NBIfAFG best.moede 99-09

Kirsten Skotte (skotte@nbi.dk)
Tue, 22 Jun 1999 10:04:22 +0200

 
Notice: There is also a PostScript version of this page.


 
MIME-version: 1.0  Niels Bohr Institutet for Astronomi, Fysik og 
Geofysik 


  Københavns Universitet 
22. juni 1999  Referat af bestyrelsesmøde 99-09 
  
 tirsdag den 1. juni 1999 kl. 10:00-12:00å Niels Bohr 
Institutet, i
Ka7 


Tilstedeværende:  Nils O. Andersen (NOA) (deltog ikke under
Beslutninger, pkt. 5), 
 Claus U. Hammer (CUH) (deltog ikke under Beslutninger, pkt. 6),
 Ole Hansen (OH), Per Hedegård (PH), 
 Hanne N. Christensen (HNC),
 Fin Hansen (FH) (suppleant for Steffen Bo Hansen),
 Jacob Trier Frederiksen (JTF),
 Rasmus Pinholt (RP) (suppleant for Kristoffer Haldrup).
Sekretær:  Kirsten Skotte (KS)
Fraværende:   Åke Nordlund
  Foregående bestyrelsesmøde: 

Referat 99-08 godkendtes.  Meddelelser: 


1)
 Fratrædelse 

Lektor Ulf Larsen, NBI, har opsagt sin stilling til fratrædelse pr.
31/12/1999.

2)
 Besøgsrunde til forskningsgrupperne 

En besøgsrunde til instituttets forskningsgrupper er planlagt i dagene
23-29/6. Besøgs\-gruppen består af NOA, Forskningsudvalgets afgående formand
Klaus Mosegaard og kommende formand Andrew Jackson samt
Undervisningsudvalgets formand John Renner Hansen.

Gruppernes synspunkter og ønsker vil blive nedfældet i et notat fra
besøgsrunden, som vil blive et hovedgrundlag for prioriteringen af bestyrelsens
og udvalgenes opgaver i den kommende periode.3)
 Indkaldelse fra Forskningsstyrelsen af ansøgninger om Kostbart
Udstyr 

Forskningsstyrelsens Programkomite for Kostbart Udstyr har indkaldt 
ansøgninger. Fakultetet beder af hensyn til udformningen af
støtteerklæringer om, at ansøgninger skal være forelagt fakultetet
senest 23/11/1999, hvorefter ansøgninger indsendes direkte til
Forskningsstyrelsen med frist 25/11/1999. Alle ansøgninger fra NBIfAFG 
koordineres og indsendes samlet og skal være NOA i hænde senest mandag
15/11/1999.


4)
 Konference om MFK-uddannelserne 

En konference om MFK-uddannelserne er afholdt i Eigtveds Pakhus 30/05/1999. NOA,
OH og PH deltog.

5)
 Statens Forskningsråd 

NBIfAFG har sammen med Århus Universitet og Syddansk Universitet
foreslået beskikkelse af John Renner Hansen, PH og Poul Erik Nissen,
Århus Universitet, som medlemmer af SNF og genbeskikkelse af Ib
Johannsen, Risø, som medlem af STVF. Flere andre personer ved NBIfAFG er i
forskellige sammenhænge bragt i forslag som medlemmer af SNF.


  Beslutninger: 


1)
 Edb-faciliteter for studerende 

Computerudstyr og forbedrede lokalefaciliteter til især 1. og 2. års
studerende har været drøftet i det seneste års tid, og
følger også en opfordring fra MFK-undervisningsevalueringen. En
samlet udgift hertil på 300 kDKK er forventet og vil få høj
prioritet. Forskellige mulig\-heder undersøges, bla. indeholdende
flytning af skemalagt undervisning i Dat F til NBI.


2)


 NBIfAFG's regnskab 1998 

NBIfAFG's regnskab 1998 blev fremlagt af KS og godkendt af bestyrelsen.
Regnskabet er vedføjet dette referat.3)
 Ansøgning om bevilling til opstart af ny biofysik-aktivitet 

NBI, v/Clive Ellegaard og Jens
Lyng Petersen, har ansøgt om i alt 212 kDKK til anskaffelser til støtte
for de nye eksperimentelle biofysik\-aktiviteter omkring den optiske pincet
og proteinmolekylers foldning.

Bestyrelsen udtrykte sit positive syn på etableringshjælp til nye
medarbejdere, såvel i dette tilfælde som for kommende ansatte under
forskerrekrutteringsplanen.NBIfAFG kan først tage stilling til størrelsen af en sådan bevilling,
når vi har en 
afklaring med fakultetet med hensyn til omfanget af midler, der
friholdes af den varslede indefrosning af opsparede midler.


4)
 Ansøgning fra Leif Sarholt om undervisningsfritagelse 

Leif Sarholt, ØL, har ansøgt om undervisningsfritagelse efterår 1999 for
efter mange års virke som afdelingsbestyrer at kunne koncentrere sig om
sin forskningsindsats. Det ansøgte blev bevilget under forudsætning af
Undervisningsudvalgets godkendelse. 
5)
 Genbehandling af ansøgning fra Johannes Andersen om fritagelse
for skemalagt undervisning 

Johannes Andersen, AO, hvis ansøgning ved forrige bestyrelsesmøde blev
henvist til udtalelse fra Afdeling og Undervisningsudvalg, blev under
forudsætning af Undervisningsudvalgets godkendelse bevilget fortsat
fritagelse for skemalagt undervisning indtil 01/09/2000, hvor hans virke
som generalsekretær for International Astronomical Union (IAU) ophører.6)
 Ansøgning fra CUH om fritagelse for skemalagt
undervisning 

