NBIfAFG best.moede 98-07

Kirsten Skotte (skotte@nbi.dk)
Fri, 18 Sep 1998 15:38:31 +0200

 
Notice: There is also a PostScript version of this page.


 
MIME-version: 1.0  Niels Bohr Institutet for Astronomi, Fysik og 
Geofysik 


  Københavns Universitet 
18. september 1998  Referat af bestyrelsesmøde 98-07 
  
 onsdag den 9. september 1998 kl. 10:00-12:40å Niels Bohr 
Institutet, i
Ka7 


Tilstedeværende:  Ole Hansen (OH), Nils O. Andersen (NOA), 
 Claus U. Hammer (CUH), Åke Nordlund (ÅN), Poul Olesen (PO),
 Steffen Bo Hansen (SBH), Christian Wejdemann (CW).
Sekretær:  Kirsten Skotte


 


  Foregående bestyrelsesmøde: 
Referat 98-06 godkendtes. 

  Meddelelser: 


1)

Forskningsministeriet har godkendt, at NBIfAFG's særstatus forlænges indtil
31. januar 2004.

2)
 Personale TAP/ATAP 

 Ansættelser 


-
Anne-Dorthe Borchsenius Hansen, AO, barselsvikar for sekretær Torgun
Davidsen,
15/06/1998-31/01/1999

-
Pernille Pedersen, ØL, barselsvikar for sekretær Helle Job,
17/08/1998-30/06/1999

-
Birte Munch Jensen, ØL, barselsvikar for sekretær Betina Dam Sørensen,
17/08/1998-31/08/1998

-
Cand.scient. Jesper Bo Jensen, ØL, vikar for ingenør Henrik Dalby
Rasmussen,01/09/1998-28/02/1999 Orlov 


-
Ingeniør Henrik Dalby Rasmussen, ØL, 01/09/1998-28/02/1999
 Fratrædelse -
Måletekniker Rolf Jensen, ØL, pr. 31/08/1998


 Ændret tjenestested -

Forskningstekniker Carsten Mortensen flyttet fra TAL til ØL
pr. 01/08/1998.3)
 Personale VIP 

 Ansættelser 

-
Jørgen Peder Steffensen, forskningslektor ved GA,
01/07/1998-30/06/2003

-
Detlef Quadfasel, gæsteprofessor i oceanografi ved GA, 
01/11/1998-28/02/1999

-
Karsten Flensberg, lektor i faststoffysik ved ØL fra 01/01/1999

-
Christoph Heinze, forskningsprofessor i oceanografi ved GA,
01/11/1998-30/04/2003 (vikar for Gary Shaffer)

-
Lene Oddershede, forskningsadjunkt ved NBI, 01/09/1998-31/08/19994)
 Ledige stillinger 

a)
For lektorat i eksperimentel partikelfysik er følgende bedømmelsesudvalg
nedsat:


PO, NBI  (formand) 
Professor Ken J. Peach, Rutherford Appleton Laboratory
Professor T. Virdee, CERN


b)
For lektorat i eksperimentel biologisk fysik (fælles med Risø) er følgende
bedømmelsesudvalg nedsat:


Professor Robert H. Austin, Princeton
Professor, afdelingsleder Klaus Bechgaard, Risø
Professor David Bensimon, \' E cole Normale Superieure
Seniorforsker Henrik Flyvbjerg, NBIfAFG/Risø  (formand) 
Professor Jonathon Howard, University of Washington


c)
Jan Ambjørn er blevet kaldet som professor ved NBI i teoretisk højenergi,
med særligt henblik på analytiske og numeriske metoder. Følgende
bedømmelsesudvalg har været nedsat:


Professor Mark Bowick, Syracuse University
Professor Lars Brink, Chalmers University of Technology
Professor Paolo DiVecchia, Nordita  (formand) d)
For professorat i eksperimentel atomfysik har det desværre endnu ikke været
muligt at indstille et bedømmelsesudvalg. OH arbejder intenst med sagen.

e)

Bedømmelsesudvalget for lektorat i oceanografi indstillede Uwe
Mikolajewicz, som imidlertid afslog. Stillingsbesættelsen er blevet
genåbnet, dvs. bedømmelsesudvalget arbejder på at afgive en ny
indstilling.

