NBIfAFG best.moederef. 99-07

Kirsten Skotte (skotte@nbi.dk)
Wed, 21 Apr 1999 14:53:13 +0200

 
Notice: There is also a PostScript version of this page.


 
MIME-version: 1.0  Niels Bohr Institutet for Astronomi, Fysik og 
Geofysik 


  Københavns Universitet 
21. april 1999  Referat af bestyrelsesmøde 99-07 
  
 tirsdag den 6. april 1999 kl. 10:00-12:50å Niels Bohr 
Institutet, i
Ka7 


Tilstedeværende:  Nils O. Andersen (NOA), 
Claus U. Hammer (CUH), Ole Hansen (OH),
 Per Hedegård (PH), Åke Nordlund (ÅN), 
 Hanne N. Christensen (HNC), Steffen Bo Hansen (SBH),
 Rasmus Pinholt (RP) (suppleant for Kristoffer Haldrup).
Sekretær:  Kirsten Skotte
Fraværende:  Jacob Trier Frederiksen 
Andreærende:  (kl. 11:00-11:50, Beslutninger, pkt. 1) John Renner Hansen (JRH), 
 Jens Viggo Clausen (JVC), Jørn Dines Hansen (JDH)  Foregående bestyrelsesmøde: 

Referat 99-06 godkendtes.  Meddelelser: 


1)
 Ny institutleder 

NOA er tiltrådt som direktør og institutleder pr. 1. april 1999. NOA
takkede OH for hans store indsats som NBIfAFG's første direktør og
institutleder fra 01/01/1993 til 30/03/1999. I denne periode er den
geografiske samling af afdelingerne og DRI foretaget, ligesom fornyelse af den
faglige og aldersmæssige medarbejderprofil er påbegyndt. NOA ser det som
sin opgave at konsolidere og videreføre denne kurs, især med henblik på den
planlagte rekruttering, som midlertidigt er afbrudt af den seneste tids
voldsomme reduktion i den faste medarbejderstab.

Personalenedskæringen er afsluttet i institut-regi, og NOA's og SBH's
inhabilitet i bestyrelsen er dermed ophørt.

2)
 NOA og OH har haft møde med dekanen 

Formålet med mødet var at gøre status over VIP- og TAP-årsværksforbrug i
1999 og status efter nedskæringerne (se under pkt. 3). Dekanen meddelte, at
alle overførsler fra 1998 til 1999 er indefrossede, hvad der især er stærkt bekymrende for vor
rekrutteringsplan. Nye initiativer kan godt drøftes, herunder det fortsatte
arbejde med biologerne om opbygning af biofysik.

3)
 Institutets bemanding efter nedskæringen 

NBIfAFG's årsværksramme er fra januar 1999 reduceret til:


82 VIP-stillinger
61,05 TAP-stil\-linger


I januar 2000, når iværksatte fratrædelser er effektueret, er følgende
årsværkstræk beregnet:


	 VIP 	 TAP 
AO 	 17,00 	 8,87
GA 	 14,00 	 6,00
NBI 	 31,50 	 27,30
ØL 	 20,00 	 19,74 
I alt	 82,50 	 61,90 

4)
 Preben Alstrøm, adjungeret professor 

Følgende udvalg er indstillet:


Forskningsprofessor Mogens Høgh Jensen, NBI  (formand) 
Professor Rodney E. Cotterill, DTU
Professor William Klein, Boston University


for bedømmelse af Preben Alstrøm som adjungeret professor ved NBIfAFG.


5)
 Fratrædelser 

Lektorerne Ole Per Hansen, Hans Nielsen og Erling Veje, ØL, har ansøgt om
og fået bevilget frivillig fratrædelse med virkning pr. 31/12/1999 og
tjenestefrihed fra 01/06/1999.


6)
 Brev fra DMI om undervisning i meteorologi 

Danmarks Meteorologiske Institut (DMI) har sendt brev af 16. marts 1999
til Institutet med kopi til dekan Henrik Jeppesen i anledning af lektor
Erik Rasmussens fratrædelse. DMI ønsker - på sigt - en permanent erstatning for
Erik Rasmussen til meteorologi-undervisningen ved NBIfAFG. 