CUH har ansøgt om fritagelse for skemalagt undervisning i tidsrummet 
01/09-31/12/1999 for i denne periode at kunne lægge sin
forskningsaktivitet uden for den daglige arbejdsplads. Det ansøgte
blev bevilget under forudsætning af Undervisningsudvalgets
godkendelse.
  Bemærkninger: 1)
Følgende bestyrelsesmøde er aftalt:


Onsdag 	 8.	 september 	 1999 	 kl. 09:30 	 i Ka7 på NBI 


Ved dette møde fastlægges bestyrelsesmøder for resten af året.
Nils O. Andersen


  NBIfAFG 
  Regnskab 1998, Annuum (Alle beløb er i kDKK) 
 31. maj 1999 Kirsten Skotte 
 Forpligtelser til afdelingerne 


 	 	 Budget 	 Forbrug 	 B-F 
1100 	 Drift af MBE anlægget (ØL) 	 50,0 	 50,0 	 0,0 
1300 	 Licenser (NBIfAFG)      	 50,0 	 39,0 	 11,0 
1600 	 CNC maskine (leasing) 	 145,0 	 145,0 	 0,0 
	 	 245,0 	 234,0 	 11,0  Drift af sekretariatet 


 	 	 Budget 	 Forbrug 	 B-F 
2100 	 Drift af kontorudstyr 	 10,0 	 2,9 	 7,1 
2200 	 Indkøb af Håndbøger etc. 	 5,0 	 1,1 	 3,9
2300 	 Udgifter til stillingsbesættelser 	 55,0 	 57,9 	 -2,9 
2400 	 Udskiftning af computer etc. 	 30,0 	 0,0 	 30,0 
2500 	 Rejser og kurser 	 50,0 	 42,9 	 7,1 
2600 	 Repræsentation 	 10,0 	 9,0 	 1,0 
	 	 160,0 	 113,8 	 46,2 


 Anden virksomhed 


 	 	 Budget 	 Forbrug 	 B-F 
3100 	 Studentervirksomhed 	 40,0 	 58,0 	 -18,0 
3120 	 Anskaffelser undervisn./bibliotek 	 200,0 	 580,0 	 -380,0 
3200 	 Fælleskollokvier 	 60,0 	 41,8 	 18,2 
3300 	 Internationale rådgivningspanel 	 100,0 	 117,3 	 -17,3 
3400 	 Fysikstudienævnets drift 	 100,0 	 80,0 	 20,0 
3600 	 Eksterne lektorer (GA og ØL) 	 100,0 	 150,0 	 -50,0
3700 	 Terminalvagter (ØL) 	 50,0 	 50,0 	 0,0
	 	 650,0 	 1077,1 	 -427,1 


 Reserve 


 	 	 Budget 	 Forbrug 	 B-F 
4100 	 Disponible midler 
	 915,0 	 383,4 	 531,6
	 	 915,0 	 383,4 	 531,6 


 Total 


 	 	 Budget 	 Forbrug 	 B-F 
1. 	 Forpligtelser til afdelingerne 3.5cm  	 245,0 	 234,0 	 11,0 
2. 	 Drift af sekretariatet 	 160,0 	 113,8 	 46,2 
3. 	 Anden virksomhed 	 650,0 	 1077,1 	 -427,1 
4. 	 Reserve 	 915,0 	 383,4 	 531,6 
	 I alt 	 1970,0 	 1808,3 	 161,7 0.5cm 


Annuum på 1970,0 øgedes med 1850,2 (regnskabsafslutning 1997 incl.
afregning af 1997-overheadlønnede etc. på 442,5 + bidrag retur fra Unesco
seminar på 82,8 + afregning af bidrag til 1998-overheadlønnede på 424,9 + 
konvertering af 3 VIP å-v på 900,0) til i alt 3820,2.

 Overhead 1998 


 	 	 Budget 	 Forbrug 	 B-F 
6100 	 Ph.d. stipendier 	 660,0 	 349,5 	 310,5 
6300 	 Bidrag til andre lønninger 	 540,0 	 575,0 	 -35,0 
6400 	 Dækning af underskud 1997 	 0,0 	 0,0 	 0,0 
6500 	 Disponible midler 	 85,0 	 0,0 	 85,.0 
	 I alt 	 1285,0 	 924,5 	 360,5 0.5cm 


Budgetterede overhead på 1285,0 reduceredes med 83,4 til 1201,6. 1cm 


De samlede indtægter (3820,2 + 1201,6) på 5021,8 minus det samlede forbrug 
(1808,3 + 924,5) på 2732,8 gav et overskud i 1998 på 2289,0.


NBIfAFG har i 1998 ydet et lån til GA på 995,1, som er nedbragt med 564,6
til 430,5. NBIfAFG's overskud på 2289,0 med fradrag af restlånet til GA 
på 430,5 giver en restsaldo på 1858,5.


Af restsaldoen på 1885,5 skal 782,7 (lønudgift på 213,7 som vedrører
1998 men først er afregnet i 1999 + andel af ph.d.-stipendier på 36,1,
som vedrører 1998 men endnu ikke er opkrævet + afregning ved
1998-regnskabsafslutningen af 1998-overheadlønnede etc. på 532,9) 
reserveres i 1999-regnskabet. 0.5cm  Afdelingsannua 1998 


	 Budget 	 Tildelt 	 B-F 
NBIfAFG 	 1970,0 	 1970,0 	 0,0 
AO 	 1090,0 	 1090,0 	 0,0 
GA 	 1020,0 	 1020,0 	 0,0 
NBI 	 3500,0 	 3500, 	 0,0 
ØL 	 1673,0 	 1673,0 	 0,0 
I alt 	 9253,0 	 9253,0 	 0,0 
| NBI_top | NBI News |