NBIfAFG best.moede 99-08

Kirsten Skotte (skotte@nbi.dk)
Wed, 19 May 1999 16:19:30 +0200

 
Notice: There is also a PostScript version of this page.


 
MIME-version: 1.0  Niels Bohr Institutet for Astronomi, Fysik og 
Geofysik 


  Københavns Universitet 
19. maj 1999  Referat af bestyrelsesmøde 99-08 
  
 tirsdag den 4. maj 1999 kl. 10:00-13:25å Niels Bohr 
Institutet, i
Ka7 


Tilstedeværende:  Nils O. Andersen (NOA) (deltog ikke under
Beslutninger, pkt. 6 og 7), 
 Claus U. Hammer (CUH) (deltog ikke under Meddelelser, pkt. 14),
 Ole Hansen (OH), Per Hedegård (PH), Åke Nordlund (ÅN), 
 Hanne N. Christensen (HNC), Steffen Bo Hansen (SBH),
 Jacob Trier Frederiksen (JTF).
Sekretær:  Kirsten Skotte
Fraværende:  Kristoffer Haldrup 
  Foregående bestyrelsesmøde: 

Referat 99-07 godkendtes.  Meddelelser: 


1)
 Afdelingsbestyrelser 

Pr. 01/05/1999 er afholdt valg til afdelingsbestyrere og afdelingsbestyrelser. Bortset fra
stud.-repræsentant Morten Andersen er AO's afdelingsbestyrelse genvalgt 
som følger:


 AO 
Henning Jørgensen 	 afdelingsbestyrer
Jens Knude 	 VIP
Åke Nordlund 	 VIP
Per Kjærgaard Rasmussen 	 VIP, næstformand
Karl Augustesen 	 TAP
Niels Michaelsen 	 TAP
Morten Andersen 	 stud.
Brian Lindgren Jensen 	 stud.

På NBI og ØL er foretaget nyvalg som følger:


 NBI 
Jens Lyng Pedersen 	 afdelingsbestyrer
Hans Bøggild 	 VIP 
Gudrun Hagemann 	 VIP, næstformand
John Renner Hansen 	 VIP
Mogens Høgh Jensen 	 VIP
Poul Olesen 	 VIP
Dorte Glass 	 TAP
Ulla Holm 	 TAP
Anders Tranberg 	 stud.
Else Lytken 	 stud.
Ulrik Beierholm 	 stud.
Jens Jørgen Gaardhøje 	 VIP-suppleant
Børge Svane Nielsen 	 TAP-suppleant
Jette Sørensen 	 TAP-suppleant
Niels Peter Eriksen 	 TAP-suppleant
Leif Antvorskov 	 TAP-suppleant

 ØL 
Finn Berg Rasmussen 	 afdelingsbestyrer
Per Hedegård 	 VIP, næstformand
Edgar Meissner 	 TAP
Susan Blak Nyrup 	 stud.
Erik Johnson 	 suppleant for Finn Berg Rasmussen
Jens Jensen 	 suppleant for Per Hedegård
Nader Payami 	 suppleant for Edgar Meissner
Pernille Nielsen 	 suppleant for Susan Blak NyrupAfdelingsbestyrelsen på GA, hvor der på grund af Carl Christian Tschernings
sygdom blev valgt ny afdelingsbestyrelse allerede pr. 10/09/1998, er følgende:


 GA 
Aksel Walløe Hansen 	 afdelingsbestyrer
Henrik Brink Clausen 	 VIP, næstformand
Steffen Bo Hansen 	 TAP
Janus Jørgen Larsen 	 stud.
Klaus Mosegaard 	 1. VIP-suppleant
Niels Højerslev 	 2. VIP-suppleant
Charlotte Barnkob 	 TAP-suppleant
Kaj Mantzius Hansen 	 1. stud.-suppleant
Thomas Allin 	 2. stud.-suppleant


For tiden fungerer Klaus Mosegaard som næstformand under Henrik Brink
Clausens syge\-fravær.

