NBIfAFG best.moede 98-08

Kirsten Skotte (skotte@nbi.dk)
Thu, 22 Oct 1998 16:07:32 +0200

 
Notice: There is also a PostScript version of this page.


 
MIME-version: 1.0  Niels Bohr Institutet for Astronomi, Fysik og 
Geofysik 


  Københavns Universitet 
22. oktober 1998  Referat af bestyrelsesmøde 98-08 
  
 tirsdag den 6. oktober 1998 kl. 09:30-12:00å Niels Bohr 
Institutet, i
Ka7 


Tilstedeværende:  Ole Hansen (OH), Nils O. Andersen (NOA), 
 Claus U. Hammer (CUH), Åke Nordlund (ÅN), Poul Olesen (PO),
 Steffen Bo Hansen (SBH), Christian Wejdemann (CW).
Sekretær:  Kirsten Skotte


 


  Foregående bestyrelsesmøde: 
Referat 98-07 godkendtes. 

  Meddelelser: 


1)

 Personale 


 TAP/ATAP 


Christina Fuchs, sekretær, ØL, har opsagt sin stilling til fratrædelse
pr. 31/10/1998.


 VIP 


Christoph Heinze har frasagt sig det tilbudte forskningsprofessorat i
oceanografi.

Detlef Quadfasel ansættes i fortsættelse af sit gæsteprofessorat ved
GA som forskningsprofessor i oceanografi i perioden
21/02/1999-31/08/2003 (vikar for Gary Shaffer).

Cand.scient. Jesper Bo Jensen har opsagt sin vikarstilling ved ØL til
fratrædelse pr. 31/10/1998.


2)
 Adjungeret professor 


Følgende bedømmelsesudvalg er indstillet for Igor N. Mishustin som
adjungeret professor ved NBI:


Professor Andrew D. Jackson, NBI  (formand) 
Professor Larry D. McLerran, University of Minnesota, USA
Professor Vesa Ruuskanen, University of Jyv\" a skyl\" a , Finland3)
 VIP-stillingsbesættelser a)
For professorat i eksperimentel atomfysik er indstillet følgende
bedømmelsesudvalg:


Professor Hans Henrik Andersen, Ørsted Laboratoriet  (formand) 
Professor A. Niehaus, Debye Institute, Utrecht University, Holland
Professor Reinhold Schuch, University of Stockholm, Sverige


b)
Bedømmelsesudvalget for lektorat i eksperimentel biologisk fysik har fået
forlænget indstillingsfristen til udgangen af november
måned.

c)
Bedømmelsesudvalget for lektorat i oceanografi har givet ny indstilling til
fakultetet.4)
 Fakultetet 


Fakultetets økonomiske situation er stadig ikke afklaret, og dermed kendes
omfanget af eventuelle nedskæringer endnu ikke.


5)
 TAL-indflytningen 

OH har udsendt et notat om indflytningen til de implicerede parter og har
bedt NBI om et flyttebudget, som kan fremsendes til fakultetet.

Acceleratorerne i Aarhus og Strassbourg har modtaget substantielt hardware
fra TAL, beam\-line komponenter til Aarhus og ionkilde komponenter til
Strassbourg.

Indflytningen af værkstedsmaskiner m.v. forestås af Børge Svane Nielsen,
NBI. Jørgen Jørgen\-sen, ØL, og Steffen Bo Hansen, GA, vil kontakte Børge om
den endelige fordeling, specielt af værkstedsmaskinerne.

Der er rejsegilde på ombygningen på NBI, Blegdamsvej, den 6. oktober, og
indflytningen forventes (stadig) at være tilendebragt inden 15. januar
1999.

6)
 Bibliotek 

OH og Lisbeth Dilling har forhandlet med Danmarks Tekniske Videncenter
& Bibliotek (DTV) på DTU om adgang for Institutet til hele DTV's
biblioteks- og informations\-tjeneste, hvorved bl.a. vore
tidsskrifts\-abonnementer bliver elektroniske i stedet for
papir\-baserede. Vi afventer pristilbud.

