NBIfAFG best.moede 99-11

Kirsten Skotte (skotte@nbi.dk)
Thu, 30 Sep 1999 13:09:58 +0200

 
Notice: There is also a PostScript version of this page.


 
MIME-version: 1.0  Niels Bohr Institutet for Astronomi,
Fysik og
Geofysik 


  Københavns Universitet 
24. september 1999  Referat af bestyrelsesmøde 99-11 
  
 torsdag den 8. september 1999 kl. 09:30-12:50å Niels Bohr
Institutet, i
Ka7 


Tilstedeværende:  Nils O. Andersen (NOA), Claus U. Hammer
(CUH), 
 Per Hedegård (PH), Åke Nordlund (ÅN),
 John Renner Hansen (JRH) (substitut for Ole Hansen),
 Hanne N. Christensen (HNC), Steffen Bo Hansen (SBH),
 Michael Galouzis (MG) (suppleant for M. Kristoffer Haldrup).
Sekretær:  Kirsten Skotte
Fraværende:   Rasmus Pinholt 
Andreærende: Andrew D. Jackson (ADJ), Klaus Mosegaard
(KM)
 (deltog under Meddelelser, pkt. 1)).


  Foregående bestyrelsesmøde: 

Referat 99-10 godkendtes.  Meddelelser: 


1)
 Rapport fra besøgsrunden til forskningsgrupperne 

NOA indledte med at udtrykke tilfredshed med forløbet af 
besøgsrunden til fagområderne 24-30/06/1999. Der fremkom en
række forslag, som bestyrelsen, forsknings- og
undervisningsudvalget, afdelingsbestyrerne m.v. skal arbejde videre med
i den kommende måned.

Siden besøgsrunden har der været afholdt møde 26/08/1999 i
forskningsudvalget, som er blevet bedt om at forberede sig til
bestyrelsens internatmøde på Rolighed 28-29/09/1999. Der har
også været et tilsvarende møde 21/09/1999 i
undervisnings\-udvalget, og et afdelingsbestyrermøde afholdes
09/09/1999. NOA vil sammen med forskningsudvalgets formand besøge
DCESS og TAC inden internatmødet.

En parallel vurdering af TAP-stabens situation kunne være ønskelig, og
NOA bad HNC og SBH om at overveje, hvordan dette kunne gribes an.

JRH bemærkede, at holdningen til besøgsrunden havde udviklet sig fra at
være negativ i starten til meget positiv i forløbet. Et lignende tiltag
ønskes gentaget, om ikke hvert så måske hvert andet år.

Der stiles mod at afholde et "Faculty meeting" 06/10/1999 kl. 14:00-16:00 i
Aud. 3 på HCØ, hvor bestyrelsens og udvalgenes hovedkonklusioner fra
besøgsrunden vil blive fremlagt.

2)
 Nat-analysen 

Som et led i Nat-analysen har NOA som institutleder og Jørn Dines Hansen
som studieleder 25/08/1999 haft møde både sammen og hver
for sig med repræsentanter fra Forsknings\-ministeriet og
Undervisnings\-ministeriet om de overordnede principper for instituttets
virke.

3)
 Søren Ejling Larsen adjungeret professor 

Søren Ejling Larsen, Forskningscenter Risø, er pr. 01/09/1999 udnævnt
som adjungeret professor i geofysik ved NBIfAFG for en fem-årig
periode.


4)
 Preben Alstrøm adjungeret professor 

Preben Alstrøm, CORE A/S, er pr. 01/09/1999 udnævnt som adjungeret professor i
komplekse systemers fysik ved NBIfAFG for en fem-årig periode.

5)
 Bedømmelsesudvalg for disputats 

Disputats er indleveret af Erling Jensen. Følgende bedømmelsesudvalg er
indstillet:


Professor Andrew D. Jackson, NBIfAFG  (formand) 
Professor Gordon A. Baym, Loomis Lab of Phys. UIUC, Urbana, USA


6)
 Samarbejde med Dansk Rumforskningsinstitut (DRI) 

DRI skal i henhold til sin udviklingskontrakt have en samarbejdsaftale med
NBIfAFG. NOA, Eigil Friis-Christensen og Jens Ulrik Andersen havde en
konstruktivt møde herom 24/08/1999. Et udkast er under udarbejdelse, til
forelæggelse for og drøftelse med afdelingerne og andre involverede.

7)
 Opfølgning af MFK-evalueringen 

NOA, PH og JDH har den 27/08/1999 været til møde på fakultetet om opfølgning af
MFK-evalueringen. Der planlægges møde herom med uddannelsesrådet
05/10/1999.


8)
 Institutledermøde 

NOA har 07/09/1999 været til institutledermøde på fakultetet.

Om fakultetets økonomi blev oplyst, at fakultetet som helhed afslutter
regnskabsår 1998 med et overskud på 4 MDKK, medens resultatet for 1999
ventes at være et underskud på 17 MDKK. I år 2000 sker en 2
basismidlerne, men ikke af taksameter.

9)
 Samarbejde mellem kemi og fysik 

Der afholdes en "Faglig Dag" 21/09/1999 på HCØ, hvor
repræsentanter fra kemi og fysik fortæller om deres virke og
sammen ser på mulighederne for konstruktivt samarbejde, aktu\-aliseret
af fakultetets ønske om udflytning af kemi på Symbion til
HCØ.10)
 Studentervalg efterår 1999 

Valgsekretariatet har udsendt valgcirkulære for efterårsvalg 1999 af
studenterrepræsentanter til konsistorium, fakultetsråd,
institutbestyrelser, ph.d.-studienævn og studienævn. Valget udskrives
01/10/1999. Valglister skal fremlægges 11-20/10/1999. Når de foreligger,
vil bestyrelsen nedsætte et valgudvalg.

11)
 Didaktisk kursus 

Poul V. Thomsen, som er leder af Center for Naturfagsdidaktik på Aarhus
Universitet, afhol\-der sammen med ph.d.-studerende Lars Krogh et
introduktions\-kursus for studenter-(incl. ph.d.-)instruk\-torer 
29/09/1999 på instituttet, arrangeret af NBIfAFG's undervisningsudvalg
og som opfølgning på ønske udtrykt under besøgsrunden.


12)
 Statens Naturvidenskabelige Forskningsråd (SNF) 

SNF har fået to nye fysik-repræsentanter: Preben Alstrøm og JRH. 
JRH vil holde præsentationsmøder for at fortælle om sine
forventninger og høre om andres.


  Beslutninger: 


1)
 NBIfAFG's Undervisningsudvalg 

JRH træder ud af Undervisningsudvalget. Erik Johnson overtager
formandskabet, og Poul Henrik Damgaard træder ind i udvalget.

2)
 NBIfAFG's Forskningsudvalg 

Forskningsudvalgets formandskab er overgået fra Klaus Mosegaard til Andrew
D. Jackson.

3)
 Adjungerede professorer 

Bestyrelsen besluttede at følge mundtlig indstilling af to adjungerede
professorer. 

Skriftlige indstillinger indholdende CV og publikationslister skal
udarbejdes. NOA vil derefter foreslå indstillinger af
bedømmelsesudvalg.

4)
 Adjungerede lektorer 

I forbindelse med samarbejdsaftaler med Risø og DRI har der vist sig
behov for at oprette kategorien "adjungerede lektorer". Bestyrelsen
tilsluttede sig, at NOA gennem fakultetet afklarer muligheden herfor.


5)
 Ansøgning fra KVANT 

KVANT, Tidsskrift for Fysik og Astronomi, har indsendt sin årlige ansøgning
om støtte, DKK 12.960. Ansøgningen blev imødekommet.


6)
 Udløb af prøvetidsansættelse 

Jens Hjorth blev pr. 01/08/1998 ansat som lektor på prøve ved AO for to
år. En fagkyndig bedømmelse af undervisningskvalifikationerne skal
iværksættes inden 01/10/1999.

Følgende interne bedømmelsesudvalg indstilles:


Professor Henning Jørgensen, AO 	 (formand)
Lektor Jens Viggo Clausen, AO
Lektor Leif Hansen, AO7)
 NBIfAFG's hjemmesider 

Et udvalg bestående af PH, ÅN, Henriette Hansen, Jørn Dines
Hansen og Bj\" o rn Nilsson har haft to møder hos internetfirmaet Elk om
arbejdet med instituttets hjemmesider, og der er ansat to studerende til at
sætte ideerne i værk.

På baggrund af PH og ÅN's redegørelse for arbejdet
besluttedes det at bevilge DKK 60.000 til det fortsatte
udviklingsarbejde.


  Bemærkninger: 1)
 Databar for studerende 

I en pause under bestyrelsesmødet aflagdes besøg i den nye databar for
studerende, som er blevet indrettet på NBI. Værter for besøget var
inspektør Flemming Bo Hansen og systemansvarlig studenter\-medhjælp Per
Marker Mortensen, som bestyrelsen takker for en vellykket indsats med at
etablere lokaler og maskiner i sommerfeiren.

2)
 Bestyrelsesmøder 

Ud over:

 Internatmøde fra tirsdag den 28. september 1999 kl.
11:00 til onsdag 29. september 1999 kl. 14:00 på "Rolighed" i
Skodsborg 

er følgende bestyrelsesmøder aftalt:


Onsdag 	 27. 	 september 	 1999 	 kl. 09:30 	 i Ka7 på NBI 
Onsdag 	 17. 	 november 	 1999 	 kl. 09:30 	 i Ka7 på NBI
Onsdag 	 8. 	 december 	 1999 	 kl. 09:30 	 i Ka7 på NBI

3)
 Fælleskollokvium 

Der afholdes Fælleskollokvium:


Onsdag 29. september 1999 kl. 15:15
Michel Maurette, Solid State
Astrophysics, CSNSM, Orsay, Paris
 "Hydrous-carbonaceous micrometeorites and the mysteries of our origin" 
Nils O. Andersen

| NBI_top | NBI News |