NBIfAFG best.moede 99-10

Kirsten Skotte (skotte@nbi.dk)
Mon, 12 Jul 1999 14:59:45 +0200

 
Notice: There is also a PostScript version of this page.


 
MIME-version: 1.0  Niels Bohr Institutet for Astronomi,
Fysik og
Geofysik 


  Københavns Universitet 
12. juli 1999  Referat af bestyrelsesmøde 99-10 
  
 torsdag den 8. juli 1999 kl. 9:30-12:30å Niels Bohr
Institutet, i
Ka7 


Tilstedeværende:  Nils O. Andersen (NOA), Claus U. Hammer
(CUH), Ole Hansen (OH),
 Per Hedegård (PH), Hanne N. Christensen (HNC),
 Fin Hansen (FH) (suppleant for Steffen Bo Hansen), Kristoffer
Haldrup (KH).

Fraværende:   Åke Nordlund, Rasmus Pinholt 
  Foregående bestyrelsesmøde: 

Referat 99-09 godkendtes.  Meddelelser: 


1)
 Besøgsrunde til forskningsgrupperne 

NOA, Andrew Jackson, Klaus Mosegaard og John Renner Hansen besøgte
forskningsgrupperne i dagene 24.-30. juni. Notaterne herfra udsendes
til
Bestyrelsen samt Forsknings- og Undervisningsudvalgene i nær
fremtid. Den
efterfølgende opgaveprioritering og planlægningen af
opfølgningen vil ske i
løbet af september-oktober. Bestyrelsen suppleret med andre
indbudte afholder
internatmøde 28.-29. september, som følges op af et
lærermøde i begyndelsen
af oktober.

2)
 Møde med dekanen 

NOA, OH og Poul Olesen var til møde med dekanen den 18. juni.
Hovedemnet var
instituttets økonomi i lyset af den skete indefrysning af den
såkaldte opsparing for
1998. Dekanen meddelte, at fakultetet netop havde udbedt sig
institutternes ønsker for
frigørelse af de indefrosne midler, fordelt over perioden 1999-2001
(Se pkt. 2 under
Beslutninger). Endvidere bekræftede han, at tilladelsen til
instituttet om at
overføre ubrugte årsværk fra et finansår til det
næste fortsat står
ved magt.

”

3)
 Planer om et A. R. Mackintosh legat 

OH orienterede om en henvendelse fra Ole Krogh Andersen vedrørende
Jette Mackintosh's
planer om, i regi af
Eksperimentariet, at stifte et legat bærende Allan Mackintosh's
navn. Bestyrelsen
tilsluttede sig OH's tanker om at undersøge mulighederne for, at
instituttet
også tilknyttes legatet, evt. sammen med andre interesserede.

4)
 Statens Naturvidenskabelige Forskningsråd 

NOA orienterede om, at John Renner Hansen og Preben Alstrøm
indtræder i SNF.  Beslutninger: 


1)
 Orlovsansøgning fra Holger Bech Nielsen 

Holger Bech Nielsen, NBI, har ansøgt om orlov med halv løn i
perioden
01/08/1999-31/7/2000 for at forlægge sin forskningsvirksomhed til
CERN og med
undervisningsfritagelse i den pågældende periode. Efter
høring af NBI og
Undervisningsudvalget har NOA bevilget det ansøgte.


2)
 Ansøgning om undervisningsfritagelse fra Erik Høg 

Erik Høg, AO, har ansøgt om undervisningsfritagelse i perioden
01/01/2000-30/06/2002 med fuld løn i de første 10 mdr. og 22/37
i de sidste 20 mdr.,
idet supplering i denne periode søges fra en fond. Ordningen er
analog til en
tidligere aftale for perioden 1998-1999. Efter den seneste
stabsreduktion har såvel AO
som Undervisningsudvalget i forbindelse med nylige ansøgninger om
undervisningfritagelse
tilkendegivet over for bestyrelsen, at yderligere
undervisningsfritagelse for tiden ikke er
mulig. Bestyrelsen besluttede i lyset heraf, og efter høring af AO,
ikke at bevilge det
ansøgte.3)
 Økonomi 

OH gennemgik status for instituttets økonomi ved årsskiftet
98/99. NBIfAFG's
samlede overskud i 1998 er 3.498,8 kDKK. Dette beløb indeholder
alle ph.d.-taxameter\-tilskud, konvertering af ubrugte årsværk
m.v.

