NBIfAFG best.moede 98-05

Kirsten Skotte (skotte@nbi.dk)
Tue, 09 Jun 1998 13:23:02 +0200

 
Notice: There is also a PostScript version of this page.


 
MIME-version: 1.0  Niels Bohr Institutet for Astronomi, Fysik og 
Geofysik 


  Københavns Universitet 
9. juni 1998  Referat af bestyrelsesmøde 98-05 
  
 onsdag den 13. maj 1998 kl. 11:00-14:45å Niels Bohr 
Institutet, i
Ka7 


Tilstedeværende:  Ole Hansen (OH), Nils O. Andersen (NOA), 
 Åke Nordlund (ÅN), Poul Olesen (PO),
 Steffen Bo Hansen (SBH), Christian Wejdemann (CW).
Sekretær:  Kirsten Skotte
Fraværende:  Claus U. Hammer   Foregående bestyrelsesmøde: 
Referat 98-04 godkendtes. 

  Meddelelser: 


1)
 Fakultetets Økonomi  Fakultetet har meddelt
fakultetsrådet, institutlederne og samarbejdsudvalget, at fakultetet
har et driftsunderskud på nær 12 MDKK i 1997 med udsigt til et
lignenede eller voksende under\-skud i 1998. Endvidere har fakultetet en
gæld til universitetet og til institutterne på omkring 48 MDKK.
Det bliver derfor nødvendigt at fortage en betydelig nedskæring
af løn\-rammen, på 25 til 30 MDKK om året, for at bringe
økonomien i orden. Dette vil medføre afskedigelser i betragteligt
omfang. For NBIfAFG svarer besparelserne skønsmæssigt til mellem
6 og 10 VIP-stillinger og mellem 5 og 7 TAP-stillinger.


2)
 Årsvæksforbrug 1997 
Årsværksforbruget for NBIfAFG 1997 ligger både for TAP og
VIP inden for en margen på 0,5 årsværk i forhold til bevillingen. Det samme
forudsiges for 1998, hvis de ledige stillinger besættes i den
forudsete takt. 

3)
 Årsregnskab 1997 
Storinstituttets økonomi for 1997 er nær ved balance. Fakultetet
tror, at 
NBIfAFG har et overskud på 750.000 DKK, men virkeligheden er snarere et
underskud på lige omkring 100.000 DKK.


4)
 Stillingsbesættelser 
Lektoratet i komplekse systemers fysik er stadig blokeret af en af
klagerne. Indstillingen om ansøgerne til lektoratet i oceanografi er til
høring hos ansøgerne. Ansøgere til lektoratet i fasstoffysik
indkaldes til interviews den 8. juni, og bedømmelsesudvalgets
indstilling ventes at foreligge umiddelbart derefter.
Ansøgningsfristerne for biofysik og atomfysik er endnu ikke løbet
ud. 

5)
 TAL indflytning 
Tilbudene til ombygningen på Blegdamsvej kom ind under
bevillingsbeløbet, og arbejdet går i gang i løbet af nogle
få dage. 

6)
 Medarbejdersamtaler 
Samarbejdsudvalget ved NBIfAFG er i det væsentlige nået til
enighed om forløbet af med\-arbejdersamtaler. Disse sættes i
værk til efteråret for TAP personalets vedkommende og på et
senere tidspunkt for VIP.


7)
 NBIfAFG's særstatus 
Det nye forslag om særstatus (se referat fra bestyrelsesmøde 98-04,
beslutninger, punkt 1)) fik fakultetsrådets enstemmige støtte.


8)
 Forslag til æresdoktorer 
Indstillingen af Gerald Brown til æresdoktor ved Københavns Universitet er
fremsendt af dekanen til rektor med gode forhåbninger om et positivt
resultat i konsistorium.


9)
 Henvendelse om specialekarakterer 
Nils Højerslev har sendt OH et brev om de mange 13-taller ved
specialer og hovedfags\-eksaminer. Bestyrelsen er enige om, at der er
sket en karakterinflation, men fandt ikke, at det i første omgang er
Institutets bord, men derimod censorinstitutionens. OH vil derfor
kontakte Nils Højerslev og bede om, at hans brev må videresendes
til fysikcensorformanden.


10)
 Ph.d.-stipendier 
Sune Hørl\" u ck og Birgit Freiesleben er blevet tildelt ordinære
ph.d.-stipendier fra KU. 


11)
 Lokaler udlånt til Kemi  
OH bemyndigedes til at opsige aftalen med Kemisk Institut om brugen af
visse lokaler i D-fløjen af HCØ.
  Beslutninger: 


1)
 Bedømmelsesudvalg til Curie-stipendier 
Der er en ansøgning i fysik til Curie-stipendium. NOA og Kjeld
Schaumburg (Kemisk Institut) bliver indstillet som bedømmelsesudvalg og Per
Rex Christensen som institutrepræsentant i fakultetsudvalget til endelig
prioritering.


