Vedtægter for

Dansk Selskab for Teoretisk Biologi

NAVN OG FORMÅL

§1.

   Foreningens navn er Dansk Selskab for Teoretisk Biologi (Danish Society for Theoretical Biology).
   Selskabets formål er 1) at udbrede og fremme interessen for anvendelsen af matematisk-fysiske værktøjer og principper i beskrivelsen og forståelsen af biologiske fænomener, og 2) at fremme samarbejdet mellem eksperimentelt og teoretisk arbejdende forskere indenfor biologien i videste betydning.
   Dette skal ske ved afholdelse af møder, ved at virke for oprettelse af tværfaglige postgraduate kurser og gennem samarbejde med beslægtede organisationer i ind-og udland. Endvidere vil selskabet orientere medlemmerne om publikationer, møder og seminarer gennem udsendelse af elektroniske nyhedsbreve.

MEDLEMSKAB

§2.

   Som ordinære medlemmer optages personer med interesse for teoretisk biologi.
Optagelse i selskabet sker ved henvendelse til bestyrelsen.
   Et medlem kan ekskluderes af selskabet, såfremt bestyrelsen beslutter dette.
Beslutningen kan indbringes for generalforsamlingen.

§3.

   Kontingentet fastlægges hvert år på generalforsamlingen.
   Bestyrelsen kan fastsætte særlige medlemsvilkår for studerende og, under forudsætning af gensidighed, for medlemmer af andre organisationer.
   Kontingentet betales ved indmeldelsen og ellers for et år ad gangen hver den 1. april. Ved indmeldelse i tiden mellem 1. oktober og 31. december, får et nyt medlem også tildelt medlemskort for det følgende regnskabsår.
   Udmeldelse skal ske skriftligt til kassereren senest den 1. december til den følgende 1. januar.
   Erhvervsvirksomheder, offentlige institutioner og videnskabelige selskaber m.v. kan også optages som medlemmer på vilkår der fastsættes af bestyrelsen.

§4.

   Efter forslag af bestyrelsen kan generalforsamlingen udnævne æresmedlemmer. Disse betaler ikke kontingent.

BESTYRELSE

§5.

   Selskabets arbejde ledes af en bestyrelse på 5 medlemmer, der vælges af en generalforsamling. Bestyrelsens medlemmer vælges for 2 år. I lige år vælges 2 nye bestyrelsesmedlemmer; i ulige år vælges 3 nye bestyrelsesmedlemmer. Medlemmerne kan genvælges to gange.
   På hver ordinær generalforsamling vælges 2 suppleanter til bestyrelsen.

§5A.

   På den stiftende generalforsamling vælges 2 bestyrelsesmedlemmer for 1 år. Denne paragraf bortfalder efter den stiftende generalforsamling.

§6.

   Bestyrelsen, der konstituerer sig selv umiddelbart efter generalforsamlingen, vælger ved afstemning en formand, en sekretær og en kasserer og fastsætter selv sin forretningsorden.
   Bestyrelsesmøde afholdes, når formanden finder det fornødent, eller når mindst 3 bestyrelsesmedlemmer kræver det. Dagsorden skal angives.
   Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når 3 eller flere medlemmer inklusiv formanden er til stede. I tilfælde af stemmelighed tæller formandens stemme dobbelt.
   Sekretæren fører protokol over forhandlingerne på bestyrelsens møder, og protokollen underskrives af de tilstedevrende bestyrelsesmedlemmer.

REGNSKAB OG REVISION

§7.

   Selskabets regnskabsår er kalenderåret.
   Regnskabet skal før den ordinære generalforsamling være revideret af to revisorer, der vælges blandt medlemmerne uden for bestyrelsen.
   Revisorerne og en suppleant vælges på generalforsamlingen for et år ad gangen.

§8.

   Selskabets formue bør være anbragt i et anerkendt pengeinstitut og bør så vidt muligt være rentebærende.

GENERALFORSAMLING

§9.

   Den årlige generalforsamling afholdes inden 1. april.
   Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes, når bestyrelsen finder det nødvendigt, og skal indkaldes når mindst 1/4 af medlemmerne skriftligt forlanger det. I sidstnævnte tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest månedsdagen efter begæringens modtagelse.
   Generalforsamlingen indkaldes med angivelse af dagsorden ved bekendtgørelse i en af selskabet udsendt meddelelse til medlemmerne med mindst 30 dages varsel for en ordinær og 14 dages varsel for en ekstraordinær generalforsamling.

§10.

   Generalforsamlingen er i alle selskabets anliggender selskabets højeste myndighed inden for de af loven fastsatte grænser.

§11.

   Generalforsamlingens forhandlinger ledes af en af forsamlingen valgt dirigent, som ikke må være medlem af bestyrelsen, efter følgende dagsorden:

      1. Formandens beretning om selskabets virke siden sidste ordinære
      generalforsamling.
      2. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.
      3. Behandling af indkomne forslag.
      4. Valg af bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter.
      5. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant.

   Det reviderede regnskab skal være tilgængeligt for medlemmerne mindst 8 dage før generalforsamlingen på en i indkaldelsen nærmere angivet måde.
   Indkomne forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.
   Indkaldelse af generalforsamlingen skal indeholde meddelelse om, hvilke bestyrelsesmedlemmer der afgår i henhold til vedtægterne, hvilke der er villige til at modtage genvalg, samt hvilke af selskabets medlemmer bestyrelsen foreslår nyvalgt. Eventuelt andre forslag til valg til bestyrelsen skal være denne i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen. En liste over samtlige kandidater skal senest 5 dage før generalforsamlingen gøres tilgængelig for selskabets medlemmer.
   Afstemninger kan kun finde sted om de på dagsordenen opførte forhandlingspunkter samt om ændringsforslag til disse.
   For at afgive stemme på generalforsamlingen kræves personlig tilstedeværelse.
   Afstemning sker skriftligt, hvis blot et af de tilstedeværende medlemmer ønsker det.
   Ved afstemning gælder i almindelighed simpel stemmeflerhed, jfr dog § 12 og 13.
   Der tilkommer hvert medlem en stemme. De i §3, stk. 5, nævnte erhvervsvirksomheder, offentlige institutioner og videnskabelige selskaber mv. har hver en stemme.

LOVÆNDRINGER

§12.

   Til ændring af selskabets love samt til optagelse af æresmedlemmer kræves mindst 2/3 stemmeflerhed af afgivne stemmer.

OPLØSNING

§13.

   Til selskabets opløsning kræves mindst 2/3 stemmeflerhed af samtlige selskabets medlemmer.
   Er 2/3 af medlemmerne ikke til stede ved generalforsamlingen, kan bestyrelsen - senest 30 dage efter - indkalde til en ny generalforsamling, hvor opløsning kan vedtages med 2/3 af de fremmødtes stemmer.
   Opløses selskabet overgår dets formue til en fond eller en institution, der har som formål at støtte teoretisk biologi eller et beslægtet område.

TEGNING - HÆFTELSE

§14.

   Selskabet forpligtes ved underskrift af 3 bestyrelsesmedlemmer, hvoraf den ene skal være formanden.
   Bestyrelsen kan meddele selskabets kasserer fuldmagt til at modtage indbetalinger og betale indgåede forpligtelser.
   Selskabet hæfter kun for sine forpligtelser med den selskabet til enhver tid tilhørende formue. Der påhviler ikke selskabets medlemmer eller bestyrelse nogen personlig hæftelse.


tilbage til hjemmesiden for dstb