HUGIN OG MUNIN
Åbent netværk for videnskabsfilosofi og videnskabshistorie


Nyhedsbrev nr. 239 2008
Nyt om aktiviteter indenfor Videnskabshistorie og Videnskabsfilosofi og tilgrænsende områder f.eks. Videnskab, teknologi og samfund, Forskning i forskning, Videnskabsteori, Videnskabsetik, Videnskabssociologi, STS, Bioetik, Forskningspolitik, Naturfilosofi, Videnskabsformidling.

Redaktør: Marie Svarre Nielsen, CNV.
Annoncering af møder i Hugin og Munin, tilmelding, afmelding, og andet:
E-mail odinsravne@gmail.comNatravn
^ top

OPSLAG

Visual legitimisation of astronomy in the 16th and 17th centuries:


Atlas, Hercules and Tycho's Nose
Den 5. februar, kl. 17.00
Auditorium 10
H. C. Ørsted Instituttet
Universitetsparken 5
København


Talk by:
Dr.habil. Volker Remmert
Institut für Mathematik, Johannes Gutenberg Universität Mainz


Kl. 16.30 inviterer Videnskabshistorisk Selskab på kaffe, te og frugt for 10 kr. i Institut for Matematiske Fags frokoststue, rum 04.4.19 på 4. sal.

At 4.30 p.m., coffee, tea and fruit in the lunch room of the Department of Mathematical Sciences, room 04.4.19, on the 4th floor.


Organizer:
Videnskabshistorisk Selskab
Danish Society for the History of Science

Absract

Images of the virtuous hero Hercules and the crowned King Atlas offered considerable potential for legitimising the new astronomy of the sixteenth and seventeenth centuries. The accomplishments of Hercules, a seeker after virtue, with his exceptional learning, his role as disseminator of knowledge, his significance as an example of ideal manhood and, in addition to all, his achievement of immortality, invited comparison with the endeavours of astronomers. Throughout the 16th and 17th centuries, Hercules and Atlas appear as the spiritual authorities of the discipline, and each was called into use to symbolise both the old and the new astronomy. To argue by visual means was part of the order of the day, whether in Rome, Paris or Copenhagen. Tycho Brahe played an important part in applying strategies of visual legitimisation to the science of astronomy, for he had a comprehensive understanding of the tradition and importance of the artistic legitimisation and glorification of power.

^ top

OPSLAG

Dus med dyrene?
Forårssemesteret 2008
Mandage kl. 15.15 - 17.30
Studenternes Hus
Aarhus Universitet
Mødelokale 2.

Arrangør: Forum Teologi Naturvidenskabs


I vor vestlige kultur er der en lang tradition for at betragte mennesket som noget helt særligt i forhold til dyrene. Det gælder teologisk såvel som filosofisk. I teologien påberåbte man sig gerne skabelsesberetningen i 1 Mos 1, hvor det hedder, at Gud skabte mennesket i sit billede og gav det som opgave at herske over alle verdens dyr. I filosofien betonede man, at det er fornuften eller ånden eller moraliteten, der hæver mennesket højt op over dyrene. Betoningen af forskellen mellem mennesker og dyr kulminerede med Descartes, som betragtede dyret blot som en maskine uden sjæl og følelser. Dermed leverede han en filosofisk retfærdiggørelse af vivisektion, dvs. dissekering af levende dyr.

Betoningen af menneskets særstilling gik og går hånd i hånd med udnyttelse af dyr til gavn for mennesket, f.eks. i kvægdrift, i medicinsk og kommerciel forskning, men også i det at holde kæledyr. Udnyttelsen behøver ikke at være hensynsløs, men er det ofte. Det dokumenteres bl.a. af den seneste tids grusomme transporter af slagtesvin.

