NBIfAFG best.moede 99-05

Kirsten Skotte (skotte@nbi.dk)
Thu, 18 Feb 1999 13:59:09 +0100

 
Notice: There is also a PostScript version of this page.


 
MIME-version: 1.0  Niels Bohr Institutet for Astronomi, Fysik og 
Geofysik 


  Københavns Universitet 
18. februar 1999  Referat af bestyrelsesmøde 99-05 
  
 mandag den 15. februar 1999 kl. 16:00-16:50å Niels Bohr 
Institutet, i
Ka7 


Tilstedeværende:  Ole Hansen (OH), Claus U. Hammer (CUH),
 Per Hedegård (PH), Åke Nordlund (ÅN), 
 Hanne N. Christensen (HNC), 
 Fin Hansen (FH) (suppleant for Steffen Bo Hansen),
  Jacob Trier Frederiksen (JTF), M. Kristoffer Haldrup (MKH). 
Sekretær:  Kirsten Skotte

  Foregående bestyrelsesmøde: 

Referat 99-03 blev godkendt.

Internt referat af bestyrelsesmøde 99-04, Meddelelser, punkt 2), blev
godkendt og underskrevet af de pågældende bestyrelsesmedlemmer.


  Meddelelser: 


1)
 Tidlig frivillig fratrædelse 

OH meddelte, at ansøgningsfristen for tidlige frivillige
fratrædelsesordninger er blevet forlænget. Interesserede bedes snarest
muligt henvende sig til afdelingsbestyrer eller til OH.

2)
 Nedskæringer 

OH meddelte, at samarbejdsudvalget uden kommentarer havde accepteret
OH's forslag til indskrænkninger i områder og funktioner.  Beslutninger: 


1)
 Nedskæringer 

OH gjorde opmærksom på, at dette var sidste behandling af
nedskæringsproceduren i bestyrel\-sen. Derefter lukkedes mødet.

Efter diskussion af OH's nedskæringsoplæg vedtoges et protokollat, hvis
ordlyd er vedføjet dette referat.

JTF og MKH fremhævede vigtigheden af, at studiekontoret fortsat er bemandet
med to fuldtidspersoner. Den øvrige bestyrelse var enig.

Protokollatet blev underskrevet af de tilstedeværende
bestyrelsesmedlemmer.
  Bemærkninger: 1)
Følgende bestyrelsesmøder er aftalt:


Tirsdag 	 2.	 marts 	 1999 	 kl. 10:00 	 i Ka7 på NBI 
Tirsdag 	 6.	 april 	 1999 	 kl. 10:00 	 i Ka7 på NBI 
2)
Følgende fælleskollokvier er aftalt:


Onsdag 	 14. 	 april 	 1999 	 kl. 15:15 	 Malcolm Longair, Cambridge,
England
Onsdag 	 26. 	 maj 	 1999 	 kl. 15:15 	 Igor Klebanov, Princeton, USA

Ole Hansen

 Protokollat 
På bestyrelsesmødet 15. februar 1999 vedtog bestyrelsen, at der kan
foretages udtyndinger, nedlæggelse eller reorganisering inden for følgende
områder for VIP:


AO4 	 astrometri
AO5 	 småplaneter
GA1 	 faste jords fysik
GA4 	 optisk oceanografi

FE2 	 eksperimentel faststoffysik
FE4 	 eksperimentel kernefysik
FE6 	 eksperimentel infrastruktur
FT1 	 teoretisk faststoffysik
FT5 	 generel fysik


og inden for følgende funktionsområder for TAP


Øvrige sekretariatsfunktioner
Gruppesekretærer
Mekaniske værksteder
Laboratorieteknikere


Alle betegnelser følger NBIfAFGs område- og funktionsopdelinger.
| NBI_top | NBI News |