5)
 Ny ansættelsesbekendtgørelse 

"Bekendtgørelse om ansættelse af lærere og videnskabelige
medarbejdere ved universitetet m.fl. under Forskningsministeriet"
træder i kraft pr. 15/09/1998 og har virkning for stillinger, der
opslås efter dette tidspunkt. Igangværende sager
færdigbehandles efter den tidligere gældende
ansættelsesbekendtgørelse.

6)
 Doktordisputatser 


a)
Bo Reipurth, AO, har indleveret doktordisputats.

Følgende bedømmelsesudvalg er nedsat:


Lektor Jens Knude, AO  (formand) 
Professor Thomas Henning, Jena


b)
Preben Alstrøm, NBI, har indleveret doktordisputats.

Følgende bedømmelsesudvalg er nedsat:


Professor Henrik Smith, ØL  (formand) 
Professor Stephan Fauve, \' E cole Normale Superieure7)
 Samarbejdsaftale mellem KVL og NBIfAFG 

En samarbejdsaftale for perioden 01/09/1998-01/07/2003 er indgået mellem
KVL og NBIfAFG om forskning og forskeruddannelse inden for biofysik.


8)
 Indsigelse mod rekrutteringsplan 

Gary Shaffer, leder af DCESS, har med brev af 23/06/08 til NBIfAFG's
bestyrelse gjort indsigelse mod
Forskningsudvalgets "Rekrutteringsplan 1998-2003".

9)
 DAT-F 

Edb-udvalget vil blive bedt om at udarbejde en teknisk plan for, hvilket
udstyr der bør anskaffes til DAT-F.

10)
 Gæstelektor Peter Dimon, NBI 

Bestyrelsens har modtaget kopi af brev af 11/06/98 til Fysikstudienævnet
fra en gruppe stude\-rende, der har fulgt Peter Dimons kursus. Brevet er en
kraftig anbefaling af Peter Dimons undervisning.

11)
 Regnskab 

NBIfAFG har opgjort halvårsregnskab over forbrug i perioden
01/01-30/06/1998, som ligger inden for det budgetterede. Med udgangen af
1998 forventes et overskud på omkring 1 million kroner til brug for
rekrutteringsplanen i 1999.

Fakultetet har endnu ikke foretaget regnskabsafslutning 1997. NBIfAFG vil
nu ud fra egne regnskabstal foretage intern afregning.

12)
 Fakultetet 

Fakultetsrådet har endnu ikke vedtaget de nedskæringer, der må 
forventes på grund af fakul\-tetets dårlige økonomiske situation.
Formodentlig vil der først blive taget endelig stilling i december, når
KU-budgettet for 1999 er kendt.

Det er vanskeligt for fakultetet at afregne med årsværk i forhold til
institutterne og med lønsum over for universitetet. Det
overvejes at gå over til lønsummer også i forhold til institutterne.

13)
 Et kuriosum 

En oversigt fra januar 1978 er dukket op. Den viser Afdelingen NBI's 
bemanding og finansielle grundlag for 1977/78, og den viser tydeligt, at
der er sket store reduktioner på fysikområdet siden da, fra
64 VIP til 36 i dag og med en annuumssum i 1978 der er den samme i
kroner og øre som i 1998.14)
 TAL-indflytningen 

Byggeriet går godt, og tidsfristen for indflytning, 15. januar 1999, er
realistisk. Det er derimod umuligt at opnå nogen form for konsensus om
personaleindflytningen. OH udsender et notat om sagen til NBI og ØL,
indeholdende de endelige beslutninger.

