NBIfAFG best.moede 99-13

Kirsten Skotte (skotte@nbi.dk)
Tue, 16 Nov 1999 12:44:35 +0100

 
Notice: There is also a PostScript version of this page.


 
MIME-version: 1.0  Niels Bohr Institutet for Astronomi,
Fysik og
Geofysik 


  Københavns Universitet 
15. november 1999  Referat af bestyrelsesmøde 99-13 
  
 onsdag den 27. oktober 1999 kl. 09:30-12:45å Niels Bohr
Institutet, i
Ka7 


Tilstedeværende:  Nils O. Andersen (NOA), Claus U. Hammer
(CUH), Ole Hansen (OH), 
 Per Hedegård (PH), Åke Nordlund (ÅN),
 Hanne N. Christensen (HNC), Steffen Bo Hansen (SBH),
 Michael Galouzis (MG).
Fraværende:   Kristoffer Haldrup (KH)
Sekretær:  Kirsten Skotte (KS)  Foregående bestyrelsesmøde: 

Referat 99-12 godkendtes.  Meddelelser: 


1)
 Internatmøde på "Rolighed" og Faculty Meeting 

Et bestyrelsesnotat af 11/10/1999 fra mødet på "Rolighed" samler
konklusionerne på VIP besøgsrunden. Notatet er udsendt til afdelingerne
samt Forsknings- og Undervisningsudvalget og Fysikstudienævnet.

Der var tilfredshed med lærermøde (Faculty Meeting) afholdt
06/10/1999, hvor hoved\-konklusioner fra besøgsrunden fremlagdes. Et
tilsvarende initiativ på TAP-siden tilstræbes gennem\-ført i
nær fremtid ved NOA, HNC og SBH.


2)
 Institut-emailadresse 

NBIfAFG har fået en institut-emailadresse. Den hedder "NBIfAFG@nbi.dk", og
meddelelser hertil læses og distribueres af KS.
 

3)
 Møde med Ole Fejerskov, Danmarks Grundforskningsfond (DG) 

NOA har sammen med Andrew Jackson haft et møde med direktøren for DG. 
Mødet omhandlede dels Marie Curie Training Sites midler 
fra EU 
og dels fremtidig indlejring af eksisterende DG-centre.


4)
 Møde med Danmarks Forskningsråd og DRI 

NOA har haft et møde med Dansk Rumforskningsinstitut (DRI) samt
Katherine Richardson og Villy Vibholt fra Danmarks Forskningsråd. DRI
præsenterede sine faglige aktiviteter. Et udkast til samarbejdsaftale
mellem NBIfAFG og DRI er udarbejdet af Eigil Friis-Christensen og vil
blive drøftet med NBIfAFG's afdelingsbestyrere og andre interessenter.

5)
 Lokaleressourcer på KU 

NOA, Fl. Bo Hansen og Finn Berg Rasmussen har haft møde 08/10/1999 med 
Teknisk Admini\-station og Kemisk Institut om flytning fra Symbion til HCØ.
Der vil i denne forbindelse blive foretaget en nøje gennemgang af lokaler på 
HCØ.6)
 Institutledermøde på fakultetet 

OH har i NOA's fravær deltaget i institutledermøde på fakultetet
12/10/1999.


7)
 NBIfAFG's hjemmeside 

Overgang til NBIfAFG's nye hjemmeside forventes at ske omkring 12/11/1999.

På næste bestyrelsesmøde, 17/11/1999, vil bestyrelsen i databaren på NBI
blive præsenteret for elementer i hjemmesiden, som der skal tages stilling
til.

8)
 TAP-Personale 

Overassistent Torgun Davidsen, ØL, har fået bevilget arbejdstidsnedsættelse
fra 37 til 30 timer pr. uge i perioden 06/09/1999-29/02/2000.

Overassistent Susan Svenningsen, som har været barselsvikar for
Charlotte Hviid på ØL indtil 15/10/1999, er ansat i NBIfAFG's
sekretariat med 29 timer pr. uge i perioden 16/10-31/12/1999.


Afdelingssekretær på ØL, Betina Dam Sørensen, har fået bevilget
arbejdstidsnedsættelse fra 37 timer til 32 timer pr. uge i perioden
22/10/1999-21/20/2001.

Bibliotekar Lone Gross, AO, har fået øget sin arbejdstid fra 32 timer til
37 timer pr. uge med virkning fra 01/11/1999.
9)
 Økonomi 

Af NBIfAFG's midler fra 1998, som blev "indefrosset" hos
fakultet, er den ansøgte andel (jf. bestyrelsesmøde 99-10) blevet
"optøet". Det drejer sig om 1,8 MDKK, som er blevet over\-ført fra
fakultetet til instituttet og herfra fordelt i henhold til ansøgningen.
Opsparingen af 2,27 VIP årsværk ved udgangen af 1998 er ligeledes, som
aftalt, blevet overført til NBIfAFG's årsværksramme for 1999 og 2000.


10)
 International Fysikolympiade i Danmark i 2013 

Undervisningsminister Margrethe Vestager har givet tilsagn om, 100 år 
efter Niels Bohrs banebrydende afhandling, i år 2013 at afholde 
International Fysikolympiade i Danmark. NBIfAFG erklærer sig villig til at
bidrage aktivt til fysikolympiadens afholdelse.

11)
 Valg af studenterrepræsentanter til NBIfAFG's bestyrelse 

MG og KH genopstiller vil valg af studenterrepræsentanter i NBIfAFG's
bestyrelse.

12)
 International forskerskole i hadron-fysik 

OH fortalte, at ansøgningen om en international forskerskole i
hadron-fysik, mellem NBI-NORDITA og universitetet i Giessen, Tyskland, er
løbet ind i vanskeligheder, fordi Forskerakademiet
ikke vil bevilge ph.d-stipendier, men gerne resten af det fra dansk side 
ansøgte. Situationen søges ændret gennem en appel til
Forsknings\-styrelsen, hvorunder Forskerakademiet sorterer.  Beslutninger: 


1)
 NBIfAFG's TAP-ramme 

NBIfAFG's TAP-ramme er mindre end forbruget. Balance opnås ved opkrævning
af ekstra lønmidler såvel eksternt som internt. 

Ved 3. gangsforlængelser af TAP-personale sker en fastansættelse. De
berørte afdelinger må påtage sig ansvaret for at finde lønmidler til
dækning heraf.

Bestyrelsen bevilgede en overassistentstilling på 29 timer pr.
uge til NBIfAFG's sekretariat for år 2000. Finansiering sker ved ledige
lønmidler fra den faste TAP-ramme grundet orlov.


2)
 VIP-stillingsopslag 

Forskningsudvalget har fremsendt følgende uprioriterede liste over
ønskede nye VIP-stillinger ved NBIfAFG:


Astrofysik: kosmologi 	 L
AMO-fysik 	 G
Komplekse systemers fysik 	 G
Meteorologi 	 L
Nanostrukturer 	 G
Subatomar fysik, eksp. 	 G
Subatomar fysik, teor. 	 G
Synkrotronstråling 	 G


L betegner et lektorat inden for den ordinære stillingsstruktur og G et
5-årigt forsknings\-lektorat inden for instituttets generationsskifteprogram.

Bestyrelsen besluttede på baggrund herafa)

snarest at opslå et lektorat i meteorologi, hvor instituttet efter
nedskæringsrunden 
mangler undervisningskapacitet,

b)
at forhandle med TAC, Grundforskningsfonden og Fakultetet i den hensigt
at opslå et lektorat i kosmologi med særligt henblik på
kosmisk baggrundsmiljø. "Indlejrings\-stillingen" skal finansieres af
TAC i den første årrække. Aftalen skal forelægges
bestyrelsen til godkendelse inden opslag.

c)
at godkende Forskningsudvalgets forslagsliste vedrørende
generationsskifte\-programmet og bede udvalget udarbejde en prioritering
til næste bestyrelsesmøde,

d)
at ansætte Peter Ditlevsen som lektorvikar i meteorologi i perioden
01/02-31/12/2000.
3)
 CORE 

Preben Alstrøm, CORE A/S, har foreslået, at Erhvervsfremmestyrelsen ansøges
om finansiering af et feasibility study til afklaring af mulighederne og
omfanget af erhvervsmæssigt samarbejde mellem CORE A/S og NBIfAFG og 
andre offentlige institutioner.

Bestyrelsen tilsluttede sig forslaget, og Preben Alstrøm vil blive bedt om 
et udspil.


4)
 NBIfAFG's faglige områdeopdeling 

Bestyrelsen vedtog, at Institutets faglige områdeopdeling bør opdateres en
gang om året. Der indkaldes hermed til forslag til ajourføring for både
TAP- og VIP-delen. Forslag fremsendes gennem afdelingen til direktøren
inden den 15. januar 2000. Den nuværende områdeopdeling findes vedhæftet
bestyrelsesreferat 99-04.


  Bemærkninger: 1)
 Bestyrelsesmøder 

Følgende bestyrelsesmøder aftalt:


Onsdag 	 17. 	 november 	 1999 	 kl. 09:30 	 i Ka7 på NBI
Onsdag 	 8. 	 december 	 1999 	 kl. 09:30 	 i Ka7 på NBI

2)
 Fælleskollokvium 

Der afholdes Fælleskollokvium:


Onsdag 1. december 1999 kl. 15:15
Svein Sjøberg, Science Education, ILS, University of Oslo
 "Physics - a subject with a great past?  Reflections on the role of
physics in general education." 
Nils O. Andersen

| NBI_top | NBI News |