Teologiens og filosofiens radikale distinktion mellem menneske og dyr er blevet problematiseret af evolutionsteoriens tese om en udviklingsmæssig kontinuitet mellem menneske og dyr. Mere specielt kan der henvises til den senere tids påvisning af et stort genetisk slægtskab mellem mennesker og chimpanser samt tydelige analogier mellem de sidstnævntes sociale adfærd og menneskelig moral. Bevidstheden om kontinuiteten mellem menneske og dyr er en vigtig del af baggrunden for en voksende kritik af hensynsløs udnyttelse af især 'højere' dyr.

Alt dette fremkalder spørgsmålet, om der er en uløselig konflikt mellem et teologisk (filosofisk) og et biologisk syn på forholdet mellem menneske og dyr. Samtidig urgeres det etiske spørgsmål, hvordan vi bør behandle dyrene, hvis de i flere henseender er 'ligesom os'. Det er disse spørgsmål, der danner omdrejningspunktet for forårssemesterets forelæsningsrække.

Rækken åbner med en forelæsning ved Knud Larsen, som er seniorforsker ved Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet ved Aarhus Universitet. Forelæsningen handler om de etiske overvejelser, der melder sig i forbindelse med bioteknologisk udnyttelse af grise, især frembringelse af transgene grise som organdonorer. Næste forelæsning holdes af professor i bioetik og formand for det Dyreetiske Råd Peter Sandøe og handler om spørgsmålet, om det traditionelle skel mellem menneske og dyr kan opretholdes. Dernæst tages den teologiske tanke om menneskets særstilling op til fornyet overvejelse af Helena Röcklinsberg, som er lektor i teologisk etik ved Lunds Universitet. Rækken slutter med en forelæsning ved chefen for dyreafdelingen i Odense Zoo, Bjarne Klausen, om danskernes syn på dyrene, samt spørgsmålet, hvordan et fornuftigt dyresyn bør se ud.

Alle er velkomne til møderne, som holdes mandag eftermiddage i Studenternes Hus, Aarhus Universitet, mødelokale 2. Der gøres opmærksom på, at møderne - der som sædvanligt starter kl. 15.15 - slutter kl. 17.30 og at kaffepausen reduceres fra en halv time til et kvarter.

Program

Mandag den 4. februar
Bioteknologisk udnyttelse af grisen
Knud Larsen, Ph.D., seniorforsker ved Institut for Genetik og Bioteknologi, Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet, Aarhus Universitet

Foredraget vil omhandle de bioteknologiske udnyttelsesmuligheder af grisen, herunder anvendelsen af transgene grise som sygdomsmodeller, som organdonorer og som bioreaktorer. Endelig vil der være en meget kort gennemgang af grisens sundhed i relation til vores egen sundhedstilstand. Hovedvægten vil blive lagt på gennemgangen af frembringelse af transgene grise som organdonorer og sygdomsmodeller samt de etiske overvejelser, som disse emner giver anledning til. Er det berettiget og etisk forsvarligt at skabe transgene og klonede grise, der er påført en sygdom, eller grise, hvis organer kan tjene som reservedele for os mennesker?

Kommentar ved filosoffen Merete Sørensen.


Mandag den 10. marts
Blandinger af mennesker og dyr - hvor går den etiske grænse?
Peter Sandøe, D.Phil., professor i bioetik ved Københavns Universitet og formand for Det Dyreetiske Råd

Skellet mellem mennesker og dyr er under pres - fra biologien og fra etikken. Set fra en biologisk synsvinkel er mennesket bare en dyreart blandt andre: Vi er lige som andre dyrearter blevet til gennem en biologisk evolution. Vores krop er en organisme, som kan studeres og forstås på helt samme måde, som man studerer og forstår andre organismer. Set fra en etisk synsvinkel er mennesket derimod ikke bare en dyreart blandt andre. Vi lever i en kultur, hvor skellet mellem mennesker og dyr tillægges helt afgørende etisk betydning. Meget af det, vi accepter, når det drejer sig om dyr, er strengt forbudt, når det drejer sig om mennesker: Dyr kan ejes og sælges. Dyr kan bruges til belastende forsøg, som ikke kommer de involverede dyr selv til gode. Raske unge dyr kan aflives, slagtes og jages.

