NBIfAFG best.moede 98-09

Kirsten Skotte (skotte@nbi.dk)
Tue, 03 Nov 1998 13:30:26 +0100

 
Notice: There is also a PostScript version of this page.


 
MIME-version: 1.0  Niels Bohr Institutet for Astronomi, Fysik og 
Geofysik 


  Københavns Universitet 
3. november 1998  Referat af bestyrelsesmøde 98-09 
  
 tirsdag den 27. oktober 1998 kl. 09:30-10:30å Niels Bohr 
Institutet, i
Ka7 


Tilstedeværende:  Ole Hansen (OH), Nils O. Andersen (NOA), 
 Claus U. Hammer (CUH), Åke Nordlund (ÅN), Poul Olesen (PO),
 Steffen Bo Hansen (SBH), Christian Wejdemann (CW).
Sekretær:  Kirsten Skotte


 


  Foregående bestyrelsesmøde: 
Referat 98-08 godkendtes. 

  Meddelelser: 


1)

 Personale 

 VIP 

Docent Jens Bang, NBI, fylder 70 år og har ansøgt om afsked pr. 28/02/1999.

Jan Ambjørn, NBI, er kaldet som professor i teoretisk højenergifysik med
særligt henblik på analytiske og numeriske metoder fra 01/09/1998.


2)
 VIP-stillingsbesættelser a)
Indstillingen af bedømmelsesudvalg for professorat i eksperimentel atomfysik 
er til høring hos ansøgere og fakultetsråd.


b)
Bedømmelsesudvalget for lektorat i eksperimentel partikelfysik har fået
forlænget indstillingsfristen til 1. december

c)
Detlef Quadfasel tilbydes ansættelse som lektor i oceanografi på baggrund
af bedømmelses\-udvalgets nye indstilling. 3)
 Forskningsadjunktur i eksperimentel biologisk fysik 

Et 1-årigt forskningsadjunktur i eksperimentel biologisk fysik er opslået
af NBIfAFG for peri\-oden 01/09/1999-31/08/2000 med ansøgningsfrist den
9. november 1998.


4)

 Fakultetet 


Fakultetets økonomiske situation er endnu ikke afklaret.


5)
 TAL-indflytningen 

Der mangler stadig et flyttebudget til fakultetet.

Byggeriet går efter planen, og endelig fraflytning i Roskilde er pr. 15. januar
1999.

6)
 Bibliotek 

En aftale med DTV er ved at komme på plads. Aftalen bliver for alle
afdelinger af NBIfAFG.
 
7)
 Det eksterne rådgivningspanels rapporter 

Det eksterne rådgivningspanels rapporter vil af OH blive præsenteret for de
berørte parter, som får lejlighed til at udtale sig. PO vil deltage i disse
møder.

8)
 Dat-F 

ÅN redegjorde for nogle tanker om en opdatering af Dat-F udstyret. Dette
vil udmønte sig i en ansøgning til bestyrelsen om anskaffelser af
størrelsesordenen 300.000 kr.

9)

 Lokalestrid 

Striden mellem Kemisk Institut og NBIfAFG om retten til brug af øvelseslokaler
i D-fløjen af HCØ afgøres af dekanen.

10)
 Ph.d.-stipendier 

Peter Ingo Borel (ØL) og Troels Harmark (NBI) er blevet tildelt ordinære
ph.d.-stipendier på KU.

11)
 Ny afdelingsbestyrelse på GA 

GA har afholdt valg til ny afdelingsbestyrelse den 10. september 1998.
Den nye afdelingsbetyrelse har konstitueret sig som følger:


Aksel Walløe Hansen 	 Afdelingsbestyrer
Henrik Brink Clausen 	 VIP, næstformand
Klaus Mosegaard 	 1. VIP suppleant
Niels Højerslev 	 2. VIP suppleant
Steffen Bo Hansen 	 TAP
Charlotte Barnkob 	 TAP suppleant
Janus Jørgen Larsen 	 studenterrepræsentant
Kaj Mantzius Hansen 	 studentersuppleant

  Beslutninger: 

1)
 Valg til arbejdsmiljøorganisation 

Der skal sammen med de øvrige valghandlinger i efteråret afholdes valg til
ny arbejdsmiljø\-organisation. Den af NBIfAFG nedsatte valgbestyrelse vil
blive bedt om også at forestå dette valg.

2)
 Peter Dimon ekstern lektor ved NBI 

Bestyrelsen accepterede, at NBI ansætter Peter Dimon som ekstern lektor i
eksperimentel fysik for 1999.

3)
 Ny forretningsorden for GA 

GA's afdelingsbestyrelse har foretaget ændringer i sin forretningsorden.
Den nye forretningsorden blev godkendt af NBIfAFG's bestyrelse.


  Bemærkninger: 1)
Følgende bestyrelsesmøder er aftalt:


Tirsdag 	 17. 	 november 1998 	 kl. 09:30
Tirsdag 	 15. 	 december 1998 	 kl. 09:30


2)


Følgende fælleskollokvier er aftalt:


Onsdag 	 4.  november 1998 	 kl. 15:15 	 Karlheinz Langanke, Aarhus
Universitet

Onsdag 	 2. december 1998 	 kl. 15:15 	 Predrag Cvitanovi\' c , 
 tiltrædelsesforelæsning 
	  Bemærk ændret dato! 

Ole Hansen
| NBI_top | NBI News |