15)
 Carlsberg meridiankredsen 

Henning Jørgensen, AO, har indgået en aftale med det
engelske Particle Physics and Astronomy Research Council om, at Carlsberg
Meridian Teleskopet drives 1999/2001, men at ingen af parterne derefter har
nogen forpligtelse til fortsat drift.

16)
 Gymnasiebesøg 

Et rejsehold på fire studerende er gået i gang med at forberede besøg på
gymnasier for at orientere om fysikuddannelse på KU.
  Beslutninger: 

1)
 Efterbeslutninger af dispositioner foretaget af OH i sommerens
løb: 


a)
1 VIP-månedsværk til Preben Alstrøm, NBI, således at hans
ansættelse forlænges til 31/12/1998 med lige tilskud fra
NBIfAFG, KU, Symbion og KAT-centret i Roskilde.

b)
Udbydelse af tre ph.d.-stipendier i biofysik-forskerskolen, hvoraf NBIfAFG
betaler 1/3 stipendium for hver (svarende i omkostninger til et fuldt
stipendium).

c)
En besparelse på 6 månedsværk på VIP-rammen er opnået ved dreven
forhandlingskunst fra OH's side.

d)
Et bedømmelsesudvalg til ph.d.-stipendier ved KU, efterår 1998, bestående
af:


Preben Alstrøm, NBI
Dorthe Dahl-Jensen, GA
Poul Henrik Damgaard, NBI
John Renner Hansen, NBI
Per Hedegård, ØL  (formand) 
Poul Erik Lindelof, ØL
Jørgen Otzen Petersen, AOAlle fire dispositioner godkendtes.

2)

 Orlov 

Civilingeniør Rene Sejer Laursen, ØL, har søgt orlov i 6 måneder uden
løn for at søge nye udfordringer i erhvervslivet. Orlov blev bevilget
01/10/1998-30/03/1999.


3)
 Igor Mishustin adjungeret professor 

Den teoretiske kernefysikgruppe på NBI har ved Jakob Bondorf søgt om at
adjungere Igor Mishustin som professor for en femårig periode. Bestyrelsen
tiltrådte forslaget, og et bedømmelsesudvalg vil blive sammensat og
indstillet af OH.

4)
 Ansøgninger om penge: a)
Experimentarium har søgt om 25.000 kr. som tilskud til åbningen af
CERN-udstillingen i september. Ansøgningen blev afslået, fordi det ligger
uden for Institutets formål at yde tilskud til andre institutioners sociale
arrangementer.

b)
ØL har søgt om 117.000 kr. til kurser og ny software i forbindelse med
CNC-fræseren. Bestyrelsen besluttede at yde 30.000 kr. tilskud til kursus
for 5 personer med et forventet tilskud på yderligere 30.000 kr. fra
fakultetets uddannelsespulje.

Fra 1999 vil NBIfAFG budgettere software-udbygning og videreuddannelse i
forbindelse med CNC-maskinen.5)
 Ansøgninger om undervisningsfritagelse 


a)
Professor Holger Bech Nielsen, NBI, har søgt om delvis fritagelse for skemalagt
undervisning i efteråret 1998. Holger vil af eksterne midler yde en 
finansiel kompensation til ansættelse af en vikar. Orloven blev bevilget,
idet både Afdelingen NBI og Undervisningsudvalget har udtalt sig positivt.

b)
Lektor Clive Ellegaard, NBI, bevilgedes undervisningsfritagelse
for et semester, og NBIfAFG vil yde op til 25.000 kr. for studentervikar.
Denne særbehandling skyldes, at OH har bedt Clive om at videreføre
UNESCO-udstillingen, som han organiserede i Paris, både i København
(Planetariet) og på Elmuseet i Bjerringbro, som et led i Institutets
bidrag til Dansk Naturvidenskabsfestival 1998.6)
 Udskrivelse af valg 

