NBIfAFG best.moede 98-03

Kirsten Skotte (skotte@nbi.dk)
Thu, 19 Mar 1998 12:13:50 +0100

 
Notice: There is also a PostScript version of this page.


 
MIME-version: 1.0  Niels Bohr Institutet for Astronomi, Fysik og 
Geofysik 


  Københavns Universitet 
19. marts 1998  Referat af bestyrelsesmøde 98-03 
  
 onsdag den 4. marts 1998 kl. 10:00-12:45å Niels Bohr 
Institutet, i
Ka7 


Tilstedeværende:  Ole Hansen (OH), Nils O. Andersen (NOA), 
 Claus U. Hammer (CUH), Poul Olesen (PO),
 Steffen Bo Hansen (SBH), Christian Wejdemann (CW).
Sekretær:  Kirsten Skotte
Fraværende:  Åke Nordlund   Foregående bestyrelsesmøde: 
Referat 98-02 godkendtes med følgende ændringer:
Meddelelser pkt. 4) "Anna Larsen" skulle være "Anna Nielsen" (undskyld).
Meddelelser pkt. 6) første linje: "samarbejdsaftalen vedrørende
biokemi" skulle være "samarbejds\-aftalen vedrørende biofysik". 
Meddelelser pkt. 6) anden linje: "vil bliver" skulle være "vil blive". 


  Meddelelser: 


1)
 Tandem indflytningen 

Planerne for ombygningen på Blegdamsvej går
fremad i rimeligt tempo. OH ønsker, at en medarbejder ved TAL flyttes til
ØL allerede lige efter sommerferien for at arbejde i klyngegruppen.

CAT-gruppen ønsker et lejemål for bygningerne i Risø pr. 1. april
1998 med skyldig hensyntagen til, at TALs personale først flytter i januar
1999. 

2)
 Status over stillingsbesættelser 

Der er udsendt indstilling til høring blandt ansøgerne til
lektoratet i komplekse systemers fysik. Bedømmelsesudvalgene for
lektoraterne i fasststof\-fysik og oceanografi arbejder. Opslag til
professoratet i eksperimentel atomfysik er godkendt af fakultetet og er
under annoncering. Opslag til lektoratet i eksperimentel partikelfysik
forhandles med fakultetet.


3)
 Orientering om regnskab 1997 - hvis vi kan 

Vi kunne ikke. Vi har dog langt om længe modtaget den endelige
slutopgørelse (Su2-97) fra KUs regnskabskontor.


4)
 Ph.d.-stipendier forår 1998 

Der er ialt 50 ansøgere fra hele fakultetet, heraf 12 fra NBIfAFG.
Der er omkring 12 stipendier. Institutets bedømmelsesudvalg
består af T. Bohr (NBI), D. Dahl-Jensen (GA), P.H. Damgaard (NBI),
J.R. Hansen (NBI), P. Hedegård (ØL), P.E. Lindelof (ØL) og
J.O. Petersen (AO).


5)
 Evaluering af MFK-uddannelserne 

Selvevalueringsudvalget har afsluttet sit arbejde med en rapport, som
kan findes på net\-adressen
http://ntserv.fys.ku.dk/lab/evaluering/. Evaluerings\-gruppen
bestod af studie\-leder J.V. Clausen (AO), J.R. Hansen (NBI), F.B. Rasmussen 
(ØL), A.W. Hansen (GA), F. Kristensen (ØL), sekretær,
og H. Holmgaard, studerende. Bestyrelsen takker gruppen for det store og
fortrinlige arbejde.

6)
 Medarbejdersamtaler 

Samarbejdsudvalget har besluttet at iværksætte medarbejdersamtaler,
i første omgang for TAP medarbejderne. Start medio 1998.


7)
 Advisory Board 

Den 25. og 26. maj besøger L. B\" o rsting Pedersen, L. Kadanoff,
B.R. Mottelson og M. Rees Institutet og vil evaluere geofysik,
astrofagene, komplekse systemers fysik (herunder biofysik) og kernefysik
(minus højenergi tungionsfysik). Den 2. og 3. juni kommer O.K. Andersen, 
D. Moncton, P. S\" o ding og S. Weinberg for at evaluere
faststoffysik, planetfysik og partikelfysik. Evalueringen omfatter
både eksperiment og teori. Panelet rapporterer til dekanen.

8)

CUH orienterede om, at han havde skrevet et notat til Forskningsministeriet
om den frem\-tidige finansiering af isboringsprojekterne. OH udbad sig en
kopi og mindede om, at den slags notater skal gå gennem direktørens
kontor, og tilsagde iøvrigt sin varme og aktive støtte til gruppens
forskningsprojekter.  Beslutninger: 


1)
 NBIfAFGs særstatus 

OH har talt med TAP repræsentanterne i fakultetsrådet
for at forstå, hvorfor NBIfAFGs ansøgning om særstatus fik
gruppen til at reagere så voldsomt mod forslaget, at gruppen i det
væsentlige fik ansøgningen blokeret i konsistorium. Det er OHs
opfattelse, at den store anstødssten er det forhold, at TAP
medarbejderne ikke ifølge Institutets forslag har adgang til at stemme
ved valget af bestyrer og vicebestyrer. Bestyrelsen var enig om, at den
vigtigste ingrediens i vor ansøgning er, at hele VIP delen af bestyrelsen
opstilles sideordnet på en liste, og at direktøren (alias
institutlederen) kan komme udefra. OH blev bemyndiget til at forhandle ud
fra denne position. Det kan accepteres, at TAP medarbejderne får
stemmeret på VIP listen, og at studenterne får to snarere end en
repræsentant. 

2)
Bestyrelsen besluttede, at ØL kan genbesætte Carit Farvers stilling
fra 1. januar 1999.

   Bemærkninger: 1)
Følgende bestyrelsesmøder er aftalt:


Fredag 	 3. 	 april 	 1998 	 kl. 10:00 	 i Ka7 på NBI
Torsdag 	 30. 	 april 	 1998 	 kl. 10:00 	 i Ka7 på NBI 
Onsdag 	 13. 	 maj 	 1998 	 kl. 10:00 	 i Ka7 på NBI


2)
Følgende fælleskollokvier, som begge er 
tiltrædelsesforelæsninger , er aftalt:


Onsdag 	 15. 	 april 	 1998 	 kl. 15:15 	 professor Jens Als-Nielsen, ØL 
Onsdag 	 13. 	 maj 	 1998 	 kl. 15:15 	 professor Poul Olesen, NBI 
Ole Hansen


| NBI_top | NBI News |