Det er ikke alle, som er enige i, at det skarpe etiske skel mellem mennesker og dyr kan forsvares. En række filosoffer, begyndende med englænderen Jeremy Bentham i slutningen af 1700-tallet, har forsøgt at udfordre og undergrave dette skel. Også på det mere konkrete plan er skellet mellem dyr og mennesker under pres. I stigende grad arbejdes der i forskningsmæssig sammenhæng med at blande dyr og mennesker. Fx har der i forbindelse med forskning i stamceller været udført forsøg, hvor man har ladet menneskelige celler udvikle sig i et dyreæg. Det rejser spørgsmålet, om det er muligt at opretholde et principielt moralsk skel mellem mennesker og (andre) dyr.

Kommentar ved sognepræst Claus Henry Olsen.


Mandag den 7. april
Animals and the climate - some theological reflections
Helena Röcklinsberg, Ph.D., lektor i teologisk etik, Centrum för Teologi och Religionsvetenskap, Lunds Universitet

It is a common idea that Christianity contends that human beings are entitled to use and exploit other animals and beings: having been created in the image of God humans have a special position, which conveys to them the absolute right to use animals for their own purpose. Inspired by Aristotle some theologians have even asserted that animals and nature only attain their purpose, their telos, by being used by human beings. In the course of history various forms of this argument have underpinned our agricultural production and industrialization. There is, however, a very interesting alternative theological view. Already some of the early church fathers, e.g. Chrysostomos and Basileus, have argued in favour of a humble attitude to animals and nature.

This lecture will account for the two theological lines, connect them with our treatment of animals and the role of agriculture for the climate, and present reflections about the interpretation of `the special position of human beings'.

Kommentar ved biologen Arn Gyldenholm.


Mandag den 5. maj
Dyresyn
Bjarne Klausen, Zoolog, Chef for dyreafdelingen i Odense Zoo.

Foredraget om dyresyn kommer til at centrere sig om, hvordan danskernes dyresyn er i internationalt perspektiv. Hvor befinder vi os på en skala hvor dyr er ting til dyr er mennesker? Og hvad er den 'rigtige' holdning? Hvordan behandler vi de dyr, vi har ansvaret for? Er det i orden at holde dyr i fangenskab? Er det i orden at slå dyr ihjel? Er det i orden at holde mink i små bure? Og synes vi som mennesker det samme overalt i verden? Jeg vil provokere, men samtidig være klar i spyttet om hvordan jeg mener, et fornuftigt dyresyn bør være.

Kommentar ved teologen Kees van Kooten Niekerk.

^ top

OPSLAG

Engagement i arbejdet?


Konsultationsprocesser hos danske praktiserende læger
Forsvar af ph.d.-afhandling ved:
Astrid Pernille Jespersen

Fredag d.8 februar kl.13.00.
Københavns Universitet
Den Humanistiske Fakultet
Lokale 23.0.49 (det nye KUA)

^ top

OPSLAG

Analysing discourses, networks and other fluid things


Seminar & PdD course28 February 2008
CBS, Porcelænshaven 16 B, 2. sal, lokale 212.
Frederiksberg

More information: PhD course

Seminar
Folk som ikke er ph.d. studerende er velkomment til at deltage fra kl. 13-15. Skriv til Maja og tilmeld dig: mh.lpf@cbs.dk


Faculty
Professor Mike Michael, Sociology, Goldsmith's, University of London Associate. Professor Maja Horst, Department of Management, Politics and Philosophy, CBS. Professor Alan Irwin, Research Dean at CBS


Course Coordinator
Maja Horst, Director of doctoral school of knowledge and management, CBS


Prerequisite
The participants should have an interest in research analytics inspired by actor-network-theory, discourse analyses or other post-structural frameworks.Before the course, participants should provide 1-5 pages describing the specific analytical framework of the PhD-project including a description of at least one example of empirical analysis.

Prerequisite/progression of the course
The participants should have an interest in research analytics inspired by actor-network-theory, discourse analyses or other post-structural frameworks.Before the course, participants should provide 1-5 pages describing the specific analytical framework of the PhD-project including a description of at least one example of empirical analysis.


