NBIfAFG best.moede 98-06

Kirsten Skotte (skotte@nbi.dk)
Thu, 02 Jul 1998 07:18:50 +0200

 
Notice: There is also a PostScript version of this page.


 
MIME-version: 1.0  Niels Bohr Institutet for Astronomi, Fysik og 
Geofysik 


  Københavns Universitet 
1. juli 1998  Referat af bestyrelsesmøde 98-06 
  
 torsdag den 18. juni 1998 kl. 10:00-13:00å Niels Bohr 
Institutet, i
Ka7 


Tilstedeværende:  Ole Hansen (OH), Nils O. Andersen (NOA), 
 Claus U. Hammer (CUH), Åke Nordlund (ÅN), Poul Olesen (PO),
 Fin Hansen (FH) (suppleant for SBH), Christian Wejdemann (CW).
Sekretær:  Kirsten Skotte
Fraværende:  Steffen Bo Hansen (SBH) 
Andreærende:  Under Beslutninger, punkt 7):
 Henning Jørgensen, AO, Carl Christian Tscherning, GA
 Mogens Olesen og Hans Bøggild, NBI, Leif Sarholt, ØL


  Foregående bestyrelsesmøde: 
Referat 98-05 godkendtes. 

  Meddelelser: 


1)

 Personale  
Birgitta Nordstr\" o m, AO, ansættes som forskningslektor
1/7/98-30/6/99.


2)
 NBIfAFG's særstatus 
Konsistorium har behandlet ansøgningen om forlængelse af NBIfAFG's
særstatus og enstemmigt vedtaget at videresende ansøgningen til
ministeriet.


3)
 GA afdelingsbestyrelse 
Henrik B. Clausen har været fungerende afdelingsbestyrer på GA indtil
17/6/98 på grund af Carl
Christian Tschernings sygdom. Tscherning ønsker af fratræde som
afdelingsbestyrer omkring 1/9/98. Valg til ny afdelingsbestyrelse vil da blive
afholdt.
  Beslutninger: 


1)

 Regnskab 1997 - storinstitutet som helhed 
Fakultetets udtog af hovedbogen viser ikke de samme resultater som
hovedbogstallene fra Nørregade. Driftudgifterne synes at stemme overens,
men lønudgifterne kommer forskelligt ud. Med justeringer herfor og
efter udligning af overhead-lønninger m.v. forventes følgende
regnskabsafslutning:


	 kDKK 
NBIfAFG 	 +19.102
AO 	 +131.707
GA 	 -995.130
NBI 	 +542.333
ØL 	 +25.494
CNV 	 -62.515
FSN 	  +64.269 
	 -274.740
-CNV 	  +62.515 
	 -212.225 

 
CNV har (af ukendte grunde) ikke fået tilført nogen bevilling i 1997, men
iøvrigt refererer centret direkte til fakultetet og ikke til Institutet.

GA's meget store underskud modsvares for knap en halv millions vedkommende
af aktiver fra eksterne konti.

Regnskabafslutningen blev godkendt af bestyrelsen dog med udtryk for
bekymring for GA's store underskud.


2)

 Regnskab 1997 - NBIfAFG-delen 
NBIfAFG's regnskab 1997, som indgår som del af nærværende referat, blev
godkendt af bestyrelsen.

3)
 Undervisningsfritagelse 1)
Birgitta Nordstr\" o m, AO, har begrundet i opgaver som dansk delegeret
i European Southern Observatory ansøgt om undervisningsfritagelse i sit
ovennævnte 1-årige forskningslektorat og har fra
Forskningsministeriet fået bevilget midler til
undervisningsaflastning. Under forudsætning af Undervisningsudvalgets
godkendelse blev undervisningsfritagelsen bevilget.

2)
Torben Risbo, GA, har begrundet i opsendelsen af Ørsted Satellitten i
november 1998 ansøgt om undervisningsfritagelse i efterårssemesteret. Under
forudsætning af, at Torben Risbo af sine projektmidler dækker
instruktorlønning, og Undervisningsudvalgets godkendelse af
undervisningsfritagelsen blev denne bevilget. Denne ordning var foreslået
af GA's bestyrelse.4)
 Valgvarsel 
Ved første bestyrelsesmøde efter sommerferien skal iværksættes valg af:

-
studenterrepræsentanter til NBIfAFG's bestyrelse, afdelingsbestyrelser,
undervisningsudvalg og arbejdsmiljøudvalg
-
bestyrelsen for NBIfAFG (derunder direktørposten)


5)
 Fysik-2 øvelser 
For at opfylde garantien (se referat BM 98-05, Beslutninger, punkt 2)) til at 
afholde udgifterne til nye Fysik-2 øvelser vedtog
bestyrelsen efter fakultetets accept at konvertere 1 VIP årsværk i 1998
svarende til 300 kDKK.

