NBIfAFG best.moede 99-01

Kirsten Skotte (skotte@nbi.dk)
Mon, 25 Jan 1999 09:06:12 +0100

 
Notice: There is also a PostScript version of this page.


 
MIME-version: 1.0  Niels Bohr Institutet for Astronomi, Fysik og 
Geofysik 


  Københavns Universitet 
22. januar 1999  Referat af bestyrelsesmøde 99-01 
  
 fredag den 15. januar 1999 kl. 10:00-12:00å Niels Bohr 
Institutet, i
Ka7 


Tilstedeværende:  Ole Hansen (OH), Claus U. Hammer (CUH), 
Per Hedegård (PH),
 Åke Nordlund (ÅN), Poul Olesen (PO) (fra
Meddelelser, pkt. 6)),
  Fin Hansen (FH). 
Sekretær:  Kirsten Skotte
Fraværende:   Christian Wejdemann   Foregående bestyrelsesmøde: 

Til referat 98-11, Meddelelser, pkt. 1) bemærkedes, at en præcisering af
suppleanternes rolle var ønskelig, og at navnene på de valgte personer
burde gengives i den rækkefølge, de er opført på valglisterne. 

Desuden er en af studenterrepræsentanternes navne ikke gengivet korrekt.
"Rasmus Puholt" rettes til "Rasmus Pinholt".

Resultat af efterårsvalget rettes til følgende:


 NBIfAFG direktør/bestyrelse 

Nils O. Andersen 	 (VIP) 	 (direktør og institutleder)
Claus U. Hammer 	 (VIP)
Åke Nordlund 	 (VIP)
Per Hedegård 	 (VIP)
Ole Hansen 	 (VIP)
Steffen B. Hansen 	 (TAP)
Hanne N. Christensen 	 (TAP)
Jacob Trier Frederiksen 	 (stud.)
M. Kristoffer Haldrup 	 (stud.)

 suppleanter 
Fin Hansen 	 (TAP) 	 (1. suppleant)
Dorte Glass 	 (TAP) 	 (2. suppleant)
Rasmus Pinholt 	 (stud.) 	 (1. suppleant)
Michael Galouzis 	 (stud.) 	 (2. suppleant) NBIfAFG undervisningsudvalg 
M. Kristoffer Haldrup 	 (stud.)
Jonas Stenbæk 	 (stud.)
Rasmus Pinholt 	 (stud.)
Karsten Scheibye-Knudsen 	 (stud.)
 suppleanter 
Bo Frederiksen 	 (stud.) 	 (1. suppleant)
Michael Galouzis 	 (stud.) 	 (2. suppleant)
Kristian Wichmann 	 (stud.) 	 (3. suppleant)


 Fysikstudienævnet 
Jørn Dines Hansen 	 (VIP)
Janus Staun Olsen 	 (VIP)
Per Kjærgaard Rasmussen 	 (VIP)
Jan Ambjørn 	 (VIP)
Niels K. Højerslev 	 (VIP)
 suppleanter 
Mogens Høgh Jensen 	 (VIP) 	 (suppleant for Jan Ambjørn)
Jens Knude 	 (VIP) 	 (suppleant for Per Kjærgaard Rasmussen
Hans Nielsen 	 (VIP) 	 (suppleant for Janus Staun Olsen)
Jørgen Peder Steffensen 	 (VIP) 	 (suppleant for Niels K. Højerslev)
  Meddelelser: 


1)


 Frivillig fratrædelse 

Frist for ansøgning om frivillig fratrædelse er udsat til 25. januar 1999.
Foreløbig har følgende personer ønsket at gøre brug af tilbud om frivilling
fratrædelse:

-
Torben Knudsen, teknisk assistent, AO
-
Ole Kristensen, ingeniørassistent, GA
-
Erik Rasmussen, lektor, GA
-
Jørgen Otzen Petersen, lektor, AO
2)
 Personale 

 TAP 

Personalekontoret har ekspederet ansøgningen fra Torben Knudsen om
frivillig fratrædelse pr. 31. august 1999 med bevilget tjenestefrihed fra
1. februar 1999.


 VIP 

Lene B. Oddershedes er forlænget som forskningsadjunkt for
perioden 01/09/1999-31/08/2000.3)
 Status over VIP-stillingsbesættelser -
Bedømmelsesudvalget for lektorat i eksperimentel partikelfysik har fået
udsat indstillings\-fristen til 1. maj 1999.