Ved en sådan aftale, som ville kunne etableres allerede i år, ville 
DTV også overtage hele registreringen i ALEPH-systemet. 
 
7)
 100.000 kr. retur fra UNESCO 

NBIfAFG havde ydet støtte på 100.000 kr. til symposiet i maj 1998 i
Paris "Niels Bohr and the Evolution of Physics in the 20th Century".
Komiteen fik overskud, og NBIfAFG's tilskud vil blive returneret.


8)
 Undervisningsfritagelse 

Clive Ellegaard, NBI, har ud over den af NBIfAFG bevilgede
undervisningsfritagelse i forårs\-semesteret 1999 af NBI fået bevilget
undervisningsvikar for efteråret 1999 og dermed undervisningsfritagelse i
hele 1999.

9)
 NBIfAFG's eksterne rådgivningspanel 

NBIfAFG's eksterne rådgivningspanel har fremsendt rapporter fra de
respektive besøg i maj og juni 1998. Rapporterne er af OH
fremsendt til fakultetet, og OH vil med dekanen drøfte offentliggørelse af
rapporterne og hvilke konsekvenser, der kan drages af disse.
  Beslutninger: 

1)
 Ansøgning om udstyr til Fysik 2 undervisning 

Andrew D. Jackson og John Renner Hansen, NBI, har
ansøgt om 150.000 kr. for udstyr til opbygningen af de eksperimentelle
kurser på Fysik 2, som indgår i den nye studie\-ordning. Det ansøgte blev
bevilget, men først af NBIfAFG's budget for 1999.


2)
 Ansøgning om Lanplex2500 for edb-netværk 

Henning Jørgensen, AO, har ansøgt om 41.000 kr. til 1 stk. Lanplex2500 
switch, som er central for opretholdelsen af det samlede netværk i
Rockefeller-komplekset. Det ansøgte blev bevilget.

3)
 Udskrivning af valg 

NBIfAFG udskriver valg til afdelingsbestyrelserne på AO, NBI og ØL og 
valg af studenter\-repræsentanter i miljøudvalg til 1. februar 1999.

4)
 Tomas Bohr adjungeret professor 

Mogens Høgh Jensen, NBI, har foreslået bestyrelsen, at Tomas Bohr
indstilles som adjungeret professor ved NBI. Bestyrelsen tiltrådte
forslaget, og et bedømmelsesudvalg vil blive sammensat og indstillet af
OH.

5)
 Introduktionskurser 

John Renner Hansen, Undervisningsudvalget, har foreslået
fortsættelse af introduktionskurser for nye studerende og ønsker
et udvalg med 2 VIP- og 2 studenter-repræsentanter til at
organisere kursus i 1999. Bestyrelsen godkendte de fortsatte
introduktionskurser, som skal annonceres i lektionskataloget. OH vil
nedsætte udvalget.6) 
 Samarbejde med Risø om biofysik 

Et forskningsprofessorat i biofysik fælles for Risø/KU ønskes opslået af
Forskningsministeriet og Risø. KU skal betale det halve af omkostningerne.
NBIfAFG kan ikke udrede et halvt forskningsprofessorat af sit
årsværksbudget og kan kun deltage, hvis der tilføres nye midler til
VIP-Rammmen.


  Bemærkninger: 1)
Følgende bestyrelsesmøder er aftalt:


Tirsdag 	 27. 	 oktober 1998 	 kl. 09:30
Tirsdag 	 17. 	 november 1998 	 kl. 09:30
Tirsdag 	 15. 	 december 1998 	 kl. 09:30


2)


Følgende fælleskollokvier er aftalt:


Onsdag 	 4.  november 1998 	 kl. 15:15 	 Karlheinz Langanke, Aarhus
Universitet

Onsdag 	 2. december 1998 	 kl. 15:15 	 Predrag Cvitanovi\' c , 
 tiltrædelsesforelæsning 
	  Bemærk ændret dato! 

Ole Hansen
| NBI_top | NBI News |