2)
 Institutets lokalesituation 

På basis af henvendelse fra fakultetet har NOA og Flemming Bo Hansen
foretaget en fysisk gennemgang af samtlige Insti\-tutets lokaler.
Forskellige muligheder for optimering af lokale\-udnyttelsen er under
overvejelse. En overflytning af (dele af) ØL til NBI drøftes, men er ikke
umiddelbart mulig af pladsmæssige grunde.3)
 Stillingsbesættelser a)
Lektoratet i eksperimentel biologisk fysik er blevet lukket af dekanen på grund af
formelle fejl.

b)
Lektoratet i eksperimentel partikelfysik er blevet lukket af dekanen på
grund af fakul\-tetets økonomiske situation.


c)
Bedømmelsesudvalget for professoratet i atomfysik forventes at indgive
indstilling til fakul\-tetet inden udgangen af maj måned.


4)
 Fratrædelser -
Lektor Hans Jørn Fogh Olsen, AO, har ansøgt om og fået bevilget frivillig
fratrædelse med virkning pr. 31/12/1999 og tjenestefrihed fra 01/06/1999.

-
Ingeniørassistent Ole V. Slott, NBI, har ansøgt om og fået bevilget
frivillig fratrædelse med virkning pr. 31/12/1999 og tjenestefrihed fra
01/06/1999.

-
På baggrund af nedlæggelse af "H.C. Ørsted Institutets Tegnestue" er
teknisk assistent Steen Flemming Jensen og teknisk tegner Jan Makropoulos
opsagt til fratrædelse pr. 31/10/1999.
5)
 Doktordisputats 

Jan Skov Pedersen har indleveret doktordisputats med titlen "Structural
Studies by Small-angle Scattering and Specular Reflectivity".

Følgende bedømmelsesudvalg er nedsat:


Professor Jens Als-Nielsen, ØL  (formand) 
Professor Peter Pusey, University of Edinburgh


6)
 Fakultetets stipendieuddeling 

Fakultetet har forår 1999 givet ph.d.-stipendier til:


Brian Aagaard Petersen, NBI
Kim Splittorff, NBI7)
 NBIfAFG's vedtægter 

NBIfAFG's vedtægter skal bringes i overensstemmelse med de ændringer,
der er sket siden Institutets start pr. 01/01/1993. OH vil udarbejde udkast
til nye vedtægter. Herefter vil forretningsorden m.v. for institut og
afdelinger blive gennemgået.

8)
 Kaffeklub for fysikinstitutledere 

NOA orienterede om, at en kaffeklub for fysikinstitutledere er blevet
etableret og har haft sit første møde, som fandt sted den 27. april på 
NBIfAFG. MFK-evaluerings opfølgning og ph.d.-samarbejdsmuligheder
drøftedes.

9)
 Regnskabsafslutning 1998 

Fakultetet er ved at foretage regnskabsafslutning for 1998. 

En forhandling vil blive indledt med fakultetet om overførsel af
Institutets overskud i 1998 til 1999. Overskuddet hænger nøje
sammen med, at fakultetet først ved årsskiftet 1998/1999
overførte ph.d.-taxametertilskud for 1998 til Institutet.10)
 Ph.d.-skole i miljø og klima 

CUH orienterede fra sit virke i IGBP og WCRP om, at der inden for
universitetssamarbejdet i Øresundsområdet er forsøg på at etablere en
ph.d.-skole i miljø og klima.


11)
 International forskerskole i samarbejde med Universitet i
Giessen 

OH orienterede om, at en international forskerskole søges etableret i
fællesskab af Universitetet i Giessen, Tyskland, Nordita og NBIfAFG.
Ansøgninger er fremsendt til Deutsche Forschungsgemeinschaft i Tyskland og
Forskerakademiet i Danmark.