-
Lektorat i eksperimentel biofysik fælles med Risø er under bedømmelse.

-
Professorat i eksperimentel atomfysik er under bedømmelse.4)
 Innovation 

NBIfAFG vil huse Preben Alstrøm som direktør for innovationsfirmaet 
CORE A/S indtil videre.

5)
Doktorafhandling er indleveret af seniorforsker, ph.d. Jan Skov Pedersen,
Forskningscenter Risø, til fakultetet for dr.scient.-graden. OH vil
indstille et bedømmelsesudvalg.

6)
 Nedskæring ved Det naturvidenskabelige Fakultet 

PO meddelte fra sidste fakultetsrådsmøde, at
rammenedskæringen på fakultetet bliver på 14
procent nedskæring på alle institutter. For NBIfAFG bliver
nedskæringen på 13 VIP stillinger og 7,25 TAP stillinger, dvs.
den nye ramme bliver på henholdsvis 82 og 61,05 stillinger.

Annuumsfordelingen er ligeledes vedtaget, efter samme nøgle som i 1998. Det
giver et annuum på 9.411 MDKK til NBIfAFG. I 1998 var tallet 9.253 MDKK.

Fakultetet har afsat en lønreserve på 6 MDKK og en apparaturreserve på
7 MDKK. Da rammereduktionen først får budgetmæssige konsekvenser i 2000,
forudses et 1999 underskud på ca. 40 MDKK og en samlet fakultetsgæld ultimo
1999 på over 80 MDKK.

OH har været til heldags-institutlederseminar den 7. januar 1999. En del
procedureregler blev fastlagt på seminaret i forbindelse med
nedskæringerne:

- Ledelsen skal foretage en opdeling af institutet i områder
(forskningsområder for VIP og funktions\-områder for TAP). Planen
skal høres i samarbejdsudvalget og vedtages i bestyrelsen.

- Ledelsen skal derefter foreslå, hvilke områder der skal berøres af
reduktionen, ved bortfald af området, udtynding af området eller ved
reorganisering. Planen skal høres i samarbejdsudvalget og vedtages af
bestyrelsen.

- Kun den nyvalgte bestyrelse og ledelse kan deltage i behandlingen af
nedskæringerne (bestemt af Forskningsministeriet).

- Resten af nedskæringsforløbet finder sted uden bestyrelsens medvirken.
Reduktions\-planen skal godkendes af fakultetsrådet, institutlederen skal
sætte navne på reduktionerne, og dekanen skal godkende disse. Derefter
foregår en række samtaler, hvor institutlederen skal forklare de berørte
personer, hvorfor nedskæringen sker, og hvorfor den rammer netop dem.
Endelig foretages derefter partshøringer i hver enkelt sag, og de endelige
opsigelsesbreve fra personalekontoret skal være ude inden den 30. april
1999.

Antallet af ufrivillige fratrædelser (i sædvanligt sprog "afskedigelser")
vil være 6,50 eller mindre for VIP og 3,35 eller mindre for TAP.
(Brøkdelene fremkommer pga. deltidsstillinger).
  Beslutninger: 

1)

 Preben Alstrøm som adjungeret professor 

På baggrund af Preben Alstrøms virke som direktør for CORE A/S med NBI som
arbejdssted foreslog OH, at han indstilles som adjungeret professor. Bestyrelsen
tiltrådte ønsket, og OH bemyndigedes til at indstille et 
bedømmelsesudvalg.

  Bemærkninger: 


1)
OH takkede den afgående bestyrelse, specielt PO som forlader bestyrelsen ved
periodens udløb den 31. januar 1999, for dens virke siden 1. januar 1996.2)
Følgende bestyrelsesmøder er aftalt:


Onsdag 	 3. 	 februar 1999 	 kl. 10:00 	 i Ka7 på NBI
Fredag 	 12. 	 februar 1999 	 kl. 10:00 	 i Ka7 på NBI
3)

Følgende fælleskollokvier er aftalt:Onsdag 	 10. februar 	 1999 	 kl. 15:15 	 Hans Pecseli, Oslo
Universitet

Onsdag 	 14. april 	 1999 	 kl. 15:15 	 Malcolm Longair, Cambridge,
England

Ole Hansen

| NBI_top | NBI News |