6)
 Etablering af DCESS 
Fakultetet har bidraget med 39 kDKK til bygningsændringer på
Rockefeller. DCESS har givet overslag over udgifter til inventar på i alt
ca. 200 kDKK. NBIfAFG kan i 1998 betale max. 60 kDKK til
inventar.

7)
 Fakultetets dårlige økonomi og konsekvenserne deraf for
NBIfAFG 
Afdelingsbestyrere/næstbestyrere var indkaldt til denne del af 
bestyrelsesmødet af OH, for at der kunne etableres en fælles holdning til
de økonomiske nedskæringer, der må imødeses, og et fælles videngrundlag.

Fakultetet er, som meddelt i referat BM 98-05, Meddelelser, punkt 1), i gæld
og har driftsunderskud.   

PO orienterede om, at fakultetsrådet på møde 16/6/98 havde fået forelagt
en spareplan, som rådet ikke havde kunnet acceptere, da
regnskabsgrundlaget var uigennemskueligt. Fakultetet vil i samarbejde
med Økonomisk Administration udføre afslutning af regnskab 1997,
udarbejde halvårsregnskab for første del af 1998 og opstille budgetter
for de kommende år. Dette materiale vil blive forelagt for
fakultetsrådet på et møde 25/8/98. På efterfølgende fakultetsrådsmøde 8/9/98
skal vedtages en endelig plan for sanering af fakultetets økonomi, og
rammereduk\-tioner skal udmeldes. Institutterne skal iværksætte
nedskæringerne inden 1/10/98, så de kan få virkning pr. 1/4/99.

Det har været på tale at inddrage alle overhead. Det er ikke ønskværdigt,
men det kan ske, og det må vi forsøge at modarbejde.

OH har været til møde med dekan og prodekan. Ved mødet blev følgende
aftalt om løbende stillingsbesættelser:


1)
Lektorat i teor. ikke-lineær fysik lukkes. Årsværket beholdes i 1998.

2)
Lektorat i teor. faststoffysik kører.

3)
Lektorat i eksp. partikelfysik kører.

4)
Lektorat i eksp. biologisk fysik, fælles med Risø, kører.

5)
Professorat i eksp. atomfysik kører.

6)
Lektorat i oceanografi. Dekanen skriver ansættelsesbrev.

7)
Forskningslektorat i oceanografi ("vikariat" for Gary Shaffer) kører.

8)
Forskningslektorat i glaciologi (eksternt) kører.Bestyrelsen og afdelingsbestyrerne gav OH deres støtte til at fortsætte
de igangværende stillingsbesættelser som anført ovenfor og under punkt 8).

Der blev udtrykt beklagelse over, at værkstedudvalget ikke havde
leveret resultatet af værkstedsundersøgelsen, som skulle have foreligget
pr. 1/11/97.

8)
 Tidsbegrænsede ansættelser i biofysik 
Følgende tidsbegrænsede ansættelser blev vedtaget:1)

OH indgår en samarbejdsaftale med KVL, ifølge hvilken NBIfAFG
bidrager med 2 årsværk og KVL med 3 årsværk til et adjunktur, allerede besat med
ph.d. Christian Rischel. Efter det 5-årige adjunktur agter NBIfAFG at opslå
et lektorat i eksperimentel biofysik.
2)
Mag.scient. (snart ph.d.) Lene Oddershede (Odense Universitet) ansættes af 
NBIfAFG som forsknings\-assistent/forsknings\-adjunkt i 2 år fra 1/9/98.


9)
 DANSYNC 
Et eksternt lektorat i røntgenfysik vil blive tilbudt Des McMarrow (Risø)
fra efterårssemestret til aflastning og opmuntring af Jens Als-Nielsen.

OH bemyndigedes til at finde en ordning med Jens Als-Nielsen, således at
hans forsknings\-virksomhed kan videreføres efter SNF's betydelige
nedskæringer af DANSYNC-centrets økonomi.


10)
Det vedtoges, at NBIfAFG kan acceptere 3.-gangs forlængelser af
eksternt ansatte TAP-medarbejdere, når det kan sandsynliggøres,
at der er eksterne midler til aflønningen for mindst de kommende
3 år. (3.-gangsforlængelse medfører som bekendt
fastansættelse).  Bemærkninger: 1)
Dato for næste bestyrelsesmøde er endnu ikke aftalt.

