Hjem
  Alment
  Temabibliotek
  Nyt
  Links
 
 
 
  KU-Nat
  KU-Sund
  KVL
  DFU
  DTU
  RUC
     

 

Nyt:
Med gymnasiereformens indførelsen af det nye element "almen studieforberedelse" bliver Fagets Videnskabsteori på universiteterne særligt vigtigt for at imødekomme den udfordring, som almen studieforberedelse kommer til at udgøre for de kommende gymnasielærere.
    "For at kunne bidrage til elevernes almene studieforberedelse må lærerne selv have en almen fagforståelse, der tillader dem på kvalificeret grundlag at diskutere deres eget fag som en videnskab blandt videnskaber i et samfund, hvor videnskabeligt funderet viden på alle områder har fået voldsomt stigende betydning, og i en verden, hvor den udstrakte anvendelse af videnskabeligt funderet viden vedblivende ændrer vores livsgrundlag på godt og ondt." (citeret fra en artikel af Hans Fink i Undervisningsministeriets tidskrift Uddannelse, nr. 8, 2004).

   

 

websted for undervisere i fagets videnskabsteori:

Almen information om Fagets Videnskabsteori

 

Om formålet med videnskabsteori som generelt studieelement
Formålet med studieelementet er, som det hedder i retningslinierne, "at de studerende får lejlighed til at kvalificere deres faglige specialisering ved at se den i et større, alment perspektiv."
      Dette skal ses på baggrund af kravene til universiteterne om kvalitet, samfundsrelevans og tværfaglighed, men også ønsket om at videreudvikle en kritisk og uafhændig forskning, hvor den faglige ekspertise tør stille spørgsmålstegn ved etablerede dogmer og tilvante forestillinger. De forskelligartede udfordringer til universiteterne - herunder samfundets forventninger om faglighed, forskningsfrihed, kvalitet, internationalisering, relevans, formidling, samfundsdeltagelse og indsigt i formerne for håndtering af de forskellige risici i det globaliserede samfund - stiller øgede krav til studierne og deres mulighed for at indeholde steder for videnskabsteoretisk reflektion, hvori der indgår elementer af filosofisk, historisk, videnskabssociologisk og etisk art, gerne i sammenhæng med studierne faglige indhold.
      Da videnskabsteori som undervisningsfag rummer mange dimensioner, stiller det særlige krav for at sikre, at også denne undervisning kvalificerer som forskningsbaseret.

Historisk Baggrund
Materiale om den historiske baggrund for aftalen om Fagets Videnskabsteori kan findes på Evitek-gruppens hjemmeside for Fagets Videnskabsteori (med bl.a. materiale fra debatten forud for vedtagelsen af aftalen).

FVT-aftalen: De officielle retningslinier
Ifølge aftalen om Fagets Videnskabsteori (indgået den 20. december 2000 mellem Rektorkollegiet og undervisningsministeren) er det nye studieelement karakteriseret ved følgende principper:

 1. Formålet med studieelementet er, at de studerende får lejlighed til at kvalificere deres faglige specialisering ved at se den i et større, alment perspektiv.
 2. Studienævnet for den enkelte uddannelse får ansvaret for udviklingen af den bedst egnede filosofikummodel for det pågældende fags studerende.
 3. Undervisningen skal være forskningsbaseret, og den skal baseres i uddannelsens/fagets forskning.
 4. Indholdet af studieelementet må svare til formålet, dvs. at forbinde faglige spørgsmål med interessante og relevante spørgsmål af mere almen art.
 5. Navnet på studieelementet er fagets videnskabsteori.
 6. Placeres på bacheloruddannelsen normalt efter 1. studieår.
 7. Omfanget af studieelementet er normalt minimum 1/8 årsværk [dvs. 7,5 ECTS]
 8. Studieelementet afsluttes med eksamen, og som udgangspunkt med ekstern censur, men eksamensformen er iøvrigt studienævnets afgørelse.
 9. Studieelementet indføres i de respektive uddannelser, således at det hører til det normale studieforløb.
 10. Der arbejdes på at indføre studieelementet i alle universitetsuddannelser, dvs. at det søges indarbejdet i de enkelte uddannelsers studieordninger indenfor en 3-årig periode. Det betyder, at studieelementet forventes at indgå i alle universitetsuddannelser senest fra 1. september 2004.

I forlængelse af denne aftale ligger det "Udkast til bekendtgørelse om bachelor- og kandidatuddannelser ved universiteterne" af 25. nov., 2003 (udarbejdet i tilknytning til lov nr. 403 af 28. maj 2003 om universiteter, universitetsloven), hvoraf det fremgår, at fagets videnskabsteori skal være et af de konstituerende fagelementer på bacheloruddannelserne. (Bekendtgørelsen, som har været i i høring, kan downloades her fra hjemmesiden for Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling).


Flere oplysninger

 • Mere materiale i undervisningsministeriets blad Uddannelse, nr. 3, 2001, bl.a. interview med den tidligere undervisningsminister Margrethe Vestager.
 • Undervisningsministeriets Nyhedsbrev, d. 15. jan., 2001: "Fagets vidensskabsteori ind på universiteter"
 • "Undervisningsminister Margrethe Vestager har med brev af 19/02/2001 til rektor Kjell Møllgård fremsendt principperne for indførelse af filosofikum på de lange videregående uddannelser, som er resultatet af en aftale indgået med Rektorkollegiet." (mødereferat af 26. marts 2001)
 

no logo?