Aim of the course
The focus of the course is on methodology and the aim is to discuss challenges connected to the use of post-structural analytical frameworks inspired by Foucault, Latour, Deleuze and others. The course does not provide lectures on theory, but focuses on the discussion of specific examples of empirical analysis. It aims to discuss the choices made by the analyst and the challenges included in these choices. Examples to be discussed will be provided by PhD-scholars as well as faculty.


Learning Objectives
The course intends to provide PhD-scholars with inspiration and guidance about how to get from abstract theories to specific, tangible analyses of actual empirical material. In line with that overall goal, specific feedback on individual projects will be provided to participants.

^ top

OPSLAG

Matematiske modeller:
vejledning eller vildledning?
-historisk setRUC-Modeldag
13. marts, kl. 9-16
RUC, bygning 27, lokale I
Tilmelding m.m.: Klik her


Program

09.00 Åbning, præsentationsrunde

09.15-09.45 Formålet med matematisk modellering
v/ Stig Andur Pedersen (Forskergruppe Filosofi og videnskabsteori, RUC)

09.45-10.05 Kaffe, frugt

10.05-10.45 Spørgerunde

10.45-11.15 Fremkomsten af statistisk mekanisk modellering
v/ Martin Niss (Forskergruppe IMFUFA, RUC)

11.15-11.55 Spørgerunde

11.55-12.55 Frokost

13:00-13.30 Statistiske modeller gennem 300 år
v/ Jørgen Larsen (Forskergruppe IMFUFA, RUC)

13.30-14.10 Spørgerunde

14.10-14.30 Kaffe, kage

14.30-15.00 Ren og anvendt matematik ved DTU gennem tiderne
v/ Vagn Lundsgaard Hansen (Institut for Matematik, DTU)

15.00-15.40 Spørgerunde

15.40-16.00 Afslutning

Formålet med matematisk modellering
Prof. Stig Andur Pedersen, (Forskergruppe Filosofi og videnskabsteori, RUC)

Matematiske modeller spiller i dag en afgørende rolle i mange forskellige sammenhænge. De er nødvendige redskaber til forståelse af komplekse sammenhænge, og de benyttes til forudsigelser og til at kontrollere og regulere processer. Spørgsmålet om modellernes egnethed og kvalitet afhænger af, hvilke formål de skal tjene. På grundlag af nogle historiske eksempler vil forholdet mellem matematiske modellers formål og kvalitet blive diskuteret.


Fremkomsten af statistisk mekanisk modellering
Adjunkt Martin Niss (Forskergruppe IMFUFA, RUC)

Statistisk mekanik blev etableret som en fysisk disciplin i anden halvdel af 1800 tallet. Herved kulminerede flere århundredes forskning i en modelleringstilgang baseret på flg. komponenter: en atomistisk approach, hvor man forsøger at beskrive og forstå makroskopiske fænomener ud fra fænomenernes mikroskopiske byggesten kombineret med en udstrakt brug af matematiske modeller for at koble de to niveauer, som bygger på en statistik beskrivelse af byggestenes opførsel. I foredraget vil jeg forsøge at udrede den til tider ret snørklede historiske udvikling som førte til udkrystallisationen af denne modelleringstilgang.


Statistiske modeller gennem 300 år
Lektor Jørgen Larsen (Forskergruppe IMFUFA, RUC)

Foredraget vil præsentere udvalgte historiske eksempler på statistiske modeller med tilhørende overvejelser over, hvad det er modellerne kan/kunne, og hvad det er man kan/kunne med modellerne.


Ren og anvendt matematik ved DTU gennem tiderne
Prof. Vagn Lundsgaard Hansen (Institut for Matematik, DTU)

For at være i stand til formålsrettet at udvikle matematiske modeller skal man kunne matematik, kunne bringe matematik i anvendelse og kunne vurdere matematikanvendelsen. Disse kompetencer er langt fra sammenfaldende. Og det er ikke nogen simpel sag at organisere vekselspillet imellem matematik i egen ret og matematik som redskab i anvendelsessammenhænge optimalt. Foredraget vil illustrere denne problemstilling ud fra eksemplet DTU gennem tiderne.

