har udmeldt et annuum til NBIfAFG på 9,253 millioner kroner.

Budgettet for NBIfAFG, som det blev besluttet, er gengivet nedenfor. I alt
er annuuumsandelen på 1.970 MDKK, omfattende en reserve på 915 MDKK som en
del af rekrutteringsopsparingen på en million kroner.

Yderligere budgettteres med overhead-indtægter på 1.285 MDKK til
bestyrelsen og det samme beløb til afdelingerne. Overhead-budgettet for
bestyrelsen omfatter to ph.d.-stipendier, diverse lønninger og en reserve
(pkt. 6500) på 85.000 DKK til rekrutteringsopsparingen.

Annuumsfordelingen mellem afdelingerne diskuteredes nøje, og den i tabel 7
anførte nøgle for 1998 blev vedtaget med de tilsvarende annuumsbudgetbeløb
som konsekvens. (Punkt 7 i 1998 budgettet nedenfor).

Fordelingsnøglen fremkommer i to trin. Først er antal VIP-årsværk (1997),
eksterne midler fra statslige og EU-fonde (1997), antal producerede
kandidater (snit af 1995-96 og 1996-97) og endelig antal VIP ansat for
eksterne midler (1996) (sidstnævnte med halv vægt) taget i betragtning.
Derefter brugtes middelværdien mellem de derved beregnede fordelingstal og
1997 fordelingsnøglen som 1998 resultatet. 

Der er ikke vedtaget nogen nøgle
for 1999.

Det står bestyrelsen klart, at annuumsbevillingen til NBI udgør en
betydelig nedskæring i forhold til tidligere år. Bestyrelen vil derfor
ved sit sidste møde før sommerferien foretage en vurdering af
konsekvenserne af den udmeldte fordeling.


Der er afsat 200.000 DKK til anskaffelser til undervisning/bibliotek. Det
er bestyrelsens hensigt at bruge disse midler til et moderne
bibliotekssøgesytem. Apparaturindkøb til den nye studieordning vil som
vedtaget på sidste bestyrelsesmøde få prioritet ved fakultetets
apparaturrunde
   Bemærkninger: 

Følgende bestyrelsesmøder er aftalt:


Onsdag 	 4. februar 1998 	 kl. 10:00 	 i Ka7 på NBI
Onsdag 	 4. marts 1998 	 kl. 10:00 	 i Ka7 på NBI
Ole Hansen
  NBIfAFG 
  Annuums- & Overhead-budget 1998 (Alle beløb er i kDKK) 
 7. januar 1998  Forpligtelser til afdelingerne 


1100 	 Drift af MBE anlægget (ØL) 	 50.0
1300 	 Licenser (NBIfAFG)         	 50.0
1600 	 CNC maskine (leasing)   	 145.0 
	 	 245.0 Drift af sekretariatet 


2100 	 Drift af kontorudstyr 	 10.0
2200 	 Indkøb af håndbøger etc.	 5.0
2300 	 Udgifter til stillingsbesættelser 	 55.0
2400 	 Udskiftning af computer etc. 	 30.0
2500 	 Rejser og kurser 	 50.0
2600 	 Repræsentation 	 10.0
	 	 160.0


 Anden virksomhed 


3100 	 Studentervirksomhed 	 40.0
3120 	 Anskaffelser undervisn./bibliotek 	 200.0
3200 	 Fælleskollokvier 	 60.0
3300 	 Internationale rådgivningspanel 	 100.0
3400 	 Fysikstudienævnets drift 	 100.0 
3600 	 Eksterne lektorer GA+ØL 	 100.0 
3700 	 Terminalvagter ØL 	 50.0 
	 	 650.0


 Reserve 


4100 	 Disponible midler 5.1cm 	 915.0
	 	 915.0


 Total budget 


1000 	 Forpligtelser til afdelingerne 3.5cm 	 245.0
2000 	 Drift af sekretariatet 	 160.0
3000 	 Anden virksomhed 	 650.0
4000 	 Reserve 	 915.0
	 Ialt 	 1970.0 1cm 

 Budget for overhead 1998 


6100 	 Ph.d. stipendier 	 660.0 
6300 	 Bidrag til andre lønninger 	 540.0 
6400 	 Dækning af underskud 1997 	 0.0 
6500 	 Disponible midler 	 85.0 
	 Ialt 	 1285.0 Der er her estimeret med 50-50 deling med afdelingerne, dvs. en total
overhead på 2570.0. Hvis overhead
indtægten bliver mindre end beregnet, vil NBIfAFG beholde de budgetterede
1.285 Mkr.


Post 6300 dækker JJ X-ray, løn til den ene undervisningssekretær og
tilskud til DANSYNCs sekretær.


 Afdelingsannua 1998 


Afdeling 	 1997 	 andel 	 1998 	 andel 
NBIfAFG 	 1672.0 	 	 1970.0 	  
AO   	 1115.0 	 0.138 	 1090.0 	 0.15  
GA   	 905.0 	 0.112 	 1020.0 	 0.14  
NBI   	 4445.0 	 0.550 	 3500.0 	 0.48  
ØL   	 1615.0 	 0.200 	 1673.0 	 0.23  
Ialt  	 9752.0 	 1.000 	 9253.0 	 1.00 

 


| NBI_top | NBI News |