NBIfAFG best.moede 98-11

Kirsten Skotte (skotte@nbi.dk)
Wed, 06 Jan 1999 15:11:03 +0100

 
Notice: There is also a PostScript version of this page.


 
MIME-version: 1.0  Niels Bohr Institutet for Astronomi, Fysik og 
Geofysik 


  Københavns Universitet 
6. januar 1999  Referat af bestyrelsesmøde 98-11 
  
 tirsdag den 15. december 1998 kl. 09:30-12:20å Niels Bohr 
Institutet, i
Ka7 


Tilstedeværende:  Ole Hansen (OH), Nils O. Andersen (NOA), 
Claus U. Hammer (CUH), 
 Åke Nordlund (ÅN), Poul Olesen (PO), 
 Fin Hansen (FH) (suppleant for Steffen Bo Hansen).

Sekretær:  Kirsten Skotte
Fraværende:   Christian Wejdemann (CW)   Foregående bestyrelsesmøde: 

Referat 98-10 godkendtes.

  Meddelelser: 


1)

 Efterårsvalg 1998 

Efterårsvalg 1998 er afholdt med virkning fra 1. februar 1999 og med
følgende resultat:


 NBIfAFG direktør/bestyrelse 

Nils O. Andersen 	 (VIP, direktør)
Claus U. Hammer 	 (VIP)
Ole Hansen 	 (VIP)
Per Hedegård 	 (VIP)
Åke Nordlund 	 (VIP)
Hanne N. Christensen 	 (TAP)
Steffen B. Hansen 	 (TAP)
Jacob Trier Frederiksen 	 (stud.)
M. Kristoffer Haldrup 	 (stud.)

 suppleanter 
Dorte Glass 	 (TAP)
Fin Hansen 	 (TAP)
Michael Galouzis 	 (stud.)
Rasmus Puholt 	 (stud.) NBIfAFG undervisningsudvalg 
M. Kristoffer Haldrup 	 (stud.)
Rasmus Puholt 	 (stud.)
Karsten Scheibye-Knudsen 	 (stud.)
Jonas Stenbæk 	 (stud.)
 suppleanter 
Bo Frederiksen 	 (stud.)
Michael Galouzis 	 (stud.)
Kristian Wichmann 	 (stud.)

 Fysikstudienævnet 
Jørn Dines Hansen 	 (VIP)
Jan Ambjørn 	 (VIP)
Niels K. Højerslev 	 (VIP)
Janus Staun Olsen 	 (VIP)
Per Kjærgård Rasmussen 	 (VIP)
 suppleanter 
Mogens Høgh Jensen 	 (VIP)
Jens Knude 	 (VIP)
Hans Nielsen 	 (VIP)
Jørgen Peder Steffensen 	 (VIP)
2)
 Nyt fra Fakultetet 

Fakultetet som helhed får en nedskæring på 14
fordeling er endnu ikke afklaret.

Der er blevet givet tilbud om frivillige fratrædelsesordninger til 
TAP-medarbejdere.

3)
 Personale 

 TAP/ATAP 

-
Bent Neumann Jensen er blevet ansat som elektroniktekniker ved ØL pr.
01/12/98.

-
Alfred Jensen er blevet ansat som overassistent ved ØL pr. 01/12/98.

-
Nader Payami er blevet ansat som kemotekniker ved ØL pr. 01/01/99.

-
Henrik Dalby Rasmussen, ingeniør ved ØL, er fratrådt pr. 30/11/98. VIP 

-
Giovanni Zocchi, forskningsadjunkt ved NBI, har fået sin ansættelse
forlænget for perioden 01-31/01/99.

-
Detlef Quadfasel har accepteret det tilbudte lektorat i oceanografi ved
GA pr. 01/01/99 med orlov uden løn indtil 31/08/2003.
4)
 FREJA-programmer 

SNF har givet følgende bevillinger til FREJA-programmer:


-
Kirstine Berg-Sørensen og Lene Oddershede, NBI, 6 Mkr. over 4 år.

-
Dorthe Dahl-Jensen, 5 Mkr. over 4 år.

5)

 Forskningsvogtning 

Fakultetet har med brev af 07/12/98 indkaldt indberetning om
forskningsvogtning. De enkelte indberetninger samles af Afdelingsbestyrerne
med afleveringsfrist til OH senest 15/01/99.

6)
 NBIfAFG's regnskab 1998 

NBIfAFG har fulgt sit 1998-budget og foretaget den forventede opsparing til
rekrutteringsformål.

7)
 Internationale rådgivningspanel 

Rapporterne fra det internationale rådgivningspanel er blevet 
kommenteret af nogle med\-arbejdere/en gruppe fra ØL og NBI. Disse skriftlige 
kommentarer
er fremsendt til dekanen og vil blive fremsendt til panelformændene.
  Beslutninger: 

1)

 Ansøgning til rejse 

Jens Viggo Clausen, AO, har ansøgt om 15.-20.000 kr. til rejseformål.
Ansøgningen kan desværre ikke imødekommes, da NBIfAFG ikke har et budget for
rejser. Rejser er et afdelings\-anliggende

2)
 Ansøgning om undervisningsudstyr 

Undervisningsudvalget har ansøgt om 120.000 kr. til ekstraudstyr til
eksperimentelle øvelser ved Fysik 21 Ellære og Fysik 22 Kvantemekanik.
Bestyrelsen bevilgede det ansøgte og anser hermed alle indkøbsudgifter til
de nye fysik-2 øvelser for at være afholdt.

