NBIfAFG best.moede 99-02

Kirsten Skotte (skotte@nbi.dk)
Mon, 25 Jan 1999 09:14:23 +0100

 
Notice: There is also a PostScript version of this page.


 
MIME-version: 1.0  Niels Bohr Institutet for Astronomi, Fysik og 
Geofysik 


  Københavns Universitet 
22. januar 1999  Referat af bestyrelsesmøde 99-02 
  
 onsdag den 15. januar 1999 kl. 12:00-12:30å Niels Bohr 
Institutet, i
Ka7 


Tilstedeværende:  Claus U. Hammer (CUH), Ole Hansen (OH), 
 Per Hedegård (PH), Åke Nordlund (ÅN), 
 Hanne N. Christensen (HNC), 
 Fin Hansen (FH) (suppleant for Steffen Bo Hansen),
  Jacob Trier Frederiksen (JTF). 
Sekretær:  Kirsten Skotte
Fraværende:   Nils O. Andersen (NOA), M. Kristoffer Haldrup   Foregående bestyrelsesmøde: 
Dette er det første møde i den nyvalgte bestyrelse. Mødet er 
konstituerende og på grund af NOAs fravær med OH som ordstyrer. 

  Meddelelser: 


1)
 Fakultetets Økonomi 
OH gennemgik kort procedurerne for personalerammenedskæringen, som besluttet
af fakultetet (se referat af bestyrelsesmøde 99-01). OH fremhævede, at
forskningsministeriet og universitetet har besluttet, at det er den
nyvalgte bestyrelse, som skal gennemføre nedskæringen. Da den nyvalgte
bestyrelse først tiltræder den 1. februar, kan den ikke behandle nogen
sager, ej heller nedskæringen, før efter tiltrædelsesdatoen.


2)
 Habilitetsproblemer 
OH gjorde rede for NOAs habilitetsproblemer med hensyn til nedskæringen af
personalerammen. NOA har i et brev til OH bedt om, at hans tiltrædelsesdato 
som direktør og institutleder udskydes, til alle bestyrelsesbeslutninger
vedrørende personalereduktionen er overstået. (Se også referat af
bestyrelsesmøde 98-10, beslutninger pkt. 5.)

Steffen Bo Hansen er ligeledes inhabil i henseende til nedskæringerne og
erstattes af FH i samme periode, som NOA er fraværende.

  Beslutninger: 


1)
 Valg af viceinstitutleder 
OH gjorde rede for, at den viceinstitutleder, bestyrelsen nu valgte
på grund af NOAs inhabilitet, ville komme til at gennemføre 
indskrænkningerne. Institutledelsen (leder, viceleder og
institutsekretæren) kan ikke afskediges i forbindelse med en
nedskæring, som den skal gennemføre. OH foreslog bestyrelsen at
vælge ham selv til viceinstitutleder. Det blev vedtaget enstemmigt. 
  Bemærkninger: 1)
Følgende bestyrelsesmøder er aftalt:


Onsdag 	 3. februar 1999 	 kl. 10:00 	 i Ka7 på NBI 
Fredag 	 12. februar 1999 	 kl. 10:00 	 i Ka7 på NBI 


Ole Hansen


| NBI_top | NBI News |