^ top

OPSLAG

Dansk bioteknologi i det 20. århundrede
9. maj, 8.30-16.30,
DTU, bygning 306, auditorium 31
Lyngby
Se Kort: dtu_vejviser.aspx


Symposium i Dansk Selskab for Historisk Kemi, hovedmøde i Kemisk Forening. Arrangeres i samarbejde med Dansk Bioteknologisk Selskab.


Tilmelding senest 15. april til Anita Kildebæk Nielsen akn(snabel-a)cen.dtu.dk eller anita(snabel-a)kildebaek.dk (evt. 4525 6474 eller 3052 7502). Husk at angive arbejdssted og titel, hvis dette ønskes oplyst på deltagerlisten.

PROGRAM

8.30 - 9.00
Kaffe/te m. småkager

9.00 - 9.15
Velkomst v/ selskabets formand Carl. Th. Pedersen eller Kemisk Forenings formand

9.15 - 9.30
Velkomst v/ Dansk Bioteknologisk Forums formand

9.30 - 9.45
Indledning v/ næstformand Anita Kildebæk Nielsen
Til Erindring om Sigurd Orla-Jensen

9.45 - 10.15
Adjungeret prof., dr. pharm. Poul Kruse, Dansk Farmacihistorisk Fond
Forudsætninger for og opstart af en dansk lægemiddelindustri

10.15 - 10.30
Kaffepause m. wienerbrød

10.30 - 11.00
Dr. phil., professor emeritus Bent Foltmann
Osteløbe: Chr. Hansen markedsførte det første industrielle enzympræparat med standardiseret aktivitet

11.00 - 11.30
Professor Helge Kragh, Steno Instituttet, Aarhus Universitet
Historien om antabus

11.30 - 12.00
Professor John Villadsen, Institut for Kemiteknik/ Institut for Systembiologi, DTU
Fra sukkerroer til store ingeniørprojekter. Og hvad bliver fremtiden for denne industri?

12.00 - 12.45
Sandwiches og øl/vand

12.45 - 13.15
Dr. techn., Emeritus Vice President Jan Markussen, Novo Nordisk
Opfindelserne bag Novo Nordisk's succes i insulinbranchen

13.15 - 13.45
Forhenværende forskningsdirektør og CEO Knud Aunstrup
Novozymes' historie

13.45 - 14.15
Professor Leif Skibsted, Department of Food Science, KU
Forskningsbaseret fødevareproduktion i Danmark

14.15 - 14.45
Kaffepause m/chokolade og frugt

14.45 - 15.15
Professor Søren Molin, Institut for Systembiologi, DTU
Danmarks første genteknologiske patent

15.15 - 15.45
Dr. phil. et dr. scient. Peder Olesen Larsen
Har dansk forskningspolitik gavnet dansk bioteknologi?

15.45 - 16.30
Vin og snacks

^ top

OPSLAG

DRAW THE LINE!


Cultural boundary making in everyday academic work life
May 30-31, 2008
The conference will be held at the Danish School of Education, University of Aarhus. The School of Education is situated in Copenhagen
The conference's webpage
UPGEM (Understamding puzzels in the Gendered European Map)

Deadline for Registration April 15th, 2008
Early registration is strongly recommended due to a limited number of participants


Research in academia shows that competent female and male scientists follow different career paths in different national contexts. Some countries are better than others at attracting female scientists to a research career in physical science. Even so, in these countries female scientists never reach top positions to the same extent as their male colleagues. The results presented at the UPGEM conference unveil the complex and intricate cultural historical patterns behind these facts.