2)


Følgende fælleskollokvier er aftalt:


Onsdag 	 2. 	 september 1998 	 kl. 15:15 	 Alan S. Perelson, Los Alamos
Nat. Lab.
Onsdag 	 30. 	 september 1998 	 kl. 15:15 	 Per Bak, NBI, 
 tiltrædelsesforelæsning 


Ole Hansen  NBIfAFG 
  Regnskab 1997, Annuum (Alle beløb er i kDKK) 
 17. juni 1998 Kirsten Skotte 
 Forpligtelser til afdelingerne 


 	 	 Budget 	 Forbrug 	 B-F 
0000 	 Fejlpostering på Regnskabskontor 	 0,0 	 2,4 	 -2,4 
1100 	 Drift af MBE anlægget (ØL) 	 100,0 	 100,0 	 0,0 
1200 	 Bornö (GA)   	 75,0 	 77,8 	 -2,8 
1300 	 Licenser (NBIfAFG)      	 50,0 	 61,3 	 -11,3 
1500 	 Drift af UNIX sikkerhed (NBIfAFG) 	 50,0 	 0,0 	 50,0 
1600 	 CNC maskine (leasing) 	 200,0 	 200,0 	 0,0 
1700 	 UNESCO seminar 98 (NBIfAFG) 	 100,0 	 100,0 	 0,0 
	 	 575,0 	 541,5 	 33,5  Drift af sekretariatet 


 	 	 Budget 	 Forbrug 	 B-F 
2100 	 Drift af kopimaskine og fax 	 15,0 	 0,5 	 14,5 
2200 	 Indkøb af Håndbøger etc. 	 5,0 	 1,0 	 4,0
2300 	 Udgifter til stillingsopslag 	 75,0 	 58,5 	 16,5 
2400 	 Vedligeholdelse af computer etc. 	 15,0 	 21,5 	 -6,5 
2500 	 Rejser, mest OH, og kurser 	 50,0 	 66,3 	 -16,3 
2600 	 Repræsentation (heraf Vilvorde 29,1) 	 10,0 	 35,8 	 -25,8 
	 	 170,0 	 183,6 	 -13,6


 Anden virksomhed 


 	 	 Budget 	 Forbrug 	 B-F 
3100 	 Studentervirksomhed (IAPS, Orientering etc.) 	 25,0 	 61,0 	 -36,0 
3110 	 EUPEN, fysikolympiade 	 25,0 	 10,0 	 15,0 
3200 	 Fælleskollokvier 	 90,0 	 55,2 	 34,8 
3300 	 Internationale rådgivningspanel 	 30,0 	 0,0 	 30,0 
3400 	 Fysikstudienævnets drift 	 15,0 	 47,0 	 -32,0 
3500 	 Udvalg 	 0,0 	 3,0 	 -3,0 
3600 	 Eksterne lektorer (GA og ØL) 	 90,0 	 114,2 	 -24,2
3700 	 Terminalvagter (ØL) 	 50,0 	 50,0 	 0,0
	 	 325,0 	 340,4 	 -15,4 


 Reserve 


 	 	 Budget 	 Forbrug 	 B-F 
4100 	 Disponible midler (heraf 330,0 dækning af underskud 1996) 
	 602,0 	 546,7 	 55,3
	 	 602,0 	 546,7 	 55,3 


 Total 


 	 	 Budget 	 Forbrug 	 B-F 
1. 	 Forpligtelser til afdelingerne 3.5cm  	 575,0 	 541,5 	 33,5 
2. 	 Drift af sekretariatet 	 170,0 	 183,6 	 -13,6 
3. 	 Anden virksomhed 	 325,0 	 340,4 	 -15,4 
4. 	 Reserve 	 602,0 	 546,7 	 55,3 
	 I alt 	 1672,0 	 1612,2 	 59,8 0.5cm 


Annuum på 1672,0 kDKK øgedes med 318,5 kDKK (diverse ekstra
bevillinger på 68,5 kDKK og konvertering af årsværk på
250,0 kDKK) til i alt 1990,5 kDKK. 0.5cm 


 Overhead 1997 


 	 	 Budget 	 Forbrug 	 B-F 
6100 	 Ph.d. stipendium 	 330,0 	 298,3 	 31,7 
6200 	 VIP løn GA 	 135,0 	 0,0 	 135,0 
6300 	 Bidrag til andre lønninger 	 400,0 	 822,2 	 -422,2 
6400 	 Dækning af underskud 1996 	 170,0 	 624,7 	 -454,7 
6500 	 Disponible midler 	 65,0 	 0,0 	 65,0 
	 I alt 	 1100,0 	 1745,2 	 -645,2 1cm 


Budgetterede overhead på 1100,0 kDKK øgedes med 286,0 kDKK til
1386,0 kDKK.
 0.5cm 


De samlede indtægter (1990,5 + 1386,0) på 3376,5 kDKK minus det
samlede forbrug (1612,2 + 1745,2) på 3357,4 kDKK giver et overskud
i 1997 på 19,1 kDKK. Underskuddet fra 1996, 330,0 +
624,7 = 954,7 kDKK, er hermed bragt ud af verden.


| NBI_top | NBI News |