NBIfAFG best.moede 99-06

Kirsten Skotte (skotte@nbi.dk)
Mon, 08 Mar 1999 09:09:08 +0100

 
Notice: There is also a PostScript version of this page.


 
MIME-version: 1.0  Niels Bohr Institutet for Astronomi, Fysik og 
Geofysik 


  Københavns Universitet 
5. marts 1999  Referat af bestyrelsesmøde 99-06 
  
 tirsdag den 2. marts 1999 kl. 10:00-11:50å Niels Bohr 
Institutet, i
Ka7 


Tilstedeværende:  Ole Hansen (OH), Claus U. Hammer (CUH),
 Per Hedegård (PH), Åke Nordlund (ÅN), 
 Hanne N. Christensen (HNC), 
 Jacob Trier Frederiksen (JTF), 
 Rasmus Pinholt (RP) (suppleant for M.Kristoffer Haldrup).
Sekretær:  Kirsten Skotte
Fraværende:  Fin Hansen 
  Foregående bestyrelsesmøde: 

Referat 99-05 blev godkendt med den rettelse, at referat 99-04 (og ikke
99-03) blev godkendt på bestyrelsesmøde 99-05.  Meddelelser: 


1)
 Udmelding af budget 1999 fra fakultetet 

Fakultetet har den 18. februar 1999 udmeldt årsværksrammer og bevillinger
for 1999. For NBIfAFG's vedkommende er årsværksrammen 82,00 VIP årsværk og
61,05 TAP årsværk. Disse tal er målet for nedskæringen, men nedskæringen
vil først kunne være effektueret mod årets slutning. Bevillingen er på
9.411 kDKK og på 1.100 kDKK til kernefysik.

Institutters opsparing fra tidligere år (herunder NBIfAFG's opsparing
til rekrutteringsformål) indefryses af fakultetet og kan kun anvendes i
ganske særlige tilfælde efter ansøgning til dekanen.

Endelig beslutning om den indbyrdes fordeling af 1999-annuum til
afdelingerne vil først blive truffet, når Nils. O. Andersens er tiltrådt 
som institutleder.

2)
 Tomas Bohr adjungeret professor 

Tomas Bohr er pr. 01/03/99 udnævnt som adjungeret professor i komplekse
systemers fysik ved NBIfAFG for en fem-årig periode.

3)
 Igor N. Mishustin adjungeret professor 

Igor Mishustin er pr. 01/03/99 udnævnt som adjungeret professor i teoretisk
kernefysik ved NBIfAFG for en fem-årig periode.

4)
 Nyt Fysikstudienævn pr. 01/02/99 

Det nye Fysikstudienævn har konstitueret sig som følger:


Studieleder 	 professor Jørn Dines Hansen
Vicestudieleder 	 lektor Janus Staun Olesen
Studentertalsmand 	 Marianne Patzer
Lærerrepræsentant 	 lektor Per Kjærgaard Rasmussen
Lærerrepræsentant 	 professor Jan Ambjørn
Lærerrepræsentant 	 lektor Niels K. Højerslev
Studenerrepræsentant 	 Anneline Carlsen
Studenterrepræsentant 	 Bo Frederiksen
Studenterrepræsentant 	 Theis Krarup Hansen
Studenterrepræsentant 	 Kristian WichmannForskningsprofessor Mogens Høgh Jensen er suppleant for Jan Ambjørn og vil
specielt tage sig af biofysik-sager. Forskningslektor Jørgen Peder
Steffensen er suppleant for Niels Højerslev.

5)
 KU ph.d.-stipendier forår 1999 

Følgende bedømmelsesudvalg er indstillet af NBIfAFG:


Preben Alstrøm, NBI
Dorthe Dahl-Jensen, GA
Poul Henrik Damgaard, NBI
Karsten Flensberg, ØL
Jens Jørgen Gaardhøje, NBI (formand) 
Poul Erik Lindelof, ØL
Åke Nordlund, AO


6)
 Innovation 

OH er af fakultetet blevet bedt om at indtræde i bestyrelsen for CORE A/S.
OH har indvilget.

7)
 Nedskæring af Institutets stab 

Mødet var lukket under dette punkt.

8)
 Forskerskoleinitiativ i kernefysik 

Andrew Jackson og OH har taget initiativ til at søge etableret en
forskerskole i kernefysik mellem NBI, NORDITA og Universitetet i Giessen,
(forhåbentlig) finansieret af Forsker\-akademiet, Deutsche
Forschungsgemeinschaft og Bundesland Hessen.

9)
 Personchikane på Institutet 

Mødet var lukket under dette punkt.

10)
 Høring om udviklingskontrakter 

Fra fakultetet er modtaget materiale om, at konsistorium har vedtaget, at
KU skal lave sit eget udspil til den udviklingskontrakt, som forslag til
ændring af Universitetsloven lægger op til. Kommentarer til
høringsmateriale skal være hos fakultetet senest 08/03/99. Oplægget fra
rektor findes på NBIfAFG's sekretariat.

11)
 Institutets faste udvalg 

Bestyrelsen diskuterede sammensætningen af Institutets faste udvalg, dvs. Forskningsudvalget,
Biblioteksudvalget og Undervisningsudvalget. Rekon\-stituering af
Undervisningsudvalget kan dog vente til sidst på året. Det blev nævnt af
flere, at man kunne ønske et forskningsudvalg, som selv tog initiativer og
gik ud over stillingsbesættelsesplaner. Ph.d.-udvalget blev
rekonstitueret ved bestyrelsesmøde 99-03.

12)
 Æresdoktorer 

KU har indkaldt forslag til æresdoktorer 1999. Eventuelle forslag 
meddeles via institut\-ledelsen til fakultetet senest mandag 29/03/99.
  Beslutninger: 


1)
 Udvalget for Fælleskollokvier 

CUH overtager formandskabet for fælleskollokvieudvalget indtil videre, da
Jakob Bondorf har bedt om øjeblikkelig afløsning pga. sygdom. Bestyrelsen
benytter lejligheden til at takke Jakob Bondorf for et glimrende arbejde
udført med stor og smittende entusiasme.


2)
 Studenterrepræsentant i Forskningsudvalget 

Under diskussionen om de faste udvalg udtrykte JTF ønske om 
studenterrepræsentation i Forskningsudvalget, og bestyrelsen enedes om, at
en ph.d.- eller 2.dels-studerende vil være velkommen i udvalget. 
  Bemærkninger: 1)
Følgende bestyrelsesmøde er aftalt:


Tirsdag 	 6.	 april 	 1999 	 kl. 10:00 	 i Ka7 på NBI 
2)
Følgende fælleskollokvier er aftalt:


Onsdag 	 14. 	 april 	 1999 	 kl. 15:15 	 Malcolm Longair, Cambridge,
England
Onsdag 	 26. 	 maj 	 1999 	 kl. 15:15 	 Igor Klebanov, Princeton, USA

Ole Hansen


| NBI_top | NBI News |