The project offers a multifaceted picture of the diversity of the everyday life at universities in five European countries; Italy, Poland, Finland, Estonia and Denmark. To capture this complexity, the project has developed a `Culture Contrast Method' that draws analytical lines across the vast empirical data. This method sheds light on problems of e.g. retaining competent researchers in academia or problems of perceived gender categories hindering female researchers reaching the top. We have found these problems to be related to culture; i.e. diversity in historically and socially created boundaries between practices in nation states, between males and females and between those who stay in academia and those who leave because they are pulled out by more rewards in other workplaces or pushed out for reasons spanning from harassment, sexual harassment, low pay, unfair competition or fired following changes in the political climate.

The conference has three roundtable debates and a number of work shops on selected themes where specific findings will be presented. The actual results of the research will be presented for the first time at the conference itself, but you can learn more about the UPGEM project: UPGEM project

Preliminary programme

Friday May 30th

9.30-10.00
Coffee and registration

10.00- 10.20
Welcome:
Dean of the Danish School of Education, Lars Qvortrup, University of Aarhus

10.20-11.00
General presentation of results:
Associate Professor, Dr. Cathrine Hasse, Danish School of Education, University of Aarhus

11.00-12.15
Roundtable discussion with physicists, politicians and researchers on `Women and universities as workplaces'*:

Vice Rector for Academic Affairs University of Aarhus, Professor Nina Smith

Vice-chair of the European Parliament's Committee on Industry, Research and Energy and member of the Committee on Women's Rights and Gender Equality, Britta Thomsen

Head of Department Learning Lab, DPU, Aarhus University, Professor Hans Siggaard Jensen

Professor Anne Kovalainen, The Turku school of Economics and Business Administration, Turku, Finland

12.15-13.00
Lunch

13.00 - 16.00
Workshops**


Saturday May 31st

10.00-11.00
Roundtable discussion with physicists on `Women in Physics'*

Physicist, Dr. Dragana Popovic, Belgrade Women's Studies Center, Belgrade

Physicist, Dr., Pia Thorngren Engblom, PhD, Docent in Nuclear Physics Department of Physics, Stockholm University

Associate professor, Anja C. Andersen, Dark Cosmology Center, University of Copenhagen and Chair of Network for Women in Physics in Denmark

11.00-12.30
Workshops**

12.30-13.15
Lunch

13.15-14.30
Summary of workshops

14.30-15.30
Roundtable discussion with physicists and researchers on recommendations:
A group of specialists discuss UPGEM-results and reported recommendations from the workshops. Policy Recommendations will also be discussed in all of the workshops.

*The invited speakers in the panel will first give a 10 minute comment each on findings in the UPGEM-project and then discuss recommendations.

** In the workshops UPGEM partners and assistants give papers based on UPGEM results. Participants are not expected to give papers but to discuss results and recommendations.


Workshop themes:

Academic Structure and Changes
Science Policy

Career Path
Workplace Environment

Family and Work
Identity and Stereotypes

(The programme might be subject to changes and a regularly updated version is available on: The conference's page)Responsible for workshops are UPGEM senior partners, consultants and assistants:

Senior partners:
Dr. Endla Lõhkivi, University of Tartu, Estonia
Dr. Kristina Rolin, Helsinki School of Economics, Finland
Professor Anna Maria Ajello, University La Sapienza, Italy
Dr. Merja Helle, University of Helsinki, Finland
Dr. Cathrine Hasse, Danish School of Education, University of Aarhus, Denmark

Consultants:
Agata Heymowski, Polish representative and consultant, Poland
Lone Svinth, Consultant of Quantitative studies, Denmark

Assistants:
Katrin Velbaum, University of Tartu, Estonia
Jenny Vainio, Helsinki University, Finland
Giulia Califiore, University La Sapienza, Italy
Cristina Belardi, University La Sapienza, Italy
Stine Trentemøller, Danish School of Education, University of Aarhus, Denmark
Anne Bjerregaard, Danish School of Education, University of Aarhus, Denmark

^ top

OPSLAG

Dual Uses of Biomedicine:
Whose responsibility?X Annual Swedish Symposium on Biomedicine, Ethics and Society
9-10 June 2008
Seglarhotellet, Sandhamn
Sweden
Click here to read more


Biomedical research can have both beneficial and harmful uses and consequences. Of special concern in recent years is the perceived threat of "bioterrorism".