På baggrund af gennemgangen besluttedes det at bede fakultetet om
at overføre
de uforbrugte 2,27 VIP-årsværk fra 1998 til anvendelse dels i
1999 og dels i 2000.
Når konvertering heraf undlades, resterer 2.817,8 kDKK

Endvidere besluttedes at bede fakultetet om i 1999 at frigøre 1.800
kDKK som følger:

1. NBIfAFG  kDKK 


a.
Ph.d.-stipendier udbetalt i nov/dec 1998, men ikke 
bogført og
trukket i regnskabet, 3 biofysik samfinansierede med 1/3: 55

b.
TAP-uddannelse vedr. CNC-maskinen på ØL. Penge overført fra
fakultetet i
dec 1998 og bevilget af NBIfAFG i 1998, men kursus fandt først sted
i
januar 1999: 60

c.
Beløb bevilget af NBIfAFG til Dat-F på 300 kDKK men af tekniske
grunde
(ændringer af lokaler) først igangsat i 1999: 
 300 I alt NBIfAFG  415 

2. AO

Overskuddet udgøres totalt af ph.d.-taxametertilskud dækkende
for et år
frem. 1999-delen udgør i alt  437 

3. NBI  kDKK a.
FYS-2 øvelser bevilget af NBIfAFG og overført til NBI.
Øvelserne blev
startet i efteråret 1998 (EL) med en ny opbygning til
kvantemekanik i 1999.
Ikke alt nåede at blive leveret i 1998, så der skal
overføres for at klare
resten, som er leveret 292

b.
Flyttebevilling for TAL indflytning, bevilget nov 1998 af fakultetet
men
brugt næsten udelukkende i januar 1999. Rest fra 1998 348

c.
Jan Ambjørns professorbevilling, ført som ordinære midler,
men bevilget af
Forsk\-ningsministeriet specielt til Jan Ambjørn 
 163 


I alt NBI  803 

4. ØL intet

5. GA intet

6. Fysikstudienævnet

Penge overført i 1998 fra Forskningsministeriet til Birgitta
Nordstr\" o m
for undervisningsaflastning 1998-99; uforbrugt  32 

7. DCESS

Centrets overheadandel overført til dem i dec 1998 (umiddelbart
efter
fakultetets overførsel til NBIfAFG); for sent til at blive brugt i
1998:
 113  Ialt for 1999: 1.800 

Af disse midler ønskes NBI's andel, 803 kDKK, frigjort omgående,
mens
overførsel af det resterende beløb for 1999, 997 kDKK, kan
afvente
fakultetsrådets møde 31. august.

De resterende 1.017,8 kDKK dedikeres instituttets rekrutteringsplan og
ønskes fordelt med
417,8 kDKK i 2000 og 600,0 kDKK i 2001.Endvidere behandledes følgende ansøgninger: 
 kDKK 1.
Ansøgning om opstart af ny biofysik-aktivitet, jf. Bestref 99-09,
beslutninger pkt. 3.
Der bevilgedes 200

2.
Ansøgning om indretning af nye edb-faciliteter til studerende,
jf. Bestref 99-09,
beslutninger pkt. 1. Udover de 300 kDKK overført fra 1998
bevilgedes yderligere
 175

3.
Ansøgning om etablering af det nye edb-maskinel og drift heraf i
1999. Der bevilgedes
 25

4.
Ansøgning om ca. 2,5 HK m-v til hjælp for Kirsten Skotte.
Der bevilgedes 60

5.
Ansøgning om forprojekt vedr. samarbejde om NBIfAFG hjemmeside med
internetfirmaet Elk.
Der bevilgedes
 40Disse beslutninger reducerer den budgetterede opsparing for 1999 med
500 kDKK.

Der bevilgedes endvidere:1.
2 VIP m-v til fagdidaktisk projekt vedr. de nye eksperimentelle
øvelser ved Fysik 2, v/
Andrew Jackson og Per Hedegård. DCN (Dansk Center for
Naturfagsdidaktik) har bevilget
200 kDKK til projektet.

2.
9 VIP m-v til vejledningserstatning for NOA i 1999.I forbindelse med et 1/3 samfinansieret PhD-stipendium i biofysik
bevilgedes 90 kDKK for
perioden 01/09/1999-30/06/2000 samt et sikkerhedsnet for resten af
perioden, i fald en
ansøgning til SARC-fondet om midler falder negativt ud.

Endelig fremlagde OH en foreløbig fremskrivning af VIP
årsværksforbruget frem
t.o.m. 2007. Denne, samt et skøn over opsparingen til
rekrutteringplanen, giver håb
om muligheden for opslag af en A/L-stilling samt
to 5-årige forskningsadjunkturer efter rekrutteringplanen, til
besættelse i
efteråret 2000. Et fyldigere materiale herom vil blive udarbejdet
og offentliggjort i
forbindelse med forberedelserne til internatmødet 28.-29.
september.


  Bemærkninger: 1)
Følgende bestyrelsesmøde er aftalt:


Onsdag 	 8.	 september 	 1999 	 kl. 09:30 	 i Ka7 på NBI 


Ved dette møde fastlægges bestyrelsesmøder for resten af
året.

Endvidere holdes internatmøde fra tirsdag den 28. september kl.
11:00
til onsdag 29. september kl. 14:00 på "Rolighed" i
Skodsborg.
Nils O. Andersen

| NBI_top | NBI News |