2)
 Undervisningsapparatur 
I lyset af fakultetets økonomiske vanskeligheder må det anses for
sandsynligt, at apparaturrunden bliver aflyst. Institutets garanti til
fysik 2 nye øvelser kommer da i spil. Denne garanti tager sit udgangspunkt
i en konvertering af et VIP-årsværk overført fra 1997 (og oprindeligt fra
1996). Som et led i fakultetsbesparelserne har dekanen meddelt
institutlederne, at de ikke kan regne med at få ledige årsværk overført fra
1997. Bestyrelsen besluttede at suspendere sin garanti og bede
undervisningsudvalget suspendere alle indkøb, indtil fakultetets situation
er afklaret ved fakultetsrådsmødet den 16. juni.


3)
 Budgetnedskæring 1998 
Som omtalt i referatet fra bestyrelsesmøde 98-04 (meddelelser,
punkt 10)) er NBIfAFG's budget skåret med 407.000 DKK. Det er nu
aftalt med fakultetet, at nedskæringen sker i form af en sænkning af
1998 VIP-årsværksrammen med 1 å-v.

4)
 Ph.d.-stipendium 
I betragtning af fakultetets og Institutets finansielle situation 
besluttede bestyrelsen, at NBIfAFG's andet ph.d.-stipendium  ikke 
uddeles, selv om der er kvalificerede kandidater.


5)
 A-TAP stilling til NBI 
NBI har søgt om, at den A-TAP stilling, der bliver ledig efter Kenny
Hagemanns fratrædelse, kan bruges af afdelingen til en styrkelse af
edb-arbejdet. Bestyrelsen er enig med NBI i, at det er højeste prioritet 
at styrke edb-infrastrukturen i afdelingen på A-TAP niveau, men fandt ikke,
at det var realistisk muligt at afgive et tilsagn om stillingen på dette
tidspunkt i betragtning af den økonomiske situation ved fakultet og
institut. 

6)
 Betjentstilling 
NBI har søgt om en ekstra betjentstilling efter Ivar Christiansens
fratrædelse. Der er ikke mulighed for at bevilge en sådan
stilling på TAP-rammen, men OH vil skrive til fakultetet, dog uden
meget håb for et positivt svar.
 

7)
 Introduktionskurser 
Bestyrelsen bekræftede OH's tilsagn til undervisningsudvalget om et tilskud
på 15.000 DKK til introduktionskurser 1998.
 

8)
 Ombygning på ØL 
Bestyrelsen bekræftede, at der skulle ydes et tilskud til ombygningen på ØL
i forbindelse med flytningen af Erling Vejes laboratorium, men fandt OH's
tilsagn om 300.000 DKK for højt. Bestyrelsen mente, at 250.000 DKK måtte være en
øvre grænse og bad OH om at genoptage forhand\-linger med afdelingen.
 

9)
 Rapport fra forskningsudvalget 
Forskningsudvalget har efter et halvt års arbejde fremsendt sin rapport med
anbefalinger for 10 rekrutteringsstillinger (5-årige stillinger som
forskningsadjunkt med efterfølgende mulighed for at søge et lektorat).
Bestyrelsen anerkendte det store arbejde, der var lagt i rapporten, og den
klare argumentation for tildelingen af rekrutteringsstillinger. Bestyrelsen
er indstillet på i meget høj grad at følge rapportens prioritering af
områder, men kan ikke binde sig til det foreslåede tidsskema. Bestyrelsen
udtrykker sin tak til forskningsudvalget for rapporten. Det står
bestyrelsen klart, at der foruden rekruttering også bliver tale om en
vedligeholdelse af forskellige faggrupper. Rapporten vil blive fremsendt
til afdelingerne.
 

10)
 Undervisningsfritagelse 
Erling Veje har søgt undervisningsfritagelse i et semester for at kunne
afslutte et større forsknings\-arbejde. Det bevilgedes under betingelse af
undervisningsudvalgets accept.
 

11)
 Professorkaldelse 
Bestyrelsen vedtog, at OH kunne henvende sig til fakultetet for at
undersøge, om en kaldelse af Jan Ambjørn til et professorat ville
være mulig.
 

12)
 Studentervalg 
Der skulle have været afholdt valg af studenterrepræsentanter til
bestyrelser og andre udvalg. CW vil undersøge og foreslå en valgprocedure.  Bemærkninger: 1)
Følgende bestyrelsesmøde er aftalt:


 Torsdag 	 18. juni 1998 	 kl. 10:00 	 i Ka7 på NBI


Ole Hansen


| NBI_top | NBI News |