^ top

OPSLAG

Acting with Science, Technology and Medicine


Call for Papers
EASST/4S conference
August 20 - 23, 2008
Rotterdam


STS Locations: Latin America

As has been noted in many STS works, the manner in which science, technology, and medicine is produced or translated depends greatly on historical and national contexts. The production of knowledge about the interactions of science, technology, medicine, and society is not exempt from this contextualization. Yet much like the production of tehnoscientific and medical knowledge, STS knowledge production remains primarily EuroAmerican despite the field's attempts to broaden its conceptual perspectives. The session's goal is three-fold: to explore the contributions to thinking about science, technology, medicine and society by scholars in Latin America past and present; to provide scholars working on Latin American STS issues an opportunity to showcase their work; and to further theorize the specifics of acting with a co-productionist/interventionist approach, to science, technology, and medicine in Latin American locations.

Papers are invited to address issues such as:

* Methodological and theoretical contributions to the field of STS by Latin American scholars
* Latin American approaches to theorizing and acting with science, technology, and medicine
* Latin American interventions and activism with science, technology, and medicine
* Latin American innovations and developments in science, technology, and society


Multiple panels will be submitted in these four areas if there is sufficient interest.


Session Organizers:
Robert Olivo, Virginia Tech, Blacksburg, VA
Rick B. Duque, Tulane University, New Orleans, LA
Christina Holmes, Dalhousie University, Halifax, Canada


Submission deadline: February 13, 2008.

Please send an abstract of a paper (minimum 250 words, maximum of 400 words) dealing with the issues sketched above and related issues to Robert Olivo (olivo @ vt.edu).
Link to: Archive of STS.NL

^ top

STAFETTEN

Stafet-interview med


Peter Barker

Title: Professor of the history of science

Institutional affiliation: University of Oklahoma, USA


Discipline:

This is actually a difficult question to answer. I do research in sixteenth century cosmology and the history of nuclear weapons in the twentieth century, but my fundamental interests are in conceptual structures, understood empirically. My original training is in physics and philosophy (a rather odd joint degree from Oxford). After that I did what used to be called `History and Philosophy of Science' for my Ph.D. At Buffalo in the United States. I ended up in a rather good philosophy department at Memphis, Tennessee. But I was recruited from there to serve as a bridge between philosophy and history in the proposed STS graduate program at Virginia Tech - in fact I became the first director of the program and taught in it for ten years. While there I moved more strongly into history of science but also began to apply ideas from cognitive psychology to traditional problems in philosophy of science (this is how I met Hanne Andersen). In 1995 I moved to the history of science program at Oklahoma, and in 2002 I was offered a fellowship at the - sadly shortlived - Danmarks Humanistiske Forskningscenter. This enabled me to write a book with Hanne and another Virginia Tech veteran, Xiang Chen, that defines my field almost exactly: The Cognitive Structure of Scientific Revolutions (Cambridge 2006). So I would describe the discipline I am trying to work in as the cognitive history of science.


Which is the last research related book that you have read?

I have just finished The Nuclear Jihandist by Douglas Frantz and Catherine Collins (Twelve/Hachette Book Group, 2007) which is an attempt to tell the story of how A.Q. Khan brought nuclear weapons to Pakistan, and several other countries through a nuclear `black market'. One thing that emerges is that Kahn's success was pretty directly a result of US government policies during the Reagan administration.


Is there a book that you would recommend?

From the other end of my historical research, people in Denmark may have a special interest in Adam Mosley's Bearing the Heavens: Tycho Brahe and the Astronomical Community of the Late Sixteenth-Century (Cambridge, 2007), which I just reviewed for Isis. This is not a book for beginners - but if you want the best current scholarship on a Danish national icon, this book not only gives a detailed view of Tycho and his most important correspondents, it effectively ends several trivial disputes about his work.


Which is the most interesting paper that you have read within the last couple of months?

