NBIfAFG best.moederef. 98-02

Kirsten Skotte (skotte@nbi.dk)
Thu, 26 Feb 1998 12:17:45 +0100

 
Notice: There is also a PostScript version of this page.


 
MIME-version: 1.0  Niels Bohr Institutet for Astronomi, Fysik og 
Geofysik 


  Københavns Universitet 
26. februar 1998  Referat af bestyrelsesmøde 98-02 
  
 onsdag den 4. februar 1998 kl. 10:00-13:00å Niels Bohr 
Institutet, i
Ka7 


Tilstedeværende:  Ole Hansen (OH), Nils O. Andersen (NOA) (deltog
ikke i Beslutninger, pkt. 6)), 
 Claus U. Hammer (CUH), Åke Nordlund (ÅN), Poul Olesen (PO),
 Steffen Bo Hansen (SBH), Christian Wejdemann (CW).
Sekretær:  Kirsten Skotte
  Foregående bestyrelsesmøder: 
Referat 97-12 og referat 98-01 godkendtes.

  Meddelelser: 


1)
NBIfAFGs rekrutteringsplan bygger på den frie overførsel af
ubrugte VIP årsværk fra et finans\-år til det næste. Den
23/11/97 meddelte fakultetet, at det suspenderede denne overførsel,
idet fakultetet dog forinden havde meddelt, at det støttede
rekrutteringsplanen, såvel som den underliggende teknik. Den 12/1/98
protesterede OH højlydt til dekanen, som den 27/1/98 mundtligt
ændrede overførselsforbudet, således at det ikke omfattede
NBIfAFG. Dette er siden blevet bekræftet pr. E-mail fra Elisabeth
Bruun (den 11/2/98). Man lever livet farligt!

2)
Bestyrelsen diskuterede, uden egentligt resultat, om man skulle bede
forskningsudvalget lave en eller anden overkommelig form for
citationsanalyse for NBIfAFG i forbindelse med den opkommende faglige
evaluering fra Institutets eksterne panel. OH vil tage sagen i sin egen
hånd!

3)
Ombygningen af Q-villaen, Højspændingshallen med meget mere
på Blegdamsvej er nu blevet et egentligt projekt. Mogens Olesen er
deltager i bygherremøderne for NBIfAFG med ret til foretage
nødvendige dispositioner.


4)
Følgende tidlige frivillige fratrædelser er bevilget af Universitetet:


Inga Bærentsen, forskningstekniker, TAL, 31/12/98.
Ivar Christiansen, betjent, TAL (Teknisk Administration), 31/12/98.
Carit Farver, ingeniørassistent, ØL, 31/12/98.
Kenny Hagemann, ingeniør, TAL, 31/12/98.
Karen Johansen, lektor, AO, 31/7/98. 
Anna Larsen, kantineleder, NBI (Fakultetet), 30/9/98.


Alle har 7 måneders tjenestefrihed forud for fratrædelsesdatoen.
Alle 6 har været ansat ved de fysiske institutter og senest NBIfAFG
i mange år, og bestyrelsen benytter lejligheden til at takke for
godt samarbejde og ønske "god vind". 

En mangeårig medarbejder ved NBI, Liva Antvorskov, er afgået ved
døden. Bestyrelsen udtrykker sin medfølelse over for hendes mand
Leif (ansat ved NBI).


5)
 Status for stillingsbesættelser: 

-
Opslaget til professoratet i eksperimentel atomfysik er blevet forsinket
i fakultetet, da man der igen har ændret reglerne for indholdet af det
fuldstændige og legale opslag. OH og KS forsøger at oversætte den nye
ordlyd til forståeligt engelsk.
-
Bedømmelsen af ansøgningerne til lektoratet i teoretisk faststoffysik er
gået i gang. Indstilling forventes at foreligge inden udgangen af april. 
-
Indstillingen vedrørende lektoratet i komplekse systemers fysik er
endnu ikke (skønt den forelå den 1/11/97) udsendt til høring
blandt ansøgerne fra fakultetet, grundet ny opstramning med
tilbagevirkende kraft vedrørende den legale struktur af
indstillinger. (Indstillingen udsendtes den 10/2/98.)6)
Da fakultetet ikke havde bemærkninger til samarbejdsaftalen vedrørende
biokemi mellem NBIfAFG og Forskningcenter Risø, vil OH udarbejde en
endelig tekst, som snarest vil bliver underskrevet af Klaus Bechgaard,
Risø, og OH.

Forskerakademiet har bevilget 1,5 MDKK til at etablere en forskerskole i
biofysik ved NBI. NBIfAFG og Risø står som institutioner bag
ansøgningen, og Henrik Flyvbjerg (NBI og Risø) vil fungere som
koordinator for forskerskolen. Skolen vil også omfatte
biofysikgrupper på DTU (O. Mouritsen), KVL (R. Bauer) og August
Krogh Institutet (E. Hviid Larsen) og forhåbentlig andre. Bevillingen
forventes fortsat, men der er ikke i øjeblikket taget stilling til hvor
længe.