7)
 Lektoratet i biofysik 

En række VIP-medarbejdere har med brev af 25. marts 1999 rettet
henvendelse til dekan Henrik Jeppesen vedrørende det fælles med Risø
opslåede lektorat i biofysik. Kopi af brevet blev uddelt til
bestyrelsen.  Beslutninger: 


1)
 Institutnedskæringens indflydelse på undervisningen 

Under dette punkt på mødet deltog formand for Undervisningsudvalget
JRH, tidligere studie\-leder JVC og nuværende studieleder JDH.

JRH uddelte til mødedeltagerne et "Foreløbigt referat fra møde med
studenterrepræsentanter fra Fysikstudienævnet og Undervisningsudvalget om
stabsreduktionens konsekvenser for undervisningen ved NBIfAFG. Afholdt den
30. marts 1999 på NBI" af 6. april 1999.

Efter oplæg fra JDH og JRH er foreslået, at nedskæringerne i
undervisningsaktiviteterne overvejes i tre faser: Fase 1. Holdsammenlægninger på førsteårskurserne, hvor det er
forsvarligt og skemateknisk muligt.


 Fase 2. Kursusudbudet reduceres, ved helt at nedlægge
kurser eller ved kun at udbyde visse kurser hvert fjerde
semester. Fase 3. Enten en reduktion af hvert semester med en uge eller yderligere
nedskæring i kursusudbudet.


Efter en diskussion heraf bemyndigede bestyrelsen NOA og OH til at
foretage en videre budget\-forhandling med Fysikstudienævnet. Et
oplæg til rationalisering og nedskæring af under\-visningen vil
blive fremlagt til behandling på næste bestyrelsesmøde.
Bestyrelsen føler sig ikke bundet af dekanens opfordring til en 14,5
nedskæring af undervisningsudbudet.2)
 Regnskab 1998 og Budget 1999 

Fakultetet har varslet, at eventuelt overskud fra 1998 ikke vil kunne
overføres til 1999 uden nærmere forhandling. NBIfAFG har til
rekrutteringsformål opsparet ca. 900 kDKK, og FSN og tre afdelinger
har overskud i henhold til Hovedbogen SU2-98. 

NBIfAFG's midlertidige annuums- & overhead-budget 1999 af 15. december
1998 (Ref. af bestyrelsesmøde 98-11) kan nu færdiggøres. Anuumsfordelingen til afdelingerne fastholdes
i størrelse og andel. Dette medfører en markant reduktion for NBI, hvorfor
der afsættes et garantibeløb på 200.000 DKK for 1999 til eventuelle
tilpasningsproblemer. 

3)
 Ansøgning fra OH om undervisningsfritagelse 

OH har ansøgt om fritagelse for skemalagt undervisning i 12 måneder, fra
01/04/1999 til 31/03/2000, og om tilladelse til at lægge en del af sin 
forskning uden for Institutet i samme periode, specifikt ved TRIUMF i
Vancouver 01/08-30/09/1999. Det ansøgte blev bevilget under forudsætning af
Undervisningsudvalgets godkendelse.

4)
 Ansøgning fra Jakob Bondorf om undervisningsfritagelse 

Jakob Bondorf, NBI, har ansøgt om undervisningfritagelse og tilladelse til
at forlægge sin forskning til GSI i Darmstadt 01/09-15/11/1999. Det
ansøgte blev bevilget under forudsætning af Undervisningsudvalgets
godkendelse.

5)
 Apparaturbevilling til ØL 

Bestyrelsen godkendte en disposition foretaget af OH, som til akut 
udskiftning af laserrør på ØL har bevilget 123.256 DKK. ØL's
medfinansiering er på 41.100 DKK.   Bemærkninger: 1)
Følgende bestyrelsesmøder er aftalt:


Tirsdag 	 4.	 maj 	 1999 	 kl. 10:00 	 i Ka7 på NBI 
Tirsdag 	 1.	 juni 	 1999 	 kl. 10:00 	 i Ka7 på NBI 
2)
Følgende fælleskollokvier er aftalt:


Onsdag 	 14. 	 april 	 1999 	 kl. 15:15 	 Malcolm Longair, Cambridge,
England
Onsdag 	 26. 	 maj 	 1999 	 kl. 15:15 	 Igor Klebanov, Princeton, USA

Nils O. Andersen


| NBI_top | NBI News |