12)
 Debatmøde om nedskæringerne inden for naturvidenskab 

JTF gjorde opmærksom på, at der afholdes debatmøde torsdag den 6. maj mellem
Undervisningsministeriet, Forskningsministeriet og Dansk Industri om
nedskæringerne inden for naturvidenskab.

13)
 Personalesag på GA 

OH orienterede om en personalesag på Geofysisk Afdeling i forbindelse med
proceduren for indskrækning af Institutets stab. Mødet var lukket 
under dette punkt.14)
 Personalesag på GA 

OH og NOA orienterede om en gruppes samarbejdsproblemer på GA. Mødet var lukket
under dette punkt.
  Beslutninger: 


1)
 NBIfAFG's forskningsudvalg 

NBIfAFG får nyt forskningsudvalg som følger:


Klaus Mosegaard, GA 	 VIP, formand 
Jens Als-Nielsen, ØL 	 VIP
Jens Hjorth, AO 	 VIP 
Andrew D. Jackson, NBI 	 VIP, kommende formand
Mogens Høgh Jensen, NBI 	 VIP
Louise Nygaard Christensen 	 stud.
2)


 NBIfAFG's undervisningsudvalg 

NBIfAFG får nyt undervisningsudvalg som følger:


John Renner Hansen, NBI 	 VIP, formand
Dorthe Dahl-Jensen, GA 	 VIP
Erik Johnson, ØL 	 VIP
Jens Knude, AO 	 VIP
M. Kristoffer Haldrup 	 stud.
Jonas Stenbæk 	 stud.
Rasmus Pinholt 	 stud.
Karsten Scheibye-Knudsen 	 stud.
Jørgen Peder Steffensen, GA 	 VIP-suppleant (for Dorthe Dahl-Jensen)
Bo Frederiksen 	 1. stud.-suppleant 
Michael Galouzis 	 2. stud.-suppleant stud.
Kristian Wichmann 	 3. stud.-suppleant


3)
 Budget 1999 

NBIfAFG's budget 1999, som er vedføjet dette referat, forudsætter, at
opsparingen fra 1998 kan overføres til 1999. Forhandlingen med fakultetet
skal foretages inden sommerferien.


4)
 Institutnedskæringens indflydelse på undervisningen 

En præcis opgørelse af NBIfAFG's VIP-ressourcer viser, at 34,25 årsværk er
til rådighed for undervisningen, hvoraf ikke alle kan stilles til rådighed
for fysikstudielederen, da også ressourcer til undervisning og vejledning af
ph.d.-studerende er indeholdt heri.

På grund af Jens Syrak Larsens fratrædelse er i 1999 bevilget
ekstra 20.000 DKK løslærermidler til Fysik\-studie\-nævnet.

Det er besluttet, at samtlige undervisningsaflastningsmidler skal
disponeres af Fysik\-studie\-nævnet.

Om oplægget til nedskæringer i undervisningsaktiviteterne jfr. referat af
bestyrelsesmøde 99-07 blev følgende
besluttet:


 Fase 1. Reduktion af holdantallet, hvor dette er forsvarligt.


 Fase 2. Reduktion i antallet af udbudte kurser: Kurser med mindre
end 5 eksamens\-tilmeldte udbydes almindeligvis kun hvert fjerde semester. Fase 3. Vi ønsker ikke at reducere semesterlængden.


5)
 Tiltrædelsesdato for ØL's afdelingsbestyrelse 

En ansøgning fra ØL om, at den nyvalgte afdelingsbestyrelse
først træder i funktion pr. 01/09/1999, kunne ikke tiltrædes af
bestyrelsen, idet det vil kunne skabe en uhensigtsmæssig præcedens, og der
ikke var godtgjort, at den sædvanlige suppleant\-procedure ikke kunne
anvendes.