7)
Orientering om regnskab 1997 - hvis vi kan. Vi kan ikke - der manglede
stadig for megen information fra KU.


8)
Center for Jordens Klima og Biogeokemiske Kredsløb i Rockefeller
Komplekset blev indviet 30/1/98 med en workshop og reception. Centrets
kontrakt blev underskrevet af  G. Shaffer (centerleder) ved denne
lejlighed. Til lykke til alle implicerede fra bestyrelsen!


9)
Årbog 1997 er færdig og vil (meget) snart kunne nydes på NBIfAFG's
hjemmeside.


10)
Forskningsvogtning 1997 er tilendebragt.


11)
Der har været et overordentligt kostbart brud på "password"
hemmeligholdelsen vedrørende udenlandsopkald på NBIfAFG's
telefonsystem. Det indskærpes, at reglerne vedrørende brugen af
"passwords", både for computerkonti og telefoner skal overholdes
uden undtagelse. Brud medfører alvorlige konsekvenser (derunder
også muligvis økonomiske konsekvenser) for de implicerede.


12)
Forsvarets forskningstjeneste har besluttet at opslå og bekoste et
ph.d.-stipendium inden for komplekse systemers fysik ved NBIfAFG.


13)
Som tidligere meddelt træder Johannes Andersen, AO, ud af
Ph.d.-udvalget, og Jørgen Otzen Petersen (ligeledes AO) indtræder.
Skiftedag er 1/1/98. Tak til Johannes!  Beslutninger: 


1)
Bestyrelsen besluttede at bruge ledige TAP årsværk som følger:

-
NBI kan overføre 13 time-værk fra overhead til den faste ramme
pr. 1/3/98.
-
ØL kan annoncere og besætte en fuldtids sekretærstilling med
det samme.
-
NBIfAFG's sekretariat kan opslå en fuldtids
sekretær/regnskabsførerstilling til besættelse pr. 1/1/99.


2)
Bestyrelsen besluttede at gå ind for, at Gary Shaffer, som
foreslået af ham, kan bevilges orlov uden løn fra sit
professorat i oceanografi for at varetage ledelsen af det nye
klima\-center. Et forsknings\-professorat/forsknings\-lektorat vil blive
opslået i faget dækkende Gary's orlovs\-periode. Ordningen er
tiltrådt af GA og kan sættes i kraft, når der foreligger en
orlovs\-ansøgning.

3)
Det vedtoges at opslå et forskningslektorat i glaciologi med
særligt henblik på kurator\-funktionen, til besættelse
snarest. Aflønningen vil i videst mulig udstrækning ske for
eksterne midler.

4)
Det vedtoges at opslå et lektorat i eksperimentel biofysik til
besættelse snarest. Lektoratet vil være en fælles stilling
mellem NBIfAFG og Risø under samarbejdsaftalen. Aflønnigen vil
bæres af Risø i de tre første år, hvorefter stillingen vil
overgå til NBIfAFG.

5)
Bestyrelsen besluttede at støtte et innovationsmiljø på
NBIfAFG, foreslået af Preben Alstrøm. Preben vil fungere som
programleder for en gruppe omfattende NOA (ØL), E. Hviid Larsen
(August Krogh), S. Larsen (KI), K. Mosegaard (GA), B. Clausen (Haldor
Topsøe), og K. Bøgesø (Lundbeck).

Initiativet vil få hjemsted, husly (et kontor) og varme på NBI, men vil 
iøvrigt være udgifts\-neutralt i forhold til Institutet.


6)
Bestyrelsen besluttede at forlænge forskningslektor Birgitta Nordstr\" o ms
forskningslektorat for 2 år fra 1/7/98.

7)
Rolf Jensen, måletekniker, ØL, bevilgedes orlov uden løn i perioden 
1/3-31/8/98 på anbefaling fra afdelingen. De sparede lønmidler kan
bruges til en stedfortræder.

   Bemærkninger: 1)
Følgende bestyrelsesmøde er aftalt:


Onsdag 	 4. marts 1998 	 kl. 10:00 	 i Ka7 på NBI


2)
Følgende fælleskollokvier, som alle er 
tiltrædelsesforelæsninger , er aftalt:


Onsdag 	 18. marts 1998 	 kl. 15:15 	 professor Andrew D. Jackson, NBI
Onsdag 	 15. april 1998 	 kl. 15:15 	 professor Jens Als-Nielsen, ØL
Onsdag 	 13. maj 1998 	 kl. 15:15 	 professor Poul Olesen, NBI
Ole Hansen


| NBI_top | NBI News |