3)
 Søren E. Larsen som adjungeret professor 

GA ønsker at indstille programleder Søren E. Larsen, Forskningcenter Risø,
som adjungeret professor. Bestyrelsen tiltrådte ønsket, og følgende
bedømmelsesudvalg vil efter forslag fra GA blive indstillet:


Professor John R. Bates, GA   (formand) 
Direktør, professor Niels E. Busch, København
Professor Ulf H\" o gstr\" o m, Uppsala Universitet

 
4)
 Ansøgning fra KVANT 

KVANT har ansøgt om 12.960 kr. for tidsskriftets årgang 1998. Det ansøgte
blev bevilget.

5)
 Fysikstudienævnets bevilling for 1999 

Fysikstudienævnet har ansøgt om en bevilling for 1999 på i alt 180.000 kr.
Ønsket om en bevilling af den størrelse kunne ikke imødekommes. Bestyrelsen
bevilgede 130.000 kr., og et evt. overskud fra 1998 vil blive modregnet i
dette beløb.

6)

 Orlovsansøgning fra Peter Hansen 

Peter Hansen, NBI, har ansøgt om orlov med halv løn i perioden
01/08/1999-31/07/2000 for at forlægge sin forskningsvirksomhed til CERN og
med undervisningsfritagelse i nævnte periode. Det ansøgte bevilgedes under
forudsætning af Undervisningsudvalgets godkendelse.7)
 Ansøgning fra Predrag Cvitanovi\' c om tjenestefrihed 

Predrag Cvitanovi\' c , NBI, har ansøgt om tjenestefrihed fra sit
professorat i perioden 01/01/1999-31/12/2001.

Bestyrelsen besluttede, med 4 stemmer for (OH, PO, NOA og ÅN) og 2 imod (CUH og FH), at indstille 
det ansøgte. Af planlægningsmæssige årsager vil tjenestefriheden ikke kunne
afkortes, såfremt et ønske herom senere skulle opstå.

8)
 NBIfAFG's foreløbige budget 1999 

NBIfAFG's foreløbige budget for 1999, som er vedføjet dette referat, blev
godkendt af bestyrel\-sen. Dette budget er vejledende for afdelingerne og
vil blive taget op igen umiddelbart efter den 1. marts 1999.

  Bemærkninger: 1)
Følgende bestyrelsesmøde er aftalt:


Fredag 	 15. 	 januar 1999 	 kl. 10:00 	 i Ka7 på NBI


 Endvidere indkaldes NBIfAFG's nye bestyrelse (ab 01/02/1999) til
konstituerende møde:  Fredag 	  15. 	  januar 1999 	  kl. 12:00 	 
 i Ka7 på NBI 
2)

Følgende fælleskollokvier er aftalt:Onsdag 	 10. februar 	 1999 	 kl. 15:15 	 Hans Pecseli, Oslo
Universitet

Onsdag 	 14. april 	 1999 	 kl. 15:15 	 Malcolm Longair, Cambridge,
England

Ole Hansen  NBIfAFG 
  Midlertidigt 
 Annuums- & Overhead-budget 1999 (Alle beløb er i kDKK) 
 Ole Hansen15. december 1998  Forpligtelser til afdelingerne 


1100 	 Drift af MBE anlægget (ØL) 	 50,0
1300 	 Licenser (NBIfAFG)         	 50,0
1600 	 CNC maskine (leasing)   	 145,0 
1610 	 CNC software/uddannelse 	 40,0
	 	 285,0 Drift af sekretariatet 


2100 	 Drift af kontorudstyr 	 10,0
2200 	 Indkøb af håndbøger etc.	 5,0
2300 	 Udgifter til stillingsbesættelser 	 5,0
2400 	 Udskiftning af computer etc. 	 30,0
2500 	 Rejser og kurser 	 50,0
2600 	 Repræsentation 	 10,0
	 	 110,0


 Anden virksomhed 


3100 	 Studentervirksomhed 	 20,0
3120 	 Anskaffelser undervisn./bibliotek 	 200,0
3200 	 Fælleskollokvier 	 50,0
3300 	 Internationale rådgivningspanel 	 30,0
3400 	 Fysikstudienævnets drift 	 130,0 
3600 	 Eksterne lektorer GA+ØL 	 285,0 
3700 	 Terminalvagter ØL 	 50,0 
3800 	 Introduktionskurser 	 50,0
	 	 815,0


 Reserve 


4100 	 Disponible midler 5.1cm 	 100,0
4200 	 Overskud fra 1997 	 900,0
4300 	 Opsparing 	 1000,0
	 	 2000,0


 Total budget 


1000 	 Forpligtelser til afdelingerne 3.5cm 	 285,0
2000 	 Drift af sekretariatet 	 110,0
3000 	 Anden virksomhed 	 815,0
4000 	 Reserve 	 2000,0
	 Ialt 	 3210,0 1cm 

 Budget for overhead 1999 


6100 	 Ph.d. stipendier 	 660,0 
6300 	 Løs løn 	 260,0 
6310 	 Tilskud til R\" o ntgen-Lab. 	 300,0
6500 	 Disponible midler 	 0,0 
	 Ialt 	 1220,0 Der er her regnet med 50-50 deling med afdelingerne, dvs. en total
overhead på 2440,0 kDKK. Hvis overhead
indtægten bliver mindre end beregnet, vil NBIfAFG beholde de budgetterede
1220,0 kDKK.
 Afdelingsannua 1998 


Afdeling 	 1998 	 andel 	 1999 	 andel 
NBIfAFG 	 1970,0 	 	 2310,0 	  
AO   	 1090,0 	 0,15 	 1110,0 	 0,16  
GA   	 1020,0 	 0,14 	 1180,0 	 0,17  
NBI   	 3500,0 	 0,48 	 2915,0 	 0,42  
ØL   	 1673,0 	 0,23 	 1735,0 	 0,25  
Ialt  	 9.253,0 	 1,000 	 9250,0 	 1,00 

 

| NBI_top | NBI News |