Det besluttedes at udskrive valg til bestyrer for NBIfAFG, NBIfAFG's
bestyrelse, Fysik\-studie\-nævnet og til Undervisningsudvalgets
studenterposter. OH bemyndigedes til at iværksætte valget,
således at det kan afholdes efter de terminer, der er fastlagt i
Universitetets valgstatut og specielt i instruksen om valg af
institutleder og institutbestyrelse. Valget udskrives pr. 01/10/1998 
og afvikles med afstemning 08-10/12/1998 og tiltrædelse
af de nyvalgte den 01/02/1999.OH har (efter bestyrelsesmødet) nedsat følgende valgbestyrelse:


Lektor Erik Johnson, ØL  (formand) 
Lektor Mogens Levinsen, NBI  (for valggruppe I og IV) 
Forskningslektor Rasmus Møller, NBI  (for valggruppe II) 
Programmør Henny Bork, NBI  (for valggruppe V) 
Kontorfuldmægtig Randi Møller, AO  (for valggruppe V) 
Stud.scient. Christian Wejdemann  (for valggruppe VI) 


Valgsekretariatet har oplyst, at alle ph.d.-studerende hører under
valggruppe VI, og at alle ATAP-ansatte er under valggruppe V. Begge regler
strider imod NBIfAFG's vedtægter, men Universitetets beslutninger om
valggrupper tager præcedens over vor vedtægt.

7)
 Kandidatliste for VIP-medlemmerne til NBIfAFG's bestyrelse 

Ifølge NBIfAFG's vedtægter skal den siddende bestyrelse senest fire måneder
før udløbet af sin funktionsperiode fremsende en kandidatliste for
VIP-medlemmerne til valgbestyrelsen. Funktionsperioden er til udgangen af
januar 1999 (Konsistoriebeslutning af 08/10/1997 og brev fra
Undervisningsministeriet af 05/12/1997).

Bestyrelsen vedtog at fremsende følgende lister til valgbestyrelsen:a)
Som institutleder af NBIfAFG (direktør) opstilles lektor Nils O. 
Andersen (ØL).

b)
Som VIP-medlemmer af bestyrelsen opstilles en liste:


Lektor Åke Nordlund (AO)
Professor Claus U. Hammer (GA)
Professor Ole Hansen (NBI)
Lektor Per Hedegård (ØL)Opdelingen i bestyrer for sig og listen af de fire for sig følger den
særstatusordning, som blev bekræftet af Forskningsministeriet
den 10/07/1998. Både VIP- og TAP-ansatte stemmer om bestyreren
(valggrupperne I, II, IV og V), men kun de første tre er
valg\-berettigede til listen under b). Der vil blive udsendt
valgcirkulære fra valgbestyrelsen inde\-holdende reglerne for
opstilling af kandidater til bestyrer, bestyrelse, studienævn m.v.

OH erklærede, at han kun vil sidde i den nye bestyrelse i et år,
til 31/01/2001. Bestyrelsen supplerer sig selv, uden valg, og den
annoncerede nye bestyrelse har til hensigt, hvis den da bliver valgt, at
bede lektor John Renner Hansen, NBI, om at indtræde efter OH. John
har erklæret sig villig.

  Bemærkninger: 1)
Følgende bestyrelsesmøder er aftalt:


Tirsdag 	 6. 	 oktober 1998 	 kl. 09:30
Tirsdag 	 27. 	 oktober 1998 	 kl. 09:30
Tirsdag 	 17. 	 november 1998 	 kl. 09:30
Tirsdag 	 15. 	 december 1998 	 kl. 09:30


2)


Følgende fælleskollokvier er aftalt:


Onsdag 	 30. 	 september 1998 	 kl. 15:15 	 Per Bak, NBI, 
 tiltrædelsesforelæsning 
Onsdag 	 11. 	 november 1998 	 kl. 15:15 	 Predrag Cvitanovi\' c , 
 tiltrædelsesforelæsning 

Ole Hansen
| NBI_top | NBI News |