Bonnie G. Smith, "Gender and the Practices of Scientific History: The Seminar and Archival Research in the Nineteenth Century" The American Historical Review, Vol. 100, No. 4. (Oct., 1995), pp. 1150-1176. I used this in a methods class last fall - it sheds (not always flattering) light on the origins of many research practices we take for granted, such as the graduate seminar, and shows how they are gendered in ways that we need to acknowledge. The section on fetishism and archival research is especially provocative.


Which is the last conference you attended?

In December I attended the PHIS conference at Sandberg, Jutland, and gave a workshop on academic writing with my colleague Ron Schleifer. This is a condensed version of a course we developed in Oklahoma and an effective way to get people started in academic publishing - every year we see more papers we helped actually get into print. The PHIS conference is also a great chance to exchange ideas with Danish students in philosophy, history of science, and history of ideas.


Are there any newsletters or web-activities that you would recommend?

Take a look at the new online journal from graduate students in science studies at the University of Toronto: Spontaneous Generations. Another online launch from the University of Oklahoma may occur later his year, thanks to graduate student John Stewart. I will make sure he sends an announcement to Hugin og Munin!

Which journals would you recommend?

The journals I personally find most useful are Perspectives on Science and Studies in the History and Philosophy of Science. I also have high hopes for Centaurus.


Give an example of a key issue in your research area:

Empirical studies reveal two important classes of concepts, commonly called object concepts and event concepts (a better name for the latter might be `process concepts'). An example of an object concept is `planet' and example of an event concept is `orbit'. The attributes of an object concept have values that are constant over time; the attributes of an event concept have values that vary over time. When a system of object concepts is replaced by another system of object concepts the result is often a scientific revolution. When a system of object concepts is replaced by a system of event concepts the result is much more dramatic kind of revolution. Brahe used object concepts; Kepler used event concepts.


Give an example of a common misunderstanding in your research area:

The most pervasive misunderstanding I know is the belief that concepts should be specified by necessary and sufficient conditions. There are simple and devastating empirical objections to this view. We need to rethink most intellectual activities to avoid this trap.


Would you accept a ten-day trip to the Moon?

Well, I would love to go, but I could never justify someone spending that much money on getting me to the moon rather than doing something useful on earth. Now, if there was a really cheap, ecologically sound method of getting to the moon, it would be a different story…


Do you have a hero?

George Orwell for writing; Ludwig Wittgenstein for thinking; Thurgood Marshall for living.


To whom will you relay the list of questions?

Peter C. Kjaergaard, History of Ideas, Aarhus University
Om Stafetten
I Stafetten bliver en forsker bedt om at besvare en række spørgsmål og derefter sende Stafetten videre til en ny forsker efter eget valg.

Tidligere Stafet-interview:
Claus Emmeche
Brit Ross Winthereik
Lene Koch
Maja Horst
Randi Markussen
Ninna Lykke
Stine Adrian
Tom Børsen Hansen
Jens Dolin
Cathrine Hasse
Theresa Schilhab
Luis Emilio Bruni
Mette Böll
Jesper Hoffmeyer
Frederik Stjernfelt
Hans Siggaard Jensen
Kirsten Drotner
Frans Gregersen
----
Rasmus Grønfeldt Winther
Hanne Andersen

^ top

HUGIN OG MUNIN

HUGIN og MUNIN er et elektronisk nyhedsbrev for aktiviteter indenfor videnskabsteori, videnskabsfilosofi, videnskabshistorie, videnskabssociologi og tilgrænsende emneområder. Det udsendes af Center for Naturfilosofi og Videnskabsstudier, Københavns Universitet, for at styrke kontakten mellem grupper og enkeltpersoner indenfor de nævnte fagområder.

Hugin og Munin - tanke og erindring - er de to vise ravne, der sidder på Odins skuldre og hvisker ham alle tidender i øret. Han sender dem ud ved daggry, og ved morgenmåltidet er de hos ham igen med nyheder fra hele verden.

Ravnene er her valgt som vartegn for den filosofiske eftertanke og den historiske erindring.