6)
 Ansøgning fra Johannes Andersen om fritagelse for skemalagt
undervisning 

En Ansøgning fra Johannes Andersen, AO, om fortsat fritagelse for skemalagt
undervisning henvises til Afdelingens og
Undervisningsudvalgets udtalelse
inden fornyet behand\-ling i NBIfAFG's bestyrelse.


7)
 Ansøgning fra Johannes Andersen om nedsat tid 

En Ansøgning fra Johannes Andersen om nedsat tid blev behandlet af
bestyrelsen, men kunne ikke anbefales på det foreliggende grundlag.
  Bemærkninger: 1)
Følgende bestyrelsesmøder er aftalt:


Tirsdag 	 1.	 juni 	 1999 	 kl. 10:00 	 i Ka7 på NBI 
2)
Følgende fælleskollokvier er aftalt:


Onsdag 	 26. 	 maj 	 1999 	 kl. 15:15 	 Igor Klebanov, Princeton, USA
Onsdag 	 2. 	 juni 	 1999 	 kl. 15:15 	 Steve Block, Princeton, USA

Nils O. Andersen


  NBIfAFG 
  Annuums- & Overhead-budget 1999 (Alle beløb er i kDKK) 
 Nils O. Andersen4. maj 1999  Forpligtelser til afdelingerne 


1100 	 Drift af MBE anlægget (ØL) 	 50,0
1300 	 Licenser (NBIfAFG)         	 50,0
1600 	 CNC maskine (leasing)   	 145,0 
1610 	 CNC software/uddannelse 	 40,0
	 	 285,0 Drift af sekretariatet 


2100 	 Drift af kontorudstyr 	 10,0
2200 	 Indkøb af håndbøger etc.	 5,0
2300 	 Udgifter til stillingsbesættelser 	 5,0
2400 	 Udskiftning af computer etc. 	 30,0
2500 	 Rejser og kurser 	 50,0
2600 	 Repræsentation 	 10,0
	 	 110,0


 Anden virksomhed 


3100 	 Studentervirksomhed 	 20,0
3120 	 Anskaffelser undervisn./bibliotek 	 200,0
3200 	 Fælleskollokvier 	 50,0
3300 	 Internationale rådgivningspanel 	 30,0
3400 	 Fysikstudienævnets drift 	 130,0 
3600 	 Eksterne lektorer GA+ØL 	 285,0 
3700 	 Terminalvagter ØL 	 50,0 
3800 	 Introduktionskurser 	 50,0
	 	 815,0


 Reserve 


4100 	 Disponible midler 5.1cm 	 261,0
4200 	 Opsparing til rekruttering, 1998 	 900,0
4300 	 Opsparing til rekruttering, 1999 	 1000,0
	 	 2161,0


 Total budget 


1000 	 Forpligtelser til afdelingerne 3.5cm 	 285,0
2000 	 Drift af sekretariatet 	 110,0
3000 	 Anden virksomhed 	 815,0
4000 	 Reserve 	 2161,0
	 Ialt 	 3371,0 1cm 

 Budget for overhead 1999 


6100 	 Ph.d. stipendier 	 660,0 
6300 	 Løs løn 	 260,0 
6310 	 Tilskud til R\" o ntgen-Lab. 	 300,0
6500 	 Disponible midler 	 0,0 
	 Ialt 	 1220,0 Der er her regnet med 50-50 deling med afdelingerne, dvs. en total
overhead på 2440,0 kDKK.
 Afdelingsannua 1998 


Afdeling 	 1998 	 andel 	 1999 	 andel 
NBIfAFG 	 1970,0 	 	 2471,0 	  
AO   	 1090,0 	 0,15 	 1110,0 	 0,16  
GA   	 1020,0 	 0,14 	 1180,0 	 0,17  
NBI   	 3500,0 	 0,48 	 2915,0 	 0,42  
ØL   	 1673,0 	 0,23 	 1735,0 	 0,25  
Ialt  	 9.253,0 	 1,000 	 9411,0 	 1,00 

 | NBI_top | NBI News |