NBIfAFG best.moede 98-04

Kirsten Skotte (skotte@nbi.dk)
Fri, 24 Apr 1998 13:13:41 +0200

 
Notice: There is also a PostScript version of this page.


 
MIME-version: 1.0  Niels Bohr Institutet for Astronomi, Fysik og 
Geofysik 


  Københavns Universitet 
24. april 1998  Referat af bestyrelsesmøde 98-04 
  
 fredag den 3. april 1998 kl. 12:00-14:30å Niels Bohr 
Institutet, i
Ka7 


Tilstedeværende:  Ole Hansen (OH), Nils O. Andersen (NOA), 
 Claus U. Hammer (CUH), Åke Nordlund (ÅN), Poul Olesen (PO),
 Steffen Bo Hansen (SBH), Christian Wejdemann (CW).
Sekretær:  Kirsten Skotte
  Foregående bestyrelsesmøde: 
Referat 98-03 godkendtes. 

  Meddelelser: 


1)
 Tandem indflytningen 
Budgettet for ombygningen er blevet svagt forøget og synes nu
realistisk. OH har afholdt møde med Erik Grønbæk, NBI
værkstedet, Niels Lindegaard, TAL værkstedet, Jørgen
Jørgensen, ØL værkstedet, Tommy Bomand Larsen (TAL) og Ib 
Vinde (ØL) som tillidsrepræsentanter, samt Leif Sarholt (ØL) og
Mogens Olesen (NBI) som afdelingsbestyrere, om vækstedsindflytningen
fra TAL til NBI og ØL. Der er ingen endelig afklaring, men der blev
taget skridt mod en løsning, som alle parter kan leve med.


2)
 Status over stillingsbesættelser 
Lektoratet i komplekse systemers fysik er blokeret af tre indsigelser
mod indstillingen. Der kan gå måneder før, der sker en
afklaring. For lektoraterne i oceanografi og faststoffysik er
bedømmelsesudvalgene i fuld gang med arbejdet; der forventes
indstillinger i henholdsvis maj og juni. Professoratet i eksperimentel 
atomfysik og lektoratet i eksperimentel partikelfysik er blevet
slået op. Opslag til forskningsprofessorat/lektorat i oceanografi og
forskningslektorat i glaciologi er under forberedelse.


3)
 Personale 
Christina Fuchs er tiltrådt som sekretær ved ØL fra den 1.
februar.
Docent Carl Gaarde, en verdenskendt eksperimentel kernefysiker, er
afgået ved døden. Bestyrelsen udtrykker sin taknemmelighed over
Carls fremragende virke ved Institutet og sin medfølelese over for hans
familie.


4)
 Nyt fra fakultetsrådet 
Fakulteter vil mødes med Dansk Magisterforening for at diskutere,
hvorledes stabsfornyelse kan finde sted, selv under
indskrænkningssituationer - dvs. "hyring og fyring" på samme tid.
(I skrivende stund kan det oplyses , at mødet har fundet sted, uden at et
resultat, der ville tillade en saadan procedure, blev opnået.) 


5)
 Forskningsudvalgets rekrutteringsrapport 
Forskningsudvalgets rapport om forskerrekruttering blev omdelt. Den var
modtaget for sent til, at en egentlig diskussion og behandling kunne
gennemføres. En sådan vil finde sted på næste
bestyrelsesmøde.


6)
 Forslag til æresdoktorer 
Indkaldelse af forslag til æresdoktorer blev udsendt til institutterne
den 23. marts fra fakultetet og rundsendt til afdelingerne. OH foreslog, at
NBIfAFG skulle indstille, at professor Gerald Brown, State University of New
York, tildeles æresdoktorgraden for sine fundamentale bidrag til teoretisk
kernefysik og til mesonteorien for kernekræfterne, samt for sit
mangeårige virke til gavn for fysik i Danmark og de nordiske lande
under (og efter) sit professorat ved NORDITA. PO støttede ideen varmt. OH
bemyndigedes til at lade Andrew Jackson skrive den formelle indstilling til
fakultetet. Der er ikke fremkommet andre forslag.


7)
 Forslag til prisopgaver 
Forslag til prisopgaver for 1999 skal være Fakultetet i hænde senest 
den 17. august 1998.


8)
 Advisory Board 
Programmet for besøget af Advisory Board er udarbejdet af OH og
vedføjet dette referat. (Det har i mellemtiden været rundsendt til
afdelingerne og grupperne. Det overlever med ganske få ændringer.)


9)
 Lokalløn for TAP og ATAP  
Lokalløn for TAP og ATAP grupperne er blevet indkaldt fra fakultetet, og
OH har indsendt sin indstilling efter input fra afdelingerne den 23. marts
1998. 10 ansøgninger ud af 31 fra TAP området og 4 ud af 4 for ATAP
blev prioriteret.


10)
 Budgetnedskæring  
Finansministeriet har pålagt alle ministerier en begrænsning i
dispositionsretten over 1998 bevillingerne. Dette udmøntes i en
nedskæring af NBIfAFGs fakultetsbevilling på 407 kkr.
Nedskæringen vil blive båret af NBIfAFG uden ændringer i
afdelingernes udmeldte annuumsbeløb. Præcis hvor nedskæringen
tages vil blive besluttet sidst på året.


11)
 Nye forskningsvogtningsregler 
Fakultetet har vedtaget en opstramning af reglerne for forskningsvogtning. De
nye regler trådte i kraft den 1. januar 1998. Reglerne er udsendt til
alle Institutets videnskabelige medarbejdere. 


  Beslutninger: 


1)
 Særstatus for NBIfAFG 
OH har igen drøftet særstatus med fakultetsrådets TAP-gruppe.
Gruppen ønskede ikke at få stemmeret på hele VIP-delen af
bestyrelsen, som foreslået af NBIfAFG (se referat af bestyrelsesmøde
98-03); i stedet foreslog gruppen, at bestyreren, som kunne komme udefra,
valgtes særskilt af VIP og TAP, som i den nuværende valgstatut,
medens resten af VIP-delen af bestyrelsen kunne danne en liste og valgtes
af VIP. Ellers som foreslået af NBIfAFG (se referat 98-03). OH
bemyndigedes til at gå videre med denne nye model i håbet om at
opnå en enig støtte fra fakultetsrådet.


2)
 Undervisningsapparatur 
Bestyrelsen vedtog at garantere op til 310 kkr. til indkøb af
eksperimentelt udstyr til øvelser i fysik-2 kurset i ellære.
Udgiften vil blive søgt dækket af fakultetets apparaturbevilling,
hvor ansøgningen forhånds er tildelt prioritet nummer 1 fra NBIfAFG
(se også bestyrelses referat 97-12).


3)
 Biofysik 
Mogens Høgh Jensen har søgt om 4 til 6 måneders
løn til Lene Oddershede, når hun bliver færdig med sit 
ph.d.-studium på DTU/Odense for at kunne starte et program i biofysik med
Kirstine Berg-Sørensen (Curie-stipendiat og kommende NORDITA-stipendiat). 
Med baggrund i biofysikinitiativets høje prioritet bevilgede
bestyrelsen 4 månedsværk med mulighed for en vis forlængelse,
om det skulle blive nødvendigt.
 

4)
 Indstilling til nye medlemmer af SNF 
Bestyrelsen pålagde OH at gå aktivt ind i at foreslå et nyt
fysikmedlem til SNF. OH har siden sammen med dekan Henrik Jeppesen
foreslået professor Flemming Besenbacher fra IFA, Aarhus Universitet,
som nyt fysikmedlem; Aarhus Universitet og IFA har foreslået den samme
kandidat.  Bemærkninger: 1)
Følgende bestyrelsesmøder er aftalt:


Torsdag 	 30. april 1998 	 kl. 10:00 	 Dette møde er aflyst pga.
MFK-evaluering 
Onsdag 	 13. maj 1998 	 kl. 10:30 	 i Ka7 på NBI2)
Følgende fælleskollokvier er aftalt:


Onsdag 	 6. maj 1998 	 kl. 15:15 	 professor Jens C. Skov, Aarhus
Universitet 
 	 	 	  Nobelpris for 1997 
Onsdag 	 13. maj 1998 	 kl. 15:15 	 professor Poul Olesen, NBI 
 	 	 	  tiltrædelsesforelæsning 
Ole Hansen


| NBI_top | NBI News |