Information den 12. marts 2002
Den skjulte gæld
Af Benny Lautrup
Den danske gæld til udlandet er nu reduceret til  omkring 200
milliarder kroner, hvilket er cirka halvdelen af, hvad den var for
10 år siden. Et flot resultat. Der er lys for enden af tunnelen,
og hele gælden vil være afviklet inden for en overskuelig årrække,
om alt går vel. Vi forestiller os nu, at vi igen kan se de unge i
øjnene. De skal ikke længere overtage en lammende offentlig gæld
pådraget dem af deres egne forældre og bedsteforældre i de glade
halvfjerdsere.
Men vil alt gå vel? Er der virkelig tale om reduktion af gælden,
eller er der tale om en skjult overførsel af udlandsgælden til
andre områder, hvor den ikke er så iøjnefaldende?
Et hus, der ikke holdes ved lige, taber i værdi ved salg. Dødsboer
er ofte mindre værd, end arvingerne tror, fordi de gamle ikke har
haft råd, vilje eller kræfter til at foretage den nødvendige
løbende vedligeholdelse, for slet ikke at tale om forbedringer af
huset. Salget afslører den skjulte gæld, som er indlejret i husets
struktur. Eftersom vi ikke har tænkt os at sælge Danmark, kan vi
ikke på denne måde bestemme størrelsen af landets skjulte
strukturgæld, men der er ingen tvivl om, at den findes. Den findes
i forskning og uddannelse,  i sundhed og forsorg, i miljøet, og i
hele den afpillede infrastruktur, vi efterhånden er blevet vant
til.
Udlandsgælden er nem at måle. Pengesystemet er baseret på, at
penge hverken kan skabes eller destrueres, men kun flyttes rundt
mellem forskellige hænder, eller i moderne tid mellem forskellige
konti. Det er pengenes bevarelse og det evige flow, der danner
grundlaget for den globale udbredelse af romernes religion: det
dobbelte bogholderi. Det er derfor, vi straffer falskmøntere så
hårdt. Og det er derfor, at en rundhåndet borgmester før eller
senere falder over sine mange ben. Borgerne er ikke imponerede
over store gaver, de selv senere skal betale for. Det vil den
næste generation heller ikke være.
Strukturgælden er langt vanskeligere at få kvantitativt hold på og
fremgår kun indirekte af bogholderiets lange kolonner. Skal man
måle den på de manglende investeringer gennem en årrække, eller
skal man måle den på manglerne i den faktisk eksisterende
infrastruktur? Afhængigt af området, kan det være nemmest at gøre
det på den ene eller den anden måde.
I forskningsinvesteringer har Danmark gennem de sidste ti år
systematisk ligget noget under de andre europæiske lande. Medens
offentlige forskningsbudgetter typisk ligger på omkring et par
procent af nationalproduktet, ligger de i Danmark typisk en
procent lavere. Da nationalproduktet i dagens mønt ligger noget
over 1000 milliarder kroner, vil den samlede værdi af den
manglende investering gennem ti år være mindst 100 milliarder
kroner. Det er et forrygende stort tal, og man kan med rette
spørge om det virkelig modsvares af forældet apparatur, nedslidte
bygninger og aldrende personale. Men hvis strukturgælden ikke er
100 milliarder, hvad er den så?
Der produceres svin som aldrig før. Eksportindtægterne stiger og
og stiger, og bidrager til den positive betalingsbalance.
Besynderligt nok kræves det ikke, at svineproducenterne renser op
efter sig. Svinemøget flyver bogstaveligt talt gennem luften og
forringer miljøet overalt uden for Christiansborgs godt
ventilerede gange. Hvad pådrager Danmark sig af strukturgæld ved
ikke at pålægge denne industri at rydde op? Hvor stor sundhedsgæld
ophobes hos befolkningen uden for storbyerne? Hvor stor gæld
tværes der af på boligejerne på landet, som er tvunget til at
kalke deres algebevoksede vægge hvert år? Omkostningerne til
oprydning kan meget vel overstige indtægterne i dårligere tider. I
så tilfælde kunne man retteligen sige, at produktionen består af
gylle med en smule svinekød til modregning? Hvad er den rigtige
pris så på en kotelet?
Manglende vedligeholdelse af et hus kan ikke direkte oversættes
til et tilsvarende tab i værdi, og noget lignende gælder
naturligvis også for manglende investeringer i et lands
infrastruktur. Men værditabet kan både være større eller mindre
end summen af de manglende investeringer. Man behøver ikke male et
hus hvert år for at opretholde dets værdi (med mindre man bor i
nærheden af en svineproducent). Men et hul i taget kan føre til at
alt husets træværk rådner, så at huset til sidst må rives ned.
Er hospitalerne nået derhen? Manglen på sygeplejersker er nu så
stor, at de unge  vægrer sig mod at gå ind i uddannelsen på grund
af den store arbejdsbyrde, der pålægges de få, der gør det. Hvor
stor er strukturgælden i hospitalssektoren? Og hvad med
uddannelsessektoren? Yngre lærere flygter fra hele
undervisningssektoren, lige fra folkeskolen til universiteterne.
At der for tiden er et overskud af ældre undervisere uden andre
steder at flygte hen end til efterlønnen, vil kun forstærke
effekten, når de snart går på pension.
En nedkørt eller ødelagt infrastruktur kan være langt dyrere at
retablere end at vedligeholde den løbende. Hvad vil det i dag
koste at bringe skoler og universiteter i en bygningsmæssig
forfatning, der svarer til det gennemsnitlige niveau i vore
nabolande?  Hvad vil det koste at bringe uddannelsesniveauet op på
et niveau, vi synes er rigtigt i følge vores egen selvopfattelse
som nation? Hvilken indflydelse har det på strukturgælden, at  vi
har en nettoimport af lavt uddannet arbejdskraft?
Det ville være af stor betydning, om regeringen hvert år ville
fremlægge et nationalregnskab, der ud over en redegørelse for
statsfinanserne også indeholdt vurderinger af den skjulte
strukturgæld (og strukturformue!), samt dens udvikling i det
forløbne år. Medens finansloven er bogholdernes tumleplads, ville
et strukturregnskab være et stærkt politisk instrument, både for
den siddende regering og dens opposition, for slet ikke at nævne
den altid undrende befolkning.
Hvad er, for eksempel, forholdet mellem strukturgælden i
sundhedssektoren og i uddannelsessektoren? Hvis de to områder ikke
er sammenlignelige i størrelse kan omkostningerne til en mindre
reparation af den ene føre til en fuldstændig ødelæggelse af den
anden. Vi så tilløb til netop dette i finanslovsforhandlingerne,
hvor regeringen først bøjede sig efter et massivt pres fra store
dele af samfundet.
Et nationalt strukturregnskab ville være af samme karakter som de
grønne og etiske regnskaber, der allerede kendes, men uden deres
specielle politiske undertoner.  Der er ingen tvivl om, at
ministerierne allerede har tal på store dele af strukturgælden,
men hvorfor ikke lade strukturregnskabet blive en naturlig del af
statsministerens årlige redegørelse for nationens tilstand.
Det er klart, at strukturgælden ligesom arbejdsløshedstallene kan
manipuleres politisk, fordi den ikke er underlagt bogholderiets
strenge regler. Men de mange internationale sammenligninger af
nationernes tilstand inden for sundhed, forskning, forsorg,
undervisning, økonomi, og miljø, som OECD og andre overstatslige
instanser regelmæssigt leverer, kan bruges som en udmærket
basislinie for regnskabet.
Voltaire's Candide mente, at denne verden var den bedste af alle
mulige. Det kan meget vel være, eftersom vi kun kender en verden.
Men danske politikeres tendens til  at angribe negative eksterne
evalueringer og erklære vort land for det bedste af alle mulige
har i de senere år mistet en del af sin troværdighed.
Bortforklaringerne af sundhedssystemets og undervisningssektorens
åbenlyse skavanker, sammenlignet med andre landes, lyder
efterhånden noget hult i befolkningens øren. De karakterer,
Danmark får i den europæiske klasse, er nok i det store og hele
retvisende for rigets tilstand.
Den efterfølgende generation har krav på at vide så godt, som det
overhovedet er muligt, hvor stor arv og gæld, den skal